3LO stage basisonderwijs: 3 weken

Inhoud en Planning

Deze stage kan gepland worden tijdens stageperiode 2: van 22 april tot 7 juni 2024  

Indien de stagiair keuzetraject 2 (drie weken basisonderwijs) kiest, doet hij/zij stage in het kleuter- en/of lager onderwijs.

De stagiair  voert tijdens deze stage van min 3 weken de volgende opdrachten uit:

  • 30u LO les geven (vooraf 2u observeren)
  • min. 1 mesotaak op niveau 3

De invulling van deze weken gebeurt in volledige samenspraak met de directie en mentoren.

De stagecontactperiodevan 25 maart tot 29 maart 2024: de stagiair verzamelt alle nodige informatie om de stage te kunnen aanvangen en noteert dit op het uurrooster per week met planning van te geven lessen, lesonderwerpen, mesotaak of taken,…

De stagiair bezorgt via mail het uurrooster aan zijn stagebezoeker ten laatste op … maart.

De stagiair moet altijd aanwezig tijdens de afgesproken stage-uren. Bij afwezigheid moet de stagiair de uren inhalen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de hogeschool en de stageplaats.

Bij een flexibel traject kan de stagiair in een andere periode de stage uitvoeren.

Indien de student op openluchtklassen gaat tijdens deze stageperiode brengt hij / zij de stagementor zo snel mogelijk op de hoogte.

Evaluatie:

  • door de stagementor: tussentijds en op het einde van de stage vult de mentor het  EF Stage LO én het document beroepshoudingen in.

    De documenten worden volledig ingevuld en besproken met de stagiair in het kader van de stagebegeleiding en de evaluatie. De ingevulde codes op het evaluatieformulier bepalen mee het eindpunt voor deze stage. Een onvoldoende voor beroepshoudingen kan de code voor veldwerk doen zakken. Wanneer de stagementor dit wenst kunnen deze documenten worden opgestuurd  naar de hogeschool.

  • door de stagebezoeker: de stagiair krijgt 1x stagebezoek van een stagebezoeker van de hogeschool. Deze vult het EF Stage LO en het document beroepshoudingen in.

  • door de stagebegeleider: Na de afwerking van de stage vult de stagebegeleider het syntheserapport stage-LO in.

Portfolio: in te dienen volgens leidraad in de week na de stage, min. twee dagen voor het supervisiegesprek.

Supervisiegesprek: na de stage (of op aanvraag tussentijds) heeft de stagiair een supervisiegesprek met de stagebegeleider

Stageopdrachten

1. Actieve stage LO:

min. 3 à 4 weken actieve stage, 30u LO geven ong. 8 à 10u LO les geven / week (totaal 30 lesuren), waarvan minimum de helft kleuters. Vooraf worden er 2 uur geobserveerd en geparticipeerd.

Tijdens de stage basisonderwijs gaat de stagiair themagericht of taalontwikkelend werken. Dit betekent dat er binnen de lessen bewegingsopvoeding rond een thema wordt gewerkt of er taalontwikkelend wordt gewerkt. De stagiair bepaalt de thema’s in samenspraak met de stagementor en / of klasleerkracht.

2. Mesotaken:  1 mesotaak uit te voeren op niveau 3: uitwerking en uitvoeren van een project in samenspraak met de school / mentor. De stagiar maakt hiervan een uitgebreid draaiboek. De stagiair noteert de mesotaak op het overzichtsdocument mesotaken. 

3. lesplan: 

De lesvoorbereidingen worden gemaakt met de opgelegde lay-out vanuit de hogeschool, terug te vinden op de stagewebsite (zie  Leidraad bij het lesplan). 

De stagiair geeft minimum drie dagen vóór de aanvang van de les de lesvoorbereiding af aan de stagementor ter inzage en verbetering. De stagiair maakt duidelijke afspraken i.v.m. tijdstip van indienen, wijze van indienen (via mail, papieren versie,…).

De stagiair geeft vóór de les het verbeterde lesplan aan de stagementor. Op de achterzijde van het lesplan (blad 3) noteert de stagementor opmerkingen aangaande de gegeven les. De stagiair  vult nadien op blad 3 de werkpunten en sterke punten in.

4. Portfolio: Vooraf, tijdens en na de stage maakt de stagiair zijn portfolio stage BuO of Basis volgens de richtlijnen.