Stage 6

Stage 6 maakt deel uit van het OPO ‘Didactische stage 2’ .

De stagiair kan, in  overleg met de stageschool, kiezen om les te geven in de eerste en/of tweede graad(doorstroom -, dubbele-, of A-finaliteit).

De stagiair dient op het einde van jaar lesgegeven te hebben in de verschillende graden, met verschillende finaliteit. Hij dient zelf toe te zien op de planning hiervan, in samenspraak met de stagescho(o)l(en).

De student geeft 6 uur les per onderwijsvak. Wanneer de student lesgeeft in een school met een tweede graad doorstroomfinaliteit, dient hij min. 6uur per vak les te geven aan de tweede graad doorstroomfinaliteit. De overige 6 uur van het onderwijsvak mogen gepland worden in de eerste graad. 

PAV:  in de tweede graad A-finaliteit (bij een vakkenmodel of gedeeltelijk geïntegreerd model: mix van lesuren uit minstens twee vakken algemene vorming (Nederlands, wiskunde, MAVO en natuurwetenschappen) in de tweede graad A-finaliteit) 

De student plant zelf observatie-uren in de twee weken voorafgaand aan de stage op zijn / haar lesvrije ogenblikken.  De bedoeling is dat de student de klassen leert kennen waaraan hij / zij zal lesgeven. Observatie is niet verplicht maar wordt sterk aangeraden. 

De begeleiding van de stagelessen in de stageschool gebeurt door de mentoren van de stageschool.

Tijdens de contactweek nemen de mentor en student voldoende tijd om in gesprek te gaan over de lesonderwerpen van de actieve stage.

De student bezorgt de lesvoorbereiding drie werkdagen voorafgaand de eigenlijke les. De mentor kan feedback geven zodat de student de les zo optimaal mogelijk kan bijsturen.

Het is voor de student een meerwaarde wanneer de mentor mondelinge feedback geeft bij elke gegeven les op basis van de kerncompetenties .

Tijdens de stage komen de verschillende stagebegeleiders (vakdidactici en pedagoog) een stageles volgen. Het doel hiervan is om in samenspraak met de mentor een beeld te krijgen van het groeiproces van de student als leraar en de werkpunten te bepalen voor volgende lessen. De lessen worden nabesproken met de student én de mentor.

De mentor geeft feedback over het gehele verloop van de stage aan de hand van het eindbeoordelingsdocument.

De stagebegeleiders van de hogeschool evalueren de stage in een tussentijdse stage-evaluatie op basis van:

  • Digitaal portfolio, in het bijzonder de lesvoorbereidingen
  • De feedbackverslagen van de mentoren
  • De algemene eindbeoordelingsdocumenten van de mentoren
  • De door hen zelf bijgewoonde stagelessen

De opleiding draagt de eindverantwoordelijkheid m.b.t. de stage-evaluatie.

Een feedback- en eindevaluatieverslag wordt op het digitaal portfolio van de student geplaatst onder administratie.

De student heeft kans zijn stage na te bespreken op de mondelinge nabespreking van zijn examenresultaten.

Bij een onvoldoende krijgt de student  op het einde van het tweede semester een evaluatieverslag en wordt hij/zij uitgenodigd voor een gesprek.

De stagiair LO-AV voert voor stage 6  de opdrachten uit die verbonden zijn aan het algemeen vak (AV) van hun keuze. Dit volgens de leidraad hierboven beschreven.

De stageschool wordt gekozen door de stagiair en hoeft niet noodzakelijk in de Brusselse agglomeratie te zijn. De stageschool is dezelfde voor stage 4, 5 en 6 en is bij voorkeur een school waar de verschillende finaliteiten aanwezig zijn.

De student geeft 12 uur van zijn algemeen onderwijsvak binnen deze stageperiode van drie weken.  Info over de stage LO op deze stagewebsite onder Fase 2: LO didactische stage 2.2: Stage 2