Stage 5

Stage 5 maakt deel uit van het OPO ‘Didactische stage 2’ en is een actieve stage in de 2de graad met D/A-finaliteit en de 2de en 3de graad A-finaliteit.  Voor de meeste studenten is het een kennismaking met nieuwe doelgroepen. De student oefent verder aan zijn functioneren als vakleerkracht in de klas. De hoofddoelstelling blijft  gericht op het effectief leren realiseren bij leerlingen. Hij/zij werkt  verder aan zijn vaardigheden, houding en kennis om activerend les te geven.

De student geeft 6 uur les per onderwijsvak.

De student plant zelf observatie-uren in de twee weken voorafgaand aan de stage op zijn / haar lesvrije ogenblikken De bedoeling is dat de student de klassen leert kennen waaraan hij / zij zal lesgeven.

De begeleiding van de stagelessen in de stageschool gebeurt door de mentoren van de stageschool.

Tijdens de contactweek nemen de mentor en student voldoende tijd om in gesprek te gaan over de lesonderwerpen van de actieve stage.

De student bezorgt de lesvoorbereiding drie werkdagen voorafgaand de eigenlijke les. De mentor kan feedback geven zodat de student de les zo optimaal mogelijk kan bijsturen.

Het is voor de student een meerwaarde wanneer de mentor mondelinge feedback geeft bij elke gegeven les op basis van de kerncompetenties .

Tijdens de stage komen de verschillende stagebegeleiders (vakdidactici en pedagoog) een stageles volgen. Het doel hiervan is om in samenspraak met de mentor een beeld te krijgen van het groeiproces van de student als leraar en de werkpunten te bepalen voor volgende lessen. De lessen worden nabesproken met de student én de mentor.

De mentor geeft feedback over het gehele verloop van de stage aan de hand van het eindbeoordelingsdocument.

De stagebegeleiders van de hogeschool evalueren de stage in een tussentijdse stage-evaluatie op basis van:

  • Digitaal portfolio, in het bijzonder de lesvoorbereidingen
  • De feedbackverslagen van de mentoren
  • De algemene eindbeoordelingsdocumenten van de mentoren
  • De door hen zelf bijgewoonde stagelessen

De opleiding draagt de eindverantwoordelijkheid m.b.t. de stage-evaluatie.

De student krijgt een tussentijdse stagescore.

Bij een onvoldoende of een nipt voldoende wordt op het einde van het tweede trimester een tussentijds evaluatieverslag op het digitaal portfolio van de student geplaatst onder administratie en wordt de student uitgenodigd voor een gesprek.

De stagiair LO-AV voert voor stage 5  de opdrachten uit die verbonden zijn aan het algemeen vak (AV) van hun keuze. Dit volgens de leidraad hierboven beschreven.

De stageschool wordt gekozen door de stagiair en hoeft niet noodzakelijk in de Brusselse agglomeratie te zijn. De stageschool is dezelfde voor stage 4, 5 en 6 en is bij voorkeur een school waar de verschillende finaliteiten aanwezig zijn.

De stagiair LO-AV doet geen stage LO in deze stageweek.