Didactische stage 2.2

BR Didactische stage 2.2 bestaat uit Clubstage (22 units), Sportkamp (25 units), Project (10 units) en Bijscholingen

Alle info kan je terugvinden in de ECTS-fiche.

 

Clubstage (22 units)

De clubstage is een stage in een sportclub waarbij de student een ploeg of groep sporters zal begeleiden over een langere periode / seizoen. De stage verloopt onder supervisie van dezelfde lesgever als tijdens de clubstage 2.1, omvat min. 20 units training geven en 2 units mesotaken uitvoeren (max 1 unit per taak).

Tijdens de 20 units actieve stage zal de student één van de belangrijkste bewegings- of persoonseigenschappen binnen zijn/haar sport actief observeren en hierover rapporteren.  Deze KLUSCE-factoren, mentale aspecten of een ander facet van de sport wordt in samenspraak met de stagebegeleider bepaald tijdens het reflectiegesprek.  Dit gesprek vindt plaats na het afronden van clubstage 2.1.

 

Het stageproces wordt opgedeeld in 22 units. Een unit staat gelijk met een training die 1u – 1,5u duurt. Indien je langere trainingen geeft, dien je af te spreken met je stagebegeleider hoe de verdeling zit.

De student voert volgende taken tijdens de clubstage uit:

 • Trainingen geven (20 units), onder supervisie van de stagementor, aangepast aan de doelgroep. De activiteiten moeten passen binnen het ontwikkelingsplan van de doelgroep (LTAD-plan) en maximum 2x per week.
 • Daarnaast moet je als stagiair observeren en in kaart brengen hoe er tijdens de clubtrainingen op dit facet wordt gewerkt.
 • Je moet als stagiair zeker ook deelnemen aan een aantal nevenactiviteiten/mesotaken (2 units, max. 1 unit per activiteit) belangrijk in het clubgebeuren: vergaderingen, festiviteiten, coaching van een wedstrijd, …

Het gedurende een bepaalde tijd actief tot een club of organisatie behoren, bied je de mogelijkheid om deze organisatie beter te leren kennen zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak. De bedoeling van deze stage is dan ook als toekomstige bewegingsrecreant binnen het club – en verenigingsleven een plaats te vinden en deze rol te leren waarmaken.

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in via LINK.

Pas als alle partijen de stageovereenkomst hebben gehandtekend mag de stagiair de stage aanvatten.

Het opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Pas bij goedkeuring kan de student starten met de stage. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en stagebezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Afwezigheid tijdens een stagebezoek betekent NA.

Voor elke unit schrijft de student een voorbereidingsfiche uit. Deze zijn inhoudelijk gefundeerd en kaderen in het ontwikkelingsplan (LTAD-prinicpe) van de doelgroep waarmee de student werkt.

Het digitale portfolio wordt binnen de 14 dagen na het afronden van de stage binnen geleverd.

Onder de map: Taken,  Reflectie en verslag

Maak een aparte map per type stage, alles met handtekeningen

 1. Opdrachtenoverzicht (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)
 2. EF Actieve stage en Document beroepshoudingen van mentor (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)
 3. Planning stages BR (steeds verder aan te vullen)
 4. Curriculum vitae (steeds verder aan te vullen)
 5. Submap: Lesvoorbereidingen van je stage
 6. Ontwikkelings- / leerplan doelgroep
 7. Verslag clubstage 2.2 in te vullen door de student.
 8. Individueel verslag op basis van de  EF en BH ingevuld door student (ifv zelfevaluatie)
 9. De student maakt een videocompilatie van de 10 belangrijkste oefeningen die hij/zij gekozen heeft om de KLUSCE-factoren bij zijn/haar ploeg/groep te ontwikkelen.  

Sportkamp (25 units)

Het sportkamp is een stage bij een zelf gekozen organisatie gedurende een week  (min. 25 units). Dit sportkamp moet in een andere sport kaderen dan deze van de clubstage. 

 

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in via LINK. 

Pas als alle partijen de stageovereenkomst hebben gehandtekend mag de stagiair de stage aanvatten.

Je geeft een sportactiviteit binnen een ander domein dan deze van de clubstage van minimum 25 units met één dezelfde doelgroep.

Afhankelijk van de gekozen opdracht kan je verschillende taken vervullen: initiatie van verschillende sporttakken, vervolmaking van bewegingsactiviteiten aan één bepaalde doelgroep, leiding nemen in de organisatie van een bepaalde grote sportactiviteit, …

Wens je een sportkamp te realiseren in het domein van de natuursporten dan ben je verplicht om vooraf een vormingscursus te volgen.

Het opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Pas bij goedkeuring kan de student starten met de stage. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en stagebezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Afwezigheid tijdens een stagebezoek betekent NA.

Voor min. 5 units schrijft de student een voorbereidingsfiche uit. Deze zijn inhoudelijk gefundeerd en passen in het thema waarrond het sportkamp draait.

Het digitale portfolio wordt binnen de 14 dagen na het afronden van de stage binnen geleverd.

Onder de map: Taken,  Reflectie en verslag

Maak een aparte map per type stage, alles met handtekeningen

 1. Opdrachtenoverzicht (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)
 2. EF Actieve stage en Document beroepshoudingen van mentor (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)
 3. Planning stages BR (steeds verder aan te vullen)
 4. Curriculum vitae (steeds verder aan te vullen)
 5. Submap: Lesvoorbereidingen van je stage
 6. Weekoverzicht van de stage
 7. Verslag Sportkamp  in te vullen door de student.
 8. Individueel verslag op basis van de  EF en BH ingevuld door student (ifv zelfevaluatie)
 9. Filmpje van 20′ van één van je laatste lessen

Project (10 units)

De student organiseert een sportief evenement voor een doelgroep naar keuze.  De organisatie van het sportieve evenement gebeurt op basis van een vooraf uitgeschreven draaiboek (cfr Didactiek BR 2). 

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in via LINK. 

Pas als alle partijen de stageovereenkomst hebben gehandtekend mag de stagiair de stage aanvatten.

Het evenement omvat een dag van min 10 uur voor een doelgroep naar keuze.  Hierin zitten zo wel de voorbereiding van de dag (plaatsen van toestellen of tuigen, plaatsen van pijlen en symbolen, briefing van medewerkers, plaatsen en taakverdeling van seingevers, opvolging van de nodige veiligheidsvoorzieningen, …)

De sportieve activiteiten duren minimum 5 uur en er moeten minimum 40 deelnemers aan het evenement deelnemen.

Tijdens dit evenement zal de student delegeren, organiseren, begeleiden en evalueren. 

Het opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Pas bij goedkeuring kan de student starten met de stage. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en stagebezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Afwezigheid tijdens een stagebezoek betekent NA.

Het digitale portfolio wordt binnen de 14 dagen na het afronden van de stage binnen geleverd.

Onder de map: Taken,  Reflectie en verslag

Maak een aparte map per type stage, alles met handtekeningen

 1. EF Actieve stage en Document beroepshoudingen van mentor (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)
 2. De studenten maken per groep een videocompilatie van het evenement (“Aftermovie”) waar de student zelf, de activiteiten, de deelnemers en de randanimatie duidelijk in beeld komen rekening houdend met GDPR-wetgeving.  De Link van de Aftermovie wordt in een Worddocument geplakt en opgeladen bij de map ‘Taken’. Ter afronding zal de student een “Aftermovie” maken van het project 

Bijscholingen

Je volgt één of meerdere vormingscursussen of een specialisatiecursus bij de VTS waarbij de keuze van de cursus volledig bij jezelf ligt.

Dit zal gevalideerd worden bij de stages van 3BR.

 

Voor de bijscholingen dient er geen stageovereenkomst afgesloten en ondertekend te worden door de stageplaats. 

 

De student zal, met het oog op het derde jaar, reeds een keuze maken:

Ofwel:     

 • 40u bijscholingen (of meerdere) in de brede zin (scheidsrechter, sporttechnisch, bestuurlijk, beleidsmatig, doelgroepen, …), gespreid over het tweede en het derde jaar BR.
 • de bijscholing om je reeds behaalde redderscursus op te frissen, kan hier ook voor in rekening gebracht worden.

Ofwel:     

 • het volgen van en slagen voor een VTS-cursus (min. 40u: 20u met 20u stage-uren) in een zelf gekozen sporttak ofwel van een andere organisatie. Bij dit laatste dien je vooraf een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in te dienen bij de stagecoördinator waarbij wordt nagekeken of deze cursus evenwaardig is aan deze van de VTS.
 • de redderscursus kan hier niet voor in rekening gebracht worden.

 

De bedoeling is om jouw praktische of theoretische vaardigheden uit te breiden zodat je in staat bent als bewegingsrecreant met een ruime algemene en/of specifieke basis op te treden.

Het opdrachtenoverzicht bijscholingen wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Pas bij goedkeuring kan de student starten met de stage. 

De attesten van de bijscholingen of het VTS-diploma, moet in het portfolio van 3BR worden geplaatst.

In het digitaal portoflio:

Onder de map: Bijscholingen

 1. Opdrachtenoverzicht bijscholingen
 2. Attest van bijscholing(en) van de externe organisatie (in de portfolio van BR 3)