Module natuursporten

De module natuurgebonden sporten bestaat uit stage natuurgebonden sporten 60u, stage doelgroepen 60u en bijscholingen 40u. 

Elk onderdeel wordt hieronder nader toegelicht. 

Stage natuurgebonden sporten 60u

De invulling van deze 60 stage-uren gebeurt binnen 1 organisatie. Mogelijke organisaties: Recreas, The outsider, Moulin Bock… Ook het begeleiden van de trektocht van de 1e jaars is een stagemogelijkheid. 

De stagiair moet hierbij kunnen optreden als lesgever, organisator, begeleider, opvoeder, coach, bewegingsdeskundige… in een natuurgebonden context. 

Afhankelijk van de invulling van de taken beschrijft de stagiair volledig de rol die hij/zij zal opnemen binnen de organisatie. Indien de stagiair samenwerkt met medestudenten wordt een duidelijke afbakening van de taken gegeven.

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. 

Pas als alle partijen de stageovereenkomst hebben gehandtekend mag de stagiair de stage aanvatten.

Het opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

 

De stagiair heeft per stage minstens 3 gesprekken met de stagebegeleider.

Feedup-gesprek

De stage kan maar aanvatten nadat, samen met de stagebegeleider, de doelen en concrete opdracht zijn vastgelegd in het syntheseverslag.

Feedback/feedforward gesprek

In het midden van de stage wordt er een tussentijdse evaluatie gedaan. Hier wordt aangegeven wat de stagiair nog extra moet opnemen.

Afrondend supervisiegesprek

Ter afronding vindt er een reflectiegesprek plaast. Hier toont de stagiair aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.

De stagebegeleider vult telkens het syntheserapport aan en plaatst dit in het digitaal portfolio van de student.

Het portfolio wordt aangevuld na afronding van de stage. Volgende documenten worden op het portfolio geplaatst: 

 • Logboek van de uren + bijhorende taak in excel 
 • Draaiboek of andere voorbereidende documenten
 • Verslagen vergaderingen 
 • EF en document beroepshoudingen van mentor

Stage doelgroepen 60u

Aanvullend op de stage fitness/club/outdoor/G-sport geeft de stagiair bewegingsactiviteiten aan minstens 2 verschillende doelgroepen. Mogelijkheden zijn:

 • Senioren: organisatie voor senioren bij de gemeente, seniorenwerking binnen de sportfederaties, rusthuizen, algemene organisaties met specifieke seniorenwerking bv. VGC…
 • Personen met een beperking (fysiek of verstandelijk): instellingen, federaties, organisaties die kampen of lessen organiseren, federaties voor mensen met een beperking, inclusief werken, …
 • Gevangeniswezen
 • Jongeren in instellingen
 • Asielcentrum
 • Sportkampen of taalkampen bij de VGC (Brussel), of in andere grootsteden

Deelname aan Kamp Herentals wordt gewaardeerd als 40u stage personen met een beperking.

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. 

Pas als alle partijen de stageovereenkomst hebben gehandtekend mag de stagiair de stage aanvatten.

Het opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

De stagiair heeft per stage minstens 3 gesprekken met de stagebegeleider.

Feedup-gesprek

De stage kan maar aanvatten nadat, samen met de stagebegeleider, de doelen en concrete opdracht zijn vastgelegd in het syntheseverslag.

Feedback/feedforward gesprek

In het midden van de stage wordt er een tussentijdse evaluatie gedaan. Hier wordt aangegeven wat de stagiair nog extra moet opnemen.

Afrondend supervisiegesprek

Ter afronding vindt er een reflectiegesprek plaast. Hier toont de stagiair aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.

De stagebegeleider vult telkens het syntheserapport aan en plaatst dit in het digitaal portfolio van de student.

Het portfolio wordt aangevuld na afronding van de stage. Volgende documenten worden per doelgroepenstage op het portfolio geplaatst: 

 • Gehandtekend opdrachtenoverzicht
 • Verslag observatie + beginsituatie beschrijven 
 • Lesvoorbereidingen voor elke gegeven les
 • EF en document beroepshoudingen van de mentor

Bijscholingen 40u

De stagiair volgt 40u opleiding waarvan minimum 20u in functie van de keuzemodule. Vanaf de stagiair het opleidingsonderdeel “BR: didactische stage 2” heeft opgenomen in zijn/haar studieprogramma kan dit gestart worden.

De stagiair heeft de keuze uit het volgen van:

 • Een sportspecifieke VTS-cursus van minimum 20u met 20u stage-uren in het tweede of derde jaar. 

OFWEL

 • Bijscholingen: Minimum 20u zijn in het kader van de keuzemodule.

Voor de bijscholingen dient er geen stageovereenkomst afgesloten en ondertekend te worden. 

Het opdrachtenoverzicht bijscholingen moet vooraf aan de stage in het portfolio worden geplaatst om een geldige stage te kunnen lopen.

De stagiair plaatst de attesten van de gevolgde bijscholingen, alsook een overzicht hiervan, op het portfolio zodat de stagebegeleider dit kan nakijken.