Stage 2

Stage II binnen de opleiding ‘Project kunstvakken’ wordt ondersteund door opleidingsonderdelen als ‘Beleid en organisatie’, hier maakt de student kennis met de structuur van gesubsidieerde organisaties. Binnen de opleidingsonderdelen ‘Kunsteducatie’, ‘Project onderzoek en realisatie’ en ‘Didactiek 2’ groeit de student in het ontwerpen en verdiepen van kunstzinnige activiteiten binnen verschillende domeinen met verschillende doelgroepen. Op deze manier kan de student zich voorbereiden op het culturele werkveld.

De student zal tijdens de stage voornamelijk zelfstandig aan de slag gaan, begeleid door een vaste mentor. Hierdoor kan de student de werking van de culturele organisatie van binnenuit leren kennen. De student krijgt de mogelijkheid om mits ondersteuning een kunstzinnige activiteit (aansluitend bij een school- of familievoorstelling) te ontwerpen en uit te voeren met een doelgroep. Op deze manier kan de student opgedane kennis verder verbreden, verdiepen en aftoetsen aan de realiteit van het centrum.

De PKV student kiest zelfstandig een stageplaats uit binnen een cultureel centrum (CC) of een gemeenschapscentrum (GC) bij voorkeur in Brussel. De student loopt 20 dagen stage (7u./dag) of 140u.

De stage wordt gepland in de periode van 3 oktober 2022 en eindigt ten laatste ten laatste op 5 mei 2023. De stage kan niet opgestart worden zonder contract, de deadline voor het contract is 17 oktober 2022.

De stage mag bij voorkeur in blokvorm of gespreid opgenomen worden, weekends en vakanties zijn een mogelijkheid. De stage kan niet plaatsvinden tijdens de contacturen aan de hogeschool.

De student neemt actief deel aan de werking van het CC of GC en implementeert een kunstzinnige omkadering (atelier, workshop, participatieve actie) aansluitend bij een school- of familievoorstelling. Daarnaast zal de student het centrum ondersteunen tijdens culturele activiteiten en publiekswerking.

SUGGESTIE PLANNING:

dagen in het eerste semester (vergelijkbaar met onderwijsstage 4):

 • De student verkent participatief de dagelijkse werking.
 • Plannen en organiseren van een interview met de mentor om het observatieverslag en de analyse van het CC/GC aan de hand van richtinggevende vragen af te ronden.
 • Actualiseren van de synoptische lijst, planning.
 • Bezorgen contactgegevens (document 1) van de stageplaats en opmaken planning in overleg met de mentor.

 (Deadline uploaden in digitaal portfolio 28/11/22).

 

dagen in het tweede semester: actieve stage deel 1: (vergelijkbaar met onderwijsstage 5):

 • Uitvoeren van actieve opdrachten in overleg en mits ondersteuning van de mentor.
 • De basiscompetenties als kunst en cultuureducatief medewerker actualiseren verbreden en verdiepen.
 • Ontwikkelen activerende omkadering bij een familie- of schoolvoorstelling met ondersteuning van de mentor (schriftelijke voorbereiding).
 • Voorbereiden en organiseren tussentijdse zelfreflectie.
 • Actualiseren synoptische lijst en korte reflectie.

(Deadline uploaden digitaal portfolio 10/3/23)

 

7 dagen in het tweede semester: actieve stage deel 2: (vergelijkbaar met onderwijsstage 6):

 • Zelfstandige uitvoering van actieve opdrachten onder supervisie van de mentor.
 • Uitvoeren van ontwerp activerende omkadering voor/na een familie- of schoolvoorstelling onder supervisie van de mentor.
 • De basiscompetenties als kunst educatief medewerker verder actualiseren verbreden en verdiepen.
 • Vervolledigen synoptische lijst en korte reflectie.
 • Eindverslag en fotoreportage van actieve opdrachten
 • Eindevaluatie

(Deadline uploaden digitaal portfolio 5/5/23)

1. Mogelijke opdrachten voor de stageplaats

 Ontwerpen en uitvoeren van een aanbod mits ondersteuning:

 • De student ondersteunt de organisatie tijdens de ontwikkeling en uitvoering van een bestaand cultureel aanbod (ateliers, participatieve projecten, workshops,…) onder supervisie van een medewerker. Zo kan de student bv: een bestaande activiteit herwerken; de beginsituatie van een nieuwe doelgroep achterhalen, doelen, werkvormen en bouwstenen selecteren en (her)formuleren (zie vakgerichte stagecompetenties).
 • De student ontwerpt schriftelijk (volgens een methodiek of draaiboek van de stageplaats of hogeschool) een activerende omkadering bij een bij een familie- of schoolvoorstelling met ondersteuning van de mentor, stuurt bij en voert deze omkadering uit op de stageplaats (verplichte opdracht hogeschool).
 • De student voert overleg met leerkrachten en stelt een bevraging op (in functie van de begeleiding van (een aanbod voor) schoolvoorstellingen).
 • De student inventariseert en analyseert het brede schoolaanbod.
 • De student doet onderzoek ter voorbereiding van de ontwikkeling van een kunstzinnig, cultureel (school)aanbod (bv. opzoeken zinvolle partnerorganisaties, …).
 • De student helpt bij de dagelijkse werking en voert relevante administratieve taken uit (bv. opmaak inschrijvingen, prijsoffertes aanvragen, telefonisch contact opnemen, afspraken regelen, kleine begrotingen opmaken, freelancers zoeken en contacteren, …).
 • De student woont vergaderingen actief bij en maakt een verslag.
 • De student volgt projecten mee op; de student helpt zowel tijdens het proces als de concrete uitwerking ervan.
 • De student onderzoekt en selecteert subsidiekanalen en ondersteund bij de verwerking van een subsidiedossier (research, bronnenonderzoek, Dynamo project, …).
 • De student actualiseert mits ondersteuning de sociale mediakanalen en de promotie van de organisatie (bv. indien mogelijk ontwerp affiches, flyers schoolvoorstellingen, redactiewerk bij programmatie scholen, …)

Ondersteunen publiekswerking:

 • De student neemt in overleg met de mentor permanenties op bij voorstellingen en activiteiten (bv. ticketbalie, vestiaire, supervisie zaal, …).
 • De student verzorgt een verbindend en publieksvriendelijk onthaal van publiek en deelnemers en staat mits ondersteuning in voor een goed verloop van voorstellingen, activiteiten, ateliers, lezingen, events,… (voor, tijdens, na).
 • De student voorziet een activerende, reflectieve inleiding/nabespreking bij een voorstelling en biedt deze aan bv. in de klas, in de zaal,…
 • De student helpt de organisatie tijdens het bedenken en ontwikkelen van creatieve, actieve manieren om in interactie te gaan met een aanwezig publiek (bv. bij participatieve acties, co-creaties die aansluiten bij de inhoud van het aanbod).
 • De student begeleid scholen van en naar het GC/CC.

 

 

2. Opdrachten voor de hogeschool

 • De student bezorgt de contactgegevens (document 1) van de stageplaats en maakt in overleg met de mentor(en) een planning voor het verloop van de stage (deadline: 17/10/22).
 • De student maakt na bevraging van de mentor a.d.h.v. een aantal richtvragen (document 2) een observatieverslag en een SWOT-analyse van de werking van de culturele organisatie (deadline: 28/11/22).
 • De student bereidt schriftelijk een tussentijds evaluatiegesprek (document 3) voor en gaat hierover in gesprek met de mentor, waarna een gesprek volgt met de mentor en de stagebegeleider van de hogeschool. De student leidt het gesprek (deadline: 10/3/23).
 • De student vult op regelmatige basis de tussentijdse synoptische lijst aan (document 4) (deadline 1: 10/3/23).
 • De student geeft minstens twee weken vooraf alle data door van activiteiten waar hij/zij een actieve rol zal opnemen zodat de stagebegeleider tijdens een interactie met een doelgroep een stagebezoek kan brengen (document 1).
 • De student post zijn/haar schriftelijke voorbereidingen (deadline: 10/3/23).
 • De student maakt een reflectieverslag (document 7) over het geheel van de stage met specifieke aandacht voor de ontwikkelde en uitgevoerde activiteiten met focus op de Het verslag wordt ondersteund door een fotoreportage van al deze activiteiten (ateliers, workshops, voor- en nabesprekingen schoolvoorstellingen, …) op de stageplaats (deadline: 8/5/23).
 • De student vult de definitieve synoptische lijst (document 6) aan, deze is volledig (deadline: 8/5/23).
 • De student post zijn/haar schriftelijke voorbereidingen (deadline: 8/5/23).
 • De student bereidt schriftelijk het eindevaluatiegesprek (document 5) voor en gaat hierover in gesprek met de mentor, deze vult aan, waarna een evaluatiegesprek volgt in de aanwezigheid van de mentor en de stagebegeleider (deadline: 8/5/23).

 

De student post alle documenten op het digitale portfolio in de daartoe voorziene PKV mappenstructuur, rekening houdend met de specifieke deadlines en de juiste benaming van de documenten + je naam.

De student kan niet slagen voor de PKV stage II wanneer de opdrachten niet tijdig worden opgeladen.

De stagementor is een sleutelfiguur in het begeleiden van de stage. Om ervaringsgericht beroepskennis te verwerven creëert de mentor enerzijds kansen om inzicht te krijgen in de werking van een GC/CC. Anderzijds biedt de stageplaats voldoende mogelijkheden om als begeleider van creatieve processen en als publiekswerker ervaringen op te doen.

De mentor biedt hulp en begeleiding tijdens het stageproces, stuurt bij waar nodig en maakt ruimte voor 2 evaluatiegesprekken die worden voorbereid door de student (zelfevaluatie). Na dit gesprek geeft de mentor schriftelijke kwalitatieve feedback via de evaluatiedocumenten. Het geheel wordt uitvoerig besproken in aanwezigheid van de student, de mentor en de begeleider van de hogeschool. De student plant deze afspraken tijdig (deadline) en leidt het gesprek.

Bij aanvang van de stage maakt de student een afspraak met de mentor om aan de hand van enkele richtvragen een verslag (visie, missie, structuur, subsidiëring, focus binnen het aanbod, …) en een SWOT-analyse van het GC/CC op te maken. Het is fijn wanneer de student hiervoor op de ondersteuning van de mentor mag rekenen (aanreiken informatie). Het is echter niet de bedoeling dat de mentor dit verslag schrijft.

De mentor reikt zinvolle opdrachten aan zodat de student kan groeien in het verwerven, verbreden en verdiepen van de stagecompetenties. De mentor biedt hulp en begeleiding tijdens het stageproces, stuurt bij waar nodig en maakt ruimte voor enkele korte (vrij te bepalen) en twee brede evaluatiegesprekken (in aanwezigheid van de student, de mentor en de stagebegeleider).

Wenk voor stagementoren i.v.m. de beginsituatie: de PKV II student maakt voor het eerst kennis met de werking van een GC/CC. Sommige opleidingsonderdelen en bijhorende competenties komen pas aan bod tijdens semester 2.

De stagebegeleider van de hogeschool brengt een stagebezoek aan een activiteit waar de student een actieve rol opneemt, bij voorkeur de verplichte opdracht ‘omkadering bij een familie- of schoolvoorstelling’. De student brengt de stagebegeleider minstens twee weken op voorhand op de hoogte van deze data. In geval van overmacht heeft de stagebegeleider een gesprek met de mentor van de stageplaats.

 Wanneer de student de afspraken op de stageplaats niet nakomt, onvoldoende communiceert of de mentor andere onregelmatigheden vaststelt wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de stagebegeleider of stagecoördinator van de hogeschool. Bij ernstige nalatigheden kan de stage in onderling overleg stopgezet worden.

Doorheen PKV stage I worden twee brede evaluatiegesprekken gevoerd: een tussentijds evaluatiegesprek (document 3) na de eerste helft van de stageperiode en een eindevaluatiegesprek (document 5) aan het einde van PKV stage II.

Aan de hand van deze schriftelijke voorbereiding of zelfevaluatie bespreken de student en de mentor de invulling van de stagecompetenties. De mentor vult schriftelijk aan en bespreekt de tussentijdse talenten en aandachtspunten van de student. Hierna maakt de student tijdig een afspraak met de stagebegeleider en de mentor voor een gezamenlijk tussentijds evaluatiegesprek.

 • Naast een goede inhoudelijke, artistieke kennis en sterke didactische vaardigheden hechten we ook belang aan beroepshoudingen. Het gaat om attitudes, vaardigheden, houdingen, … die we belangrijk vinden in het uitoefenen van je toekomstige job als cultureel, educatief medewerker.
 • Bij nipt voldoende of onvoldoende wordt op het einde van het eerste semester een kwalitatief tussentijds evaluatieverslag op het digitaal portfolio van de student geplaatst (onder administratie) en wordt de student uitgenodigd voor een gesprek.
 • De stagebegeleider van de hogeschool observeert de vakgerichte stagecompetenties tijdens de uitvoering van zijn/haar kunstzinnige activiteit en/of wanneer de student een actieve rol opneemt.
 • De eindevaluatie verloopt op dezelfde manier dan de tussentijdse evaluatie. Daarnaast geeft de mentor schriftelijke kwalitatieve feedback over het verloop van de stage aan de hand van het eindbeoordelingsdocument en staat hij/zij stil bij het groeiproces van de student door een terugblik naar de kwaliteiten en aandachtspunten van periode 1.
 • De begeleider geeft kwalitatieve feedback.

 

De stagebegeleiders van de hogeschool evalueren de stage op basis van:

 • De volledigheid van het digitaal portfolio.
 • Het ‘DNA verslag’ van de culturele organisatie, het kwalitatieve tussentijds en eindevaluatiedocument, het reflectie en fotoverslag, de tussentijdse en definitieve synoptische lijst.
 • De observaties van de vakgerichte stagecompetenties op de stageplaats door de stagebegeleider van de hogeschool (tijdens het actief begeleiden van een culturele activiteit door de student).
 • De schriftelijke voorbereidingen van de student.
 • De evaluatiegesprekken en (bovenstaande) feedbackverslagen van de mentor en de student.
 • De eindbeoordeling en feedback van de stagementor.

De opleiding draagt de eindverantwoordelijkheid m.b.t. de stage-evaluatie. 

Het niet volbrengen van een onderdeel van de stage (bv. het niet of niet tijdig opladen van een verslag op het digitale portfolio) heeft een NA (niet afgelegd) als gevolg voor dit opleidingsonderdeel. Ook het niet naleven van afspraken met stageplaats en/of hogeschool wordt als een breekpunt gezien.

Voor dit OPO is er geen examenkans mogelijk in het tweede semester.

 

 1. Contactgegevens stagerooster PKV stage II
 2. Observatieverslag en SWOT-analyse PKV stage II
 3. Tussentijdse evaluatiedocument PKV stage II
 4. Tussentijdse synoptische lijst PKV stage II
 5. Eindevaluatiedocument PKV stage II
 6. Definitieve synoptische lijst PKV stage II
 7. Reflectie- en fotoverslag PKV stage II