Stage 1

Stage I binnen de opleiding ‘Project kunstvakken’ wordt ondersteund door opleidingsonderdelen zoals ‘Beleid en organisatie’, hier maakt de student kennis met de structuur van gesubsidieerde organisaties. Binnen de opleidingsonderdelen Kunsteducatie 1.1 en PKV Didactiek 1 groeit de student in het creëren van kunstzinnige activiteiten zodat hij/zij/die zich kan voorbereiden op het werkveld. De student gaat tijdens de stage zelfstandig aan de slag en wordt begeleid door een vaste mentor waardoor de student de werking van de culturele organisatie van binnenuit leert kennen. De student krijgt de mogelijkheid om zowel het ontwerpen als het uitvoeren van kunstzinnige activiteiten te ondersteunen en toetst op deze manier zijn/haar opgedane kennis af aan de dagelijkse realiteit van de culturele organisatie.

De student kiest een culturele organisatie met een kunst- cultuureducatieve werking, publiekswerking. De student loopt 10 dagen stage (7u./dag) of 70u.

De stage wordt gepland in de periode van 16 oktober 2023 en eindigt ten laatste ten laatste op 17 mei 2024. De stage kan niet opgestart worden zonder contract, de deadline voor het contract is 17 oktober 2022.

De stage mag in blokvorm of gespreid opgenomen worden, weekends en vakanties zijn een mogelijkheid. De stage kan niet plaatsvinden tijdens de contacturen aan de hogeschool.

De student observeert, participeert en ondersteund de culturele organisatie en maakt kennis met het ontwerpen en begeleiden van kunstzinnige activiteiten. Daarnaast leert de student verschillende doelgroepen, de werking en de basis van cultuureducatie en de publiekswerking van de organisatie kennen en ondersteunen.

PLANNING:

3 dagen in het eerste semester:

 • Korte gerichte observatie waarna de student de werking participatief gaat verkennen.
 • De student maakt een afspraak met de mentor en/of medewerker(s) om informatie over ‘het DNA van de culturele organisatie’ te verzamelen. Dit vormt de basis voor het

7 dagen in het tweede semester:

 • De student doet zijn eerste ervaringen op in het ondersteunen van kunstzinnige activiteiten en het werken met verschillende doelgroepen.
 • Doorheen deze actieve stage vervolledigt de student zijn/haar verslag (‘DNA van de culturele organisatie’) over de werking van de culturele organisatie (visie, identificatie, structuur en focus binnen het aanbod) ondersteund door authentiek beeldmateriaal.
 • Actualiseren van de synoptische lijst, planning (ifv bezoek stagebegeleider).

Mogelijke opdrachten voor de stageplaats

Ondersteunen ontwikkeling cultuureducatief aanbod:

 • De student ondersteunt de organisatie tijdens de ontwikkeling van culturele, kunstzinnige publieksgerichte activiteiten. Zo kan de student mits ondersteuning bv:
  • Een bestaande kunstzinnige activiteit (project, workshop) herwerken; de beginsituatie van een nieuwe doelgroep achterhalen, doelen, werkvormen en bouwstenen selecteren en (her)formuleren.
  • Kennis maken met het ontwikkelen van een gestructureerd (schriftelijk) draaiboek of schriftelijke voorbereiding volgens een methodiek van de stageplaats of hogeschool.
  • Kennismaken met het gestructureerd uitvoeren van (bovenstaande) kunstzinnige activiteiten.
 • De student doet onderzoek ter voorbereiding van de ontwikkeling van een kunstzinnig, cultureel aanbod.
 • De student volgt projecten mee op; de student ondersteunt indien de planning dit toelaat zowel het proces als de concrete uitwerking
 • De student voert relevante administratieve taken uit; bv. vergaderingen bijwonen, een verslag schrijven,…
 • De student verkent en selecteert subsidiekanalen en maakt kennis met de opmaak van een subsidiedossier (research, bronnenonderzoek, …).
 • De student ondersteund het actualiseren van sociale mediakanalen van de culturele organisatie en de promotie van de organisatie.

 

Ondersteunen publiekswerking:

 • De student ondersteunt de organisatie tijdens publieksgerichte activiteiten in overleg met de mentor permanenties opnemen bij voorstellingen en activiteiten.
 • De student verzorgt een verbindend en publieksvriendelijk onthaal van doelgroepen en ondersteund een goed verloop van voorstellingen, activiteiten, events. (voor, tijdens, na).
 • De student neemt een verbindende rol op als eerste aanspreekpunt voor publiek en deelnemers aan activiteiten (ateliers, workshops, lezingen, events, …).

Opdrachten voor de hogeschool

 • De student bezorgt de contactgegevens (document 1) van de stageplaats en maakt in overleg met de mentor(en) een planning voor het verloop van de stage (deadline: 17/10/22).
 • De student bereidt een interview met de mentor voor (a.d.h.v. richtvragen (document 2) met als onderwerp ‘het DNA van de culturele organisatie’, de student verwerkt deze info tot een verslag (missie, visie, identificatie, structuur en de focus binnen het aanbod) (deadline: 28/11/22).
 • De student bereidt schriftelijk een tussentijds evaluatiegesprek (document 3) voor en gaat hierover in gesprek met de mentor, waarna een evaluatiegesprek volgt met de mentor en de stagebegeleider van de hogeschool. De student leidt het gesprek (deadline: 6/1/23).
 • De student vult op regelmatige basis de tussentijdse synoptische lijst (document 4,6) aan (deadline 1: 6/1/23).
 • De student geeft minstens twee weken vooraf data door van alle activiteiten waarbij hij/zij een actieve rol opneemt zodat de stagebegeleider tijdens de interactie met een doelgroep een stagebezoek kan brengen.
 • De student post zijn/haar schriftelijke voorbereidingen (deadline: 6/1/23).
 • De student vult de definitieve synoptische lijst aan, deze is volledig (deadline: 8/5/23).
 • De student post zijn/haar schriftelijke voorbereidingen (deadline: 8/5/23).
 • De student maakt een reflectieverslag (document 7) over het geheel van de stage met specifieke aandacht voor de bijgewoonde/ondersteunde activiteiten het verslag wordt ondersteund door een fotoreportage (document 7) van deze activiteiten (ateliers, schoolvoorstellingen,…) op de stageplaats (deadline: 8/5/23).
 • De student bereidt schriftelijk het eindevaluatiegesprek (document 5) voor en gaat hierover in gesprek met de mentor, waarna een evaluatiegesprek volgt in de aanwezigheid van de mentor en de stagebegeleider (deadline: 8/5/23).

De student post alle documenten op het digitale portfolio in de daartoe voorziene PKV mappenstructuur, rekening houdend met de specifieke deadlines en de juiste benaming van de documenten + je naam.

De student kan niet slagen voor de PKV stage II wanneer de opdrachten niet tijdig worden opgeladen

De stagementor is een sleutelfiguur in het begeleiden van de stage. Daarom is het belangrijk dat de mentor en de student tijd nemen om uitgebreid kennis te maken met elkaar in functie van een verder professioneel samenwerken. De mentor biedt de student enerzijds voldoende kansen om inzicht te krijgen in de werking van de culturele organisatie en anderzijds de mogelijkheid om als begeleider van creatieve processen en als publiekswerker ervaringen op te doen.

Bij aanvang van de stage maakt de student een afspraak met de mentor om samen de specifieke informatie over ‘het DNA’ (visie, identificatie, structuur en focus binnen het aanbod) van de culturele organisatie op te starten. Dit vormt voor de student de basis om zijn/haar verslag op te maken. 

Het is fijn wanneer de student hiervoor op de ondersteuning van de mentor mag rekenen (aanreiken informatie). Het is echter niet de bedoeling dat de mentor dit verslag schrijft.

De mentor reikt zinvolle opdrachten aan zodat de student kan groeien in het verwerven van de stagecompetenties. De mentor biedt hulp en begeleiding tijdens het stageproces, stuurt bij waar nodig en maakt ruimte voor enkele korte (vrij te bepalen) en twee brede evaluatiegesprekken (in aanwezigheid van de student, de mentor en de stagebegeleider).

Wenk voor stagementoren i.v.m. de beginsituatie: de PKV I student maakt voor het eerst kennis met het kunst en- cultuureducatieve, participatieve werkveld binnen een culturele organisatie. Sommige opleidingsonderdelen en bijhorende competenties komen pas aan bod tijdens semester 2.

De stagebegeleider van de hogeschool brengt een stagebezoek aan een activiteit waar de student een actieve rol opneemt. De student brengt de stagebegeleider minstens twee weken op voorhand op de hoogte van de data van deze activiteiten. In geval van overmacht heeft de stagebegeleider een gesprek met de mentor van de stageplaats.

Wanneer de student de afspraken op de stageplaats niet nakomt, onvoldoende communiceert of de mentor andere onregelmatigheden vaststelt wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de stagebegeleider of stagecoördinator van de hogeschool. Bij ernstige nalatigheden kan de stage in onderling overleg stopgezet worden.

De student toont via 2 zelfevaluaties aan hoe hij/zij in de specifieke stagecontext aan de stagecompetenties heeft gewerkt.

Doorheen PKV stage I worden twee brede evaluatiegesprekken met de mentor en begeleider gevoerd: een tussentijds evaluatiegesprek (document 3) na de eerste helft van de stageperiode en een eindevaluatiegesprek (document 5) aan het einde van PKV stage I.

Aan de hand van een schriftelijke zelfevaluatie bespreken de student en de mentor de invulling van de stagecompetenties. De mentor vult schriftelijk aan, geeft feedback en bespreekt de tussentijdse talenten en aandachtspunten.

De student bezorgt zijn/haar zelfevaluatie minimum één dag voorafgaand het gesprek aan de mentor met wie hij/zij een gesprek heeft.

Hierna maakt de student tijdig een afspraak met de stagebegeleider en de mentor voor een gezamenlijk tussentijds evaluatiegesprek.

 • Naast een goede inhoudelijke, kunstzinnige kennis en didactische vaardigheden hechten we ook belang aan beroepshoudingen. Het gaat om attitudes, vaardigheden, houdingen, … die we belangrijk vinden in het uitoefenen van je toekomstige job als cultureel, educatief medewerker.
 • De stagebegeleider van de hogeschool observeert de vakgerichte stagecompetenties tijdens de uitvoering van een kunstzinnige activiteit wanneer de student een actieve rol opneemt.
 • De eindevaluatie verloopt op dezelfde manier dan de tussentijdse evaluatie. Daarnaast geeft de mentor kwalitatieve feedback over het verloop van de stage aan de hand van het eindbeoordelingsdocument en staat hij/zij stil bij het groeiproces van de student door een terugblik naar de kwaliteiten en aandachtspunten van periode 1.
 • De begeleider geeft kwalitatieve feedback.
 • Bij nipt voldoende of onvoldoende wordt op het einde van het eerste semester een kwalitatief tussentijds evaluatieverslag op het digitaal portfolio van de student geplaatst (onder administratie) en wordt de student uitgenodigd voor een gesprek.
 • Dit punt vormt 50% van de beoordeling van de didactische stage van PKV I. (zie andere 50% opdrachten onderwijsvak)

De stagebegeleiders van de hogeschool evalueren de stage op basis van:

 • De feedback van de mentor over de uitvoering van de vakgerichte stagecompetenties via gesprek en het verslag; tussentijds en eindevaluatie
 • Een ‘DNA verslag’ van de culturele organisatie.
 • Twee kwalitatieve schriftelijke zelfevaluaties (tussentijds en eindevaluatie a.d.h.v. de stagecompetenties).
 • De observaties van de vakgerichte stagecompetenties op de stageplaats door de begeleider van de hogeschool (tijdens het actief begeleiden van een culturele activiteit door de student).
 • De schriftelijke voorbereidingen van de student.
 • Een reflectie- en fotoverslag.
 • Een tussentijdse en definitieve synoptische lijst.
 • De volledigheid van het digitaal portfolio.

De opleiding draagt de eindverantwoordelijkheid m.b.t. de stage-evaluatie. 

Het niet volbrengen van een onderdeel van de stage (bv. het niet opladen van een verslag op het digitale portfolio) heeft een NA (niet afgelegd) als gevolg voor dit opleidingsonderdeel. Ook het niet naleven van afspraken met stageplaats en/of hogeschool wordt als een breekpunt gezien.

Voor dit OPO is er geen examenkans mogelijk in het tweede semester.

 1. Contactgegevens stagerooster PKV stage I
 2. DNA verslag culturele organisatie PKV stage I
 3. Tussentijds evaluatiedocument PKV stage I
 4. Tussentijdse synoptische lijst PKV stage I
 5. Eindevaluatiedocument PKV stage I
 6. Synoptische lijst PKV stage I
 7. Reflectie- en fotoverslag PKV stage I