BR didactische stage 1

BR Didactische stage 1 bestaat uit clubstage 2, kinderanimatie en bijscholingen.

Elk onderdeel wordt hieronder nader toegelicht.

Alle info kan je terugvinden in de ECTS-fiche

Clubstage 2

De stagiair kiest een sportclub (een andere club als clubstage 1)  om stage te lopen binnen de aangegeven periode:

Min. 20 units gespreid over min. 2 maanden.

Zelfstandig te plannen tijdens het tweede semester: vanaf start 2de semester tot 7 juni 2024.

De stagiair geeft de Clubstage 2 – Infofiche af aan de stagementor.

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit formulier wordt ingegeven via LINK.

Pas als alle partijen de stageovereenkomst hebben gehandtekend mag de stagiaire de stage aanvatten.

Observeren en participeren van het clubgebeuren, zowel tijdens trainingen als tijdens nevenactiviteiten.

Het is de bedoeling dat de student BR kennis maakt met de clubwerking en sportieve initiatieven, zowel op als rond het terrein. Min. 5 verschillende activiteiten kiezen. Bij voorkeur andere activiteiten dan tijdens stage 1. Zie ook infofiche clubstage 2.

Het Opdrachtenoverzicht BR did. stage 1 wordt vooraf aan de stage, gemaild naar de stagebegeleider(s).

Het opdrachtenoverzicht wordt goedgekeurd door de stagebegeleider. 

De student houdt zijn/haar aanwezigheden bij. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en bezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Documenten in Digitaal Portfolio 1 week na het afwerken van de stage, ten laatste op 7 juni 2024.

 • Evaluatie van de stagementor
 • Opdrachtenoverzicht  met handtekeningen
 

Kinderanimatie

De stagiair kiest een speelpleinwerking (geen sportkamp) om stage te lopen binnen de aangegeven periode.

De stage gaat over minimum 30 units stage op een speelplein.

De stagiair dient deze stage binnen dezelfde week te lopen en min. 5 hele dagen.

De stagiair kan stage lopen vanaf de kerstvakantie 2023 tot 14 april 2024.

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit formulier wordt ingegeven via LINK.

Pas als alle partijen de stageovereenkomst hebben gehandtekend mag de stagiaire de stage aanvatten.

De stagiair wordt als monitor ingeschakeld bij kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar. Daarenboven wordt van de stagiair verwacht dat hij/zij minstens 3 algemene taken (toezichten, opbouw, opruim …) vervult.
De opdracht moet gebeuren onder leiding van een actief betrokken en bekwame stagementor.
Tijdens de stage moet de student opdrachten verwerken die tijdens de lessen werden geoefend.

Volgende activiteiten moeten zeker verwerkt worden:

Kleine en grote spelen (cfr. Didactiek LO en stage LO), bewegingsspelen, werken met waardevol kosteloos materiaal, speelse bewegingsopdrachten met dit materiaal, kennismakingsspelen, vertellen, thematisch werken en inkleding.

Er moet tijdens de stage een rode draad zichtbaar zijn.

Er kan worden gewerkt in een thema, dit kan een thema zijn voor de 30 units stage of een thema per dag of halve dag. De stagiair dient ZELF de activiteiten uit te werken.

Het volledig ingevulde Opdrachtenoverzicht BR did. stage 1 wordt vooraf aan de stage, gemaild naar de stagebegeleider(s).

Het opdrachtenoverzicht wordt goedgekeurd door de stagebegeleider. 

De student houdt zijn/haar aanwezigheden bij. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en bezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Na de stage moet zowel het EF Kinderanimatie als het gehandtekende opdrachtenoverzicht ingegeven worden in het Digitaal Portfolio.
 
De student krijgt het SR van de stagebegeleider in het digitaal PF.
 
Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.
 

De student heeft de keuze om de doucumenten in een map af te geven aan de stagebegeleider OF alle documenten in het digitiaal portfolio te plaatsen.

Portfolio indienen ten laatste 2 weken na de afgewerkte stage:

 1. Onvolledigheidsfiche (indien er iets ontbreekt)
 2. Opdrachtenoverzicht gehantekend
 3. Evaluatieformulier ingevuld door de mentor
 4. Een overzichtelijk rooster van de 30 uren (1 pagina).
 5. Een uitwerking van alle activiteiten (zie scenario examenopdracht) op basis van de doelgroep.
 6. Verschillende activiteiten (min.2 spelfiches/dag –
  afhankelijk van de tijdsduur van het spel)
 7. Spelen in thema van het speelplein of een eigen gekozen thema.
 8. Materiaallijst
 9. Een grondig inhoudelijk evaluatieverslag
 10. Een grondig persoonlijk evaluatieverslag
 11. Twee werkpunten en twee sterke punten
 12.  Bijlagen

Deze evaluaties (inhoudelijk en persoonlijk) worden steeds geschreven in de “ik-vorm”.  De stage wordt concreet besproken maar wordt steeds geplaatst in een bredere context d.w.z. dat de stagiair minimum twee werkpunten en twee sterke punten moet formuleren voor de toekomst.

 • Inhoudelijk verslag; gericht naar de activiteiten en de opdrachten: organisatie, materiaalkeuze, demonstratie, spelleiding, spelregels, aangepast aan het niveau van de kinderen, …
 • Persoonlijk verslag: gericht naar jezelf : ervaringen met de kinderen, leiding, collega’s, directie, mentor, …(i.v.m. tucht, discipline, plezierbeleving, begeleiding, communicatie, …)

! Bij het indienen van de map wordt ook gekeken naar de vorm (verzorgd, lay-out, taal, logische ordening).

! Bij het indienen in het digitaal portfolio zal er enkel beoordeeld worden, indien het verslag in 1 bundel gepost werd met de lay-out van een map. Ook in het digitaal PF wordt gekeken naar de vorm (verzorgd, lay-out, taal, logische ordening).

Bijscholingen

De bijscholingen hebben als doel het diploma als Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs – Bewegingsrecreatie een meerwaarde te geven. Dit zijn bijkomende diploma’s/getuigschriften/attesten om  persoonlijke vaardigheden en curriculum uit te breiden.

In het eerste jaar moet de stagiair minimum 10 uren vormingscursus naar keuze volgen. Deze kunnen reeds opgestart worden in het eerste semester maar worden verrekend in het punt van BR: Didactische stage 1 (tweede semester).

Deelname-attest(en): posten in digitaal PF (1BR) ten laatste op 7 juni 2024. Opgelet een attest = GEEN  gehandtekend opdrachtenoverzicht!

Voor de bijscholingen dient er geen stageovereenkomst afgesloten en ondertekend te worden door de stageplaats en de stagebegeleider.

Alles wat de stagiair extra muros gerealiseerd heeft in functie van het diploma komt in het digitaal portfolio in het document “opbouw curriculum”.

Deze opbouw is een aanzet voor  het latere curriculum vitae van de stagiair.

 

Op het einde van het derde jaar legt de stagiair een diploma/getuigschrift/attest voor:

 • Ofwel van de Vlaamse Trainerschool (VTS) of van een andere organisatie. Bij dit laatste dient de stagiair vooraf een gemotiveerde aanvraag in te dienen waarbij wordt nagekeken of deze cursus evenwaardig is aan deze van de VTS (bij de stagecoördinator).
 • Ofwel heeft de stagiair een reeks attesten van de gevolgde bijscholingen

Dit diploma/getuigschrift, deze attesten dient de stagiair bij het laatste portfolio van het 3e jaar BR te voegen.

Het volledig ingevulde Opdrachtenoverzicht bijscholingen wordt, vooraf aan de bijscholing, in het digitaal PF (1BR) geplaatst.

= pass or fail

Wanneer de student geen of onvoldoende bijscholingen gevolgd heeft, wordt het eindpunt BR – didactische stages 1 herleid naar een NA.

 

Na de gevolgde bijscholing worden de attesten van desbetreffende bijscholingen alsook de bijhorende opdrachtenoverzichten (correct ingevuld) ingegeven in het Digitaal Portfolio.

Opgelet een attest = GEEN  gehandtekend opdrachtenoverzicht!