Wettelijke bepalingen

 • De stagiair houdt zich aan het arbeidsreglement van de stageplaats.
 • De stagiair respecteert de geldende normen, regels en waarden van de stageplaats.
 • Van een stagiair wordt verwacht dat hij/zij zich gedraagt zoals een toekomstig leraar, zowel ten opzichte van leerlingen, collega’s, begeleiders, verantwoordelijken, organisatoren, secretariaat, personeel, … Het document beroepshoudingen dient hierbij als leidraad.
 • De stagiair draagt voor de LO lessen sportkledij (liefst een T-shirt of pullover met logo van de hogeschool) en sportschoenen (géén vrijetijdsschoenen).
 • Het gebruik van GSM tijdens de activiteiten is niet toegelaten.
 • Vertrouwelijke gegevens betreffende de deelnemers, leerlingen worden eventueel alleen met de stagementor of stagebezoeker besproken.
 • Stiptheid bij de aanvang en het beëindigen van de stageactiviteiten wordt van de stagiair verwacht. De stagiair is minstens een kwartier vooraf aan de stage aanwezig op de stageplaats.
 • De stagiair draagt zorg voor het didactisch materiaal. De stagiair zorgt dat hij/zij dit tijdig klaar heeft.
 • Wanneer zich op de stageplaats ernstige moeilijkheden voordoen, moet de stagebegeleider, stagecoördinator en ombudsdienst van de hogeschool hiervan op de hoogte gebracht worden en zullen de nodige regelingen getroffen worden vanuit de hogeschool in overleg met de betrokken stageplaats en de stagiair.

We willen als hogeschool inzetten op een omgeving waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag en waar dit – mocht het zich toch voordoen – ernstig genomen en aangepakt wordt.

Aangezien grensoverschrijdend gedrag in elke situatie mogelijk is, is het nooit uitgesloten dat dit zich ook op je stageplaats voordoet.

Als iemand anders jouw persoonlijke grens overschrijdt is dit gedrag ongewenst. Het is dan belangrijk dit onmiddellijk en duidelijk in je communicatie aan te geven. Als de ander daar vervolgens geen rekening mee houdt spreken we van grensoverschrijdend gedrag. Dit is eveneens het geval als het gedrag vanuit de specifieke context of vanuit algemeen fatsoen ongepast is (pesten en cyberpesten, geweld, ongepaste aanrakingen, discriminatie…)

We adviseren je om elke situatie van grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk te melden aan één van de vertrouwenspersonen van je campus en/of aan je stagebegeleider van de Hogeschool. Zij kunnen je informatie en advies geven van hoe je met de situatie kan omgaan en hoe je grenzen kan stellen. Zij kunnen ook maatregelen nemen om te zorgen dat het grensoverschrijdend gedrag stopt. Zij zullen nooit stappen ondernemen zonder overleg met jou en zonder jouw expliciete toestemming.

Voor meer informatie omtrent mogelijke signalen van grensoverschrijdend gedrag en wat te doen in geval je ermee geconfronteerd wordt  verwijzen we naar

http://stuvoplus.be/parnas/grensoverschrijdend-gedrag1234

Je vindt er ook alle referentiepersonen tot wie je je kan richten voor melding, advies en opvolging.

voor de stagiair m.b.t. GDPR: 

De stagiair respecteert de privacy van leerlingen, collega’s, begeleiders en alle andere personen met wie hij tijdens zijn/haar stage in aanraking komt.

Het is verboden voor de stagiair om foto’s te nemen van leerlingen, collega’s, begeleiders en alle andere personen met wie hij tijdens zijn/haar stage in aanraking komt, tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming werd bekomen. Het gemaakte beeldmateriaal (foto’s/films) wordt na toestemming enkel en alleen gebruikt voor opleidingsdoeleinden. We gebruiken dit beeldmateriaal enkel in de lessen om gericht te kunnen reflecteren over het les- en klasgebeuren.

De stagiair vermeldt nooit namen van leerlingen in zijn/ haar stageverslag en/of logboeken, noch in e-mailverkeer of andere documenten.

De stagiair zorgt ervoor dat hij nooit documenten met vertrouwelijke informatie over leerlingen laat rondslingeren.

Bij twijfel over wat wel of niet kan met het oog op het respecteren van de privacy in het kader van de stage, neemt de stagiair contact op met zijn/haar stagebegeleider of met de stageschool.

Bij de stageovereenkomst wordt een risicoanalyse ingevuld door de stageplaats. Indien de stageplaats dit vraagt moet de stagiair een geneeskundig onderzoek doen. Dit wordt georganiseerd door de hogeschool. De stagiair neemt contact met de administratieve dienst van de hogeschool om de nodige afspraken hieromtrent te maken.

Indien er meerdere stagiairs stage doen op eenzelfde stageplaats is het invullen van één risicoanalyse voldoende.

Voorbeeld risicoanalyse: Werkpostfiche IDEWE

 

 • Wanneer een deelnemer zich kwetst of ziek voelt tijdens de activiteiten:
  • De deelnemer mag enkel de activiteit verlaten onder begeleiding.
  • De stagiair gaat persoonlijk de verantwoordelijke van de stage verwittigen, de stagiair brengt eventueel de nodige papieren in orde en de stagiair volgt het verdere verloop samen met de stagementor. De stagiair verwittigt ook de hogeschool bij ernstige ongevallen.
 • De stagiair geeft enkel les in het bijzijn van de stagementor van de stageplaats. De stageplaats blijft verantwoordelijk voor de leerlingen en de deelnemers. Bij afwezigheid van de stagementor mag de stageles enkel plaatsvinden wanneer een verantwoordelijke van de activiteit aanwezig is.
 • Met een kwetsuur kan de stagiair geen stage doen. Nieuwe afspraken worden gemaakt in samenspraak met de ombudsdienst, de stagecoördinator, de stagebegeleider én de stageplaats.
 • Bij de stageovereenkomst wordt een risicoanalyse ingevuld door de stageplaats. Indien de stageplaats dit vraagt moet de stagiair een geneeskundig onderzoek doen. Dit wordt georganiseerd door de hogeschool. De stagiair neemt contact met de administratieve dienst van de hogeschool om de nodige afspraken hieromtrent te maken. (zie geneeskundig onderzoek).

Verzekering: Bij een ongeval op je stageplaats of op weg van en naar je stageplaats meld je dit binnen de 24 uur aan je stagebezoeker/begeleider, het studiegebiedsecretariaat op de campus en de stagecoördinator.

 Indien de hogeschool gesloten (campus Dilbeek) is neem je contact op met de campuscoördinator:

Geerits: GSM nummer: 0485-39 77 95.  Mail naar: onthaal.dilbeek@odisee.be

Of met de stagecoördinator.

De bevoegde persoon van de campus dient de aangifte elektronisch in binnen de 8 kalenderdagen (te rekenen vanaf de dag na het ongeval).

Na de goedkeuring van jouw dossier zal de verzekeringsmaatschappij schriftelijk contact opnemen met jou voor het verdere verloop.

Voor meer informatie en alle formulieren zie: https://admin.kuleuven.be/sab/vz/studentenongevallen