Stageformaliteiten

Voor de meeste stages kiest de stagiair zelf een stageplaats. Het stageteam behoudt zich het recht om de stageplaats toe te wijzen aan de stagiair.

De stagiair kiest geen stageplaats waar aanverwanten tewerk gesteld zijn. 

Voor stagiairs campus Dilbeek verloopt de aanvraag van de stage volgens het stappenplan in LINK.  De stagiair vult het  het online inlichtingenblad in met alle exacte gegevens van de gekozen stageschool. 

Voor eerste jaars stagiairs campus Brussel verloopt de aanvraag van de stage via de stagecoördinator campus Brussel.

Elke stage-aanvragen voor een secundaire school gebeurt via Lerarenstage.

De stagiair met een geïndividualiseerd traject bespreekt dit traject met de trajectbegeleider van de hogeschool. Bij een geïndividualiseerd stagetraject kunnen de stages verschillend zijn: data, nummering stages, competenties, opdrachten en evaluatie kunnen inhoudelijk verschillen van een standaardtraject.De stagiair maakt de nodige afspraken met de stagecoördinator van de hogeschool en wordt het document ‘afwijkingen ECTS-fiche’ ingevuld. Hierop gebaseerd worden de verdere afspraken gemaakt met de stageschool, de stagebegeleider en de stagebezoeker. De stagiair moet het volledig ingevulde aangepaste contract minimum twee weken vooraf aan de stage indienen op de hogeschool en het uurrooster / opdrachtenoverzicht bezorgen. De stagiair brengt ook de toegewezen stagebezoeker op de hoogte via mail.

De stagiair die naar het buitenland gaat maakt een afspraak met de stagecoördinator en de ankerpersoon internationalisering om de stages te bespreken. Het document ‘afwijkingen ECTS-fiche’ wordt ingevuld en gehandtekend. De stagiair moet het volledig ingevulde aangepaste contract minimum twee weken vooraf aan de stage indienen op de hogeschool en het uurrooster / opdrachtenoverzicht bezorgen. De stagiair brengt ook de toegewezen stagebezoeker op de hoogte via mail.

De stagiair voert de verschillende stages uit volgens de planning:

Academische kalender 23-24

Bij een geïndividualiseerd traject wordt een document afwijkingen ECTS-fiche opgemaakt door de stagecoördinator. 

Alle stages moeten afgewerkt zijn ten laatste 7 juni 2024 (zie ook afspraken planning per opleidingsfase en per OPO).

Indien er tijdens de zomervakantie stages worden uitgevoerd dient de stagiair vóór de start van de vakantieperiode een aanvraag bij de stagecoördinator in te dienen.

Als de directie, de verantwoordelijke van de stageplaats, de mentorcoach,…  de toelating geeft om stage te doen wordt het contract voor de drie partijen ingevuld en gehandtekend door alle betrokkenen: de stagiair, de stageplaats en de stageverantwoordelijke van de hogeschool. Elk gehandtekend contract wordt gearchiveerd in LINK: het stageplatform van de hogeschool Odisee. 

 1. Het contract wordt digitaal behandeld: DIGITAAL 
  1. Alle partijen ondertekenen digitaal via LINK. Er wordt geen exemplaar meer afgeprint.
  2. De ondertekening van het contract gebeurt manueel: de student print af en laat de drie partijen ondertekenen op de papieren versie. De stagiair laadt deze gehandtekende versie op in LINK.
  3. De ondertekening van het contract van de secundaire scholen gebeurt via LERARENSTAGE. Het stagecontract wordt op die plaats gearchiveerd.

Het contract voor de stage is terug te vinden op de stagewebsite (documenten LO/documenten BR).

Risicoanalyse: Elk contract bevat in bijlage een risicoanalyse (deze van de hogeschool of deze van de stageplaats) ingevuld door de stageplaats. Wanneer meerdere stagiairs stage lopen op dezelfde stageplaats, is het voor de stageplaats voldoende dat er slechts één risicoanalyse wordt ingevuld.

Stagecontactmoment: Als er in de stageschool een contactmoment is gepland dan is de  stagiair verplicht aanwezig. Hij/zij meldt via mail aan de verantwoordelijke van deze stageschool zijn  aanwezigheid. De stagiair meldt ook aan de vakdocenten van de hogeschool de  afwezigheid tijdens de lessen.

In de academische kalender worden momenten voorzien om de stage administratie in orde te brengen met ondersteuning vanuit de hogeschool. 

! Geldige stage: Indien de stagiair geen stagecontract indient, vooraf aan de stage, is deze niet geldig en  kan hij/zij geen stage doen.

Alle afgesproken stage-uren en opdrachten,  moeten worden uitgevoerd. Indien de stagiair stage-uren moet inhalen (omwille van afwezigheid, wijzigingen in de planning van de stageplaats,…) kan er een aanvullend contract worden ingediend. Dit wordt overlegd met de stageschool en de stagecoördinator van de hogeschool.

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit wordt ingegeven in LINK.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stagecontactweken: 

De stagiair brengt de stagementor telefonisch op de hoogte van de contactweek. Ze bepalen samen een overlegmoment, op lesvrije ogenblikken van de hogeschool. De stagiair bezorgt de mentor de link naar deze stagewebsite, de nodige info over de stage en de evaluatieformulieren. 

De stageschool bezorgt ten laatste in deze week een stagerooster aan de stagiair voor de komende stageperiode, als ook de contactgegevens van de mentoren. Op basis van het stagerooster maakt de stagiair afspraken met zijn/haar mentoren om de lesonderwerpen te bespreken. De afspraken aangaande het indienen van de voorbereidingen worden gemaakt. 

Het stagerooster: De stagiair gebruikt hiervoor het template van de hogeschool.

Elk uurrooster  moet vooraf aan de stage volledig en correct ingevuld worden en bezorgd worden aan de stagebegeleider.

Bij een stagebezoek  van een docent van de hogeschool wordt het uurrooster via mail doorgestuurd naar de stagebezoeker. 

De stagiair vermeldt de reële aanvangsuren van de lessen en bvb niet 1ste, 2deuur.

De stagiair controleert of het stagerooster klopt met de vooropgestelde verwachtingen van de hogeschool (zie stagewebsite per opleidingsfase)

De stagiair bespreekt ook vooraf de mogelijke mesotaken en noteert deze op het uurrooster.

Het is belangrijk dat de bereikbaarheid van de mentoren (bv. telefoonnummer, aanwezigheid op de stageplaats, …) nagevraagd worden zodat deze kan gecontacteerd worden. Hierbij respecteren de stagiair, de hogeschool en de stageplaats, de GDPR en privacy  afspraken 

Per dag laat de stagiair dit uurrooster/ opdrachtenoverzicht handtekenen voor het aantal aanwezige uren, door de verantwoordelijke van de stageplaats of de stagementor. Deze correct ingevulde agenda, met handtekeningen, wordt afgegeven in het portfolio na de stage.

Belangrijk:

 • Indien dit uurrooster niet in orde is door uitzonderlijke omstandigheden op de laatste vrijdag van de stagecontactweken / twee weken vooraf aan de stage, mailt de stagiair dit door naar de stagecoördinator of stagebegeleider en stagebezoeker, met de uitleg, en duidelijke melding wanneer alles in orde zal zijn.

! Indien de stagiair niet verwittigt kan hij/zij geen stagebezoek krijgen (O voor stagebezoek) of onvoldoende scoren voor beroepshoudingen. 

 • Bij wijzigingen in het uurrooster / opdrachtenoverzicht: Plotse wijzigingen in het rooster worden onmiddellijk door de stagiair gemeld via mail aan de stagecoördinator,de stagebegeleider en rechtstreeks (telefonisch) aan de stagebezoeker. Ook de digitale versie wordt aangepast.
 • Bij afwezigheid op de stage worden de in te halen uren genoteerd op het uurrooster. Dit gebeurt na bespreking met de stageschool, de stagecoördinator, en de stagebegeleider. Deze aanvullingen worden meegedeeld aan al de betrokkenen.

 

De lesvoorbereiding is “geen ding op zich” maar wel de “concretisering van de mentale voorbereiding op de te geven les”. Derhalve verwachten wij dat alle rubrieken op een doordachte wijze ingevuld worden.  De stagiair moet alle nodige gegevens verzamelen i.v.m. beginsituatie, het aanwezige didactische materiaal enz… 

Het uitschrijven van de les resulteert dan in een goed gestructureerde leerstofplanning met duidelijke concretisering van de doelstellingen, een uitgekiende organisatie die maximale werktijd creëert in een veilige situatie en een strategische planning van het didactisch handelen van de lesgever.

De stagiair geeft minimum drie dagen vóór de aanvang van de les de lesvoorbereiding af aan de stagementor ter inzage en verbetering. De stagiair maakt duidelijke afspraken i.v.m. tijdstip van indienen, wijze van indienen (via mail, papieren versie,…). De stagiair geeft vóór de les het verbeterde lesplan aan de stagementor.

De stagiair plaatst het lesplan vooraf aan de les in het digitaal portfolio conform de gemaakte deadline met de stagebegeleider. (duidelijke benaming en nummering).

Op de achterzijde van het lesplan (blad 3) noteert de stagementor opmerkingen aangaande de gegeven les. De stagiair  vult nadien op blad 3 de werkpunten en sterke punten in.

De lesplannen voor de participatieopdrachten bestaan uit:

 • blad 1: volledig ingevuld met aanduiding van de participatieopdracht
 • blad 2: minimaal de volledige participatieopdracht
 • blad 3: in te vullen door de stagementor bij het observeren van de les

Voor BR: De voorbereidingsfiche BR wordt gemaakt de opgelegde lay-uit vanuit de hogeschool, voorbereidingsfiche BR  en moet in haar geheel volledig, correct ingevuld en verzorgd zijn.

Voor 1BR wordt de spelfiche BR ingevuld

Elke les die wordt gegeven moet vooraf voorbereid zijn op de voorbereidingsfiche. Deze voorbereiding wordt in het digitaal porfolio geplaatst vooraf aan de stage. De stagementor kijkt de voorbereidingsfiche na.

! De stagiair die de afspraken lesplan/opdrachtenoverzicht NIET nakomt kan voor deze stage een code zakken voor veldwerk

Bij elke stage (LO-BR) hoort een verwerking van de stage in een portfolio. Het portfolio is een inhoudelijk –en een reflectieportfolio (map en digitaal) en wordt volledig volgens leidraad ingediend: zie op de stagewebsite voor LO of BR, per opleidingsfase en per stage.

De stagiair vervolledigt het portfolio volgens de afgesproken datum.

Bij het niet indienen van het portfolio heeft de stagiair NA voor deze stage.

BELANGRIJKE AFSPRAKEN

Deze afspraken moeten worden nageleefd vooraf, tijdens en na de stage.

 • De stagiair kiest zelf de stageplaats. Hierbij kiest de stagiair zoveel mogelijk verschillende stageplaatsen.

De stagevergadering behoudt zich het recht om de stageplaats toe te wijzen aan de stagiair.

 • Enkel de stages, waarvan de volledige stageovereenkomsten (met specifiek voor BR: het opdrachtenoverzicht), vooraf aan de afgesproken datum (en minimum twee weken voor aanvang) zijn ingediend, kunnen worden aangevangen. Daarnaast moet ook de aanvraag worden toegewezen en goedgekeurd in LINK.

Indien de stagiair geen stageovereenkomst heeft kan hij/zij geen stage doen.

 • De stagiair neemt steeds vooraf aan de stage contact op de met de stageplaats. De stagiair neemt zelf contact op met de directie, stageverantwoordelijke en de stagementor(en). Voor de stages LO en AV gebeurt dit tijdens de stagecontactweken aangeduid op de academische kalender. Voor de stages BR organiseert de stagiair deze stagecontactmomenten zelfstandig in samenspraak met de stageplaats (min. twee weken vooraf aan de stage).

De stagiair bezorgt de nodige info over de stagewebsite aan de stageplaats.

Indien dit niet in orde is kan de stagiair een onvoldoende krijgen voor beroepshoudingen.

 • Van de stagiair wordt verwacht dat zij/hij zich inzet voor het stagegebeuren en de randactiviteiten van de stageplaats. Deze extra opdrachten worden in duidelijk overleg en samenspraak vooraf gepland. Voor LO en AV worden deze extra taken steeds genoteerd op het uurrooster en op het overzichtsdocument mesotaken.
 • Het uurrooster/ het opdrachtenoverzicht wordt tijdig bezorgd aan de stagebegeleider en stagebezoeker. Indien dit niet volgens afspraak gebeurt is de stagiair niet bezoekbaar voor deze stage: O voor stagebezoek.

Telkens er een wijziging gebeurt in de planning brengt de stagiair de stagebezoeker (telefonisch) en de stagebegeleider en de stagecoördinator (via mail) op de hoogte en plaatst hij/zij een nieuwe versie  van de kalender in het digitaal portfolio.

De stagiair laat bij elke stageactiviteit het uurrooster/opdrachtenoverzicht handtekenen door de stagementor. Na elke afgewerkte stage tekent de stagiair ook zelf en komt dit document met handtekeningen in het portfolio. 

 • Het LO-Lesplan  en het lesplan AV wordt steeds vooraf aan de stage, volgens afspraak, tijdig (min. 3 dagen of volgens afspraak met de mentor), ingediend bij de stagementor én in het digitaal portfolio geplaatst. Het lesplan wordt vooraf nagekeken door de stagementor. De activiteit wordt nadien besproken en geëvalueerd.
 • De voorbereidingsfiche-BR wordt steeds vooraf aan de stage, ingediend bij de stagementor én in het digitaal portfolio geplaatst.

 

 • De stagiair vult bij elke stage-activiteit het uurrooster / opdrachtenoverzicht in én laat dit handtekenen door de stagementor.
 • Naast het geven van stagelessen verwachten wij dat de stagiair tijdens de stagedagen werkt aan de lesvoorbereiding, literatuur raadpleegt, didactisch materiaal verzamelt, andere lessen of activiteiten bijwoont, (evaluatie)gesprekken heeft met de stagementor of meehelpt bij taken opgelegd door de stageschool (mesotaken). De stagiair vult het document Mesotaken in. 
 • De stagiair is verplicht aanwezig tijdens de afgesproken stage-opdrachten, stagelessen of didactische practica.

Elke afwezigheid moet telefonisch en schriftelijk door de stagiair gemeld worden aan de stageplaats en de hogeschool. De stagiair verwittigt ONMIDDELLIJK de stageplaats en de mentoren. Nadien verwittigt de stagiair de betrokken stagebegeleider(s) van de hogeschool en de stagebezoeker (telefonisch). Bij afwezigheid tijdens een didactisch practicum verwittigt de stagiair de betrokken stagebegeleider(s).

Bij afwezigheid tijdens stageles of practicum is ALTIJD een doktersbewijs/ attest van afwezigheid vereist. De stagiair bezorgt dit document zo snel mogelijk aan  de ombudsdienst.

Elke afwezigheid moet worden ingehaald. Bij een tekort aan meerdere uren (door ziekte of overmacht) bespreekt de stagiair onmiddellijk met de stagecoördinator of stagebegeleiders van het OPO, het inhaal-stageprogramma. De stagiair overlegt het inhaal-stageprogramma met de stageschool, vervolgens is een goedkeuring door de stagecoördinator en stagebegeleider noodzakelijk, vooraleer de stage kan plaatsvinden.

! De stagiair dient het opgegeven aantal stage-uren te geven. Zo niet wordt een  stage als NA beschouwd.

 • Stagebezoek: Wanneer de stagiair niet aanwezig is bij het stagebezoek van de stagebezoeker van de hogeschool (terwijl zijn / haar aanwezigheid wel vermeld is op het bezorgde uurrooster), wanneer de stagiair oorzaak is van een nutteloze verplaatsing van de stagebezoeker, wanneer hij of zij onvolledige of laattijdig informatie doorgeeft in verband met data, begin- en einduren, lokalen, terreinen, … waardoor de stagebezoeker de activiteit niet kan bijwonen, dan kan de stagiair een code O krijgen voor dit stagebezoek.
 • Op het einde van elke stage (bij langere stages ook tussentijds) wordt het evaluatieformulier en het document beroepshoudingen ingevuld door de stagementor en besproken met de stagiair. Deze formulieren worden per opleidingsfase opgemaakt volgens de te bereiken competenties. De stagiair bezorgt deze documenten bij aanvang van de stage of reeds tijdens de stagecontactweken aan de mentor!
 • Het portfolio van de afgewerkte stage wordt ingediend, volledig, volgens afspraak bij de persoonlijke stagebegeleider.  Voor de didactische practica worden afspraken gemaakt met de  betrokken docenten.
 • De stagebegeleider maakt in een syntheseverslag een evaluatie van de afgewerkte stage.
 • De stagiair heeft een supervisiegesprek met de stagebegeleider over de afgewerkte stage. De stagiair is verplicht aanwezig op dit supervisiegesprek.
 • De stagiair bedankt de stageschool (verantwoordelijke stage, mentor, directie,…) voor de aangeboden stagekansen.