Taakomschrijving

Periode- en dagschema

Het periode- en dagschema krijg je van je stageschool. Je plaatst dit in het uurrooster template Parnas. Dit uurrooster wordt volledig en correct ingevuld in DBS geplaatst; belangrijk hierbij is de correcte invulling van het adres van verblijf en contactgegevens van de stageschool. Je vult het algemeen dagschema in en in de mate van het mogelijke de locaties waar deze doorgaan.

De periode openluchtklassen dient eveneens in je stagekalender te staan.

Taken in de voorbereiding

Vóór Kerstmis moet je contact opnemen met de directie van de stageschool en de stagementor (titularis) om:

 • jezelf voor te stellen
 • een afspraak te maken voor een klasbezoek
 • informatie te vergaren om dit klasbezoek voor te bereiden.

Indien je met meerdere stagiairs van de hogeschool deze stage doet, maak je samen de afspraken.            

Je stuurt het stagevademecum digitaal door aan de directie en de stagementor. Je zet Mevr. Inne Debusscher in cc. Je bezorgt het contract en het infodocument OPK aan de directie en de stagementor.

 

Minimum drie weken vóór de aanvang van de openluchtklassen, ga je de school en de klas bezoeken. Het bezoek aan je stageschool plan je alléén op een lesvrij moment.

Belangrijk: Dit schoolbezoek is een eerste kennismaking met de kinderen en is de eerste stap voor een prettige en vlotte samenwerking tijdens de openluchtklassen.

Bij dit schoolbezoek ga je:

 • afspreken met je mentor:
  • afspraken maken in verband met houding, taken, begeleiding, …
  • afspraken maken in verband met het mee te brengen materiaal, kopieën, …
  • klasgegevens verzamelen (namenlijsten, verjaardagen, bijzonderheden, …)
  • leerwandeling afspreken
 • jezelf voorstellen aan de kinderen: via een activiteit, voorbereid in een uitgewerkt lesplan.

Je kan dit  eventueel verder uitwerken tijdens de week stage LO in de lagere school.

Je voorziet minstens 1 lesuur met de leerlingen en voldoende tijd om alle afspraken te maken met de stagementor (titularis). Je blijft een hele voormiddag of namiddag op school zodat je de kinderen beter kan leren kennen. We raden je aan de kinderen ook in andere lessen te observeren.

Het lesuur met de leerlingen kan bestaan uit:

 • enkele kennismakingsspelen (voorstelling van jezelf en de leerlingen) : grote of kleine spelen, quiz, new games,…)
 • kleine knutselactiviteit
 • voorbereidende skioefeningen (sneeuwklassen)

Je maakt van deze activiteit een lesplan.

 

Afhankelijk van de school is er achteraf nog een afsluiter (met dia’s, fotoverkoop, video,…). Indien mogelijk ben je hierop aanwezig.

De themawerking is een rode draad doorheen de openluchtklassenperiode. Dit wordt vastgelegd door de stageschool.

Dagelijks wordt het thema verder uitgewerkt en trachten jullie zoveel mogelijk activiteiten in het teken van het thema te zetten.

Een themavoorstelling mag hooguit een kwartiertje per dag duren.

Het is ieders verantwoordelijkheid om het thema ook dagelijks verder te ondersteunen in de eigen klasgroep door het thema verder te verklaren, verhaaltjes te vertellen, affiches en dagleuzen te maken, en een themalied te zingen,…

De taken moeten stipt en correct, volgens afspraak worden uitgevoerd.

De verantwoordelijke van elke taak zorgt voor de opvolging en de definitieve afwerking.

Taken op de openluchtklassen

Als monitor meegaan op openluchtklassen betekent dat je, dag en nacht gedurende 5 tot 10 dagen, samen met de klastitularis de zorg draagt voor het ‘welzijn’ van de kinderen.

Hierbij handel je steeds als toekomstig leraar d.w.z. met een verantwoorde didactische en pedagogische aanpak. (zie ook de evaluatiemodaliteiten).

Er wordt verwacht dat je je stipt aan de afspraken houdt i.v.m. taakverdelingen, materiaalgebruik, lokaalverdeling, uurregeling, leerwandelingen,… .

Volg steeds zeer goed de gemaakte afspraken op en doe dit in samenspraak met de klastitularis. Wees hierbij steeds loyaal t.o.v. de klastitularis.

Het overzicht van een aantal afspraken, vooraf reeds vastgelegd, krijg je in principe van je stageschool.

’s Ochtends wekken de titularis en de monitor de kinderen en helpen hen om zich klaar te maken voor de activiteiten Zorg dat ze de kamer netjes achterlaten.

In sommige scholen is er aan tafel de mogelijkheid voor de maaltijd te bidden.

Iedere monitor zit bij de kinderen en helpt mee waar nodig is. Hulp in het restaurant/refter kan op een aantal tijdstippen gevraagd worden. Zorg dat alle kinderen hier hun verantwoordelijkheid dragen.

Voor en na het avondmaal is er dan nog nood en tijd voor recreatieve activiteiten (spel, zang, knutselen, …).

Ook het thema kan dan aan bod komen.

De dag wordt liefst afgesloten met een rustig bezinningsmoment. Dit wordt meestal geleid door de titularis (afspreken). Soms wordt ook de religieuze begeleider uitgenodigd.

Als de kinderen naar bed zijn wordt er op de gangen een beurtrol georganiseerd voor toezicht. Meestal doen de titularissen de eerste wacht waarna de monitoren het toezicht verder organiseren tot ook de volwassenen gaan slapen.

 

Belangrijk bij dit alles is “de samenwerking en communicatie met de klastitularis”.

Jullie werken beiden zoveel mogelijk samen op basis van gelijkwaardigheid.

De stagebegeleiders voor OPK (openluchtklassen) Parnas zijn bereikbaar om je te begeleiden in je leerproces. Zorg dat je open staat voor opmerkingen van je klastitularis en ev. aanwezige stagebegeleider en maak problemen zo snel mogelijk bespreekbaar.

Als monitor van de kinderen wordt er van jullie heel wat animatie verwacht.

Zorg dat je steeds voldoende tussendoortjes in je broekzak hebt om de ‘dode’ momenten op te vangen (vb. wachttijden, de lange treinreis of busreis, tijdens de wandelingen,…).

Voorzie telkens twee avondactiviteiten per avond voor een zestal avonden. (Er vallen soms activiteiten weg o.m. voor een bezinningsmoment, je eigen vrije avond, de dankavond, vroeg gaan slapen,…).

De activiteiten die je organiseert doe je liefst enkel met je klas. Gezamenlijke activiteiten met een andere klas beperk je tot het minimum en plan je goed vooraf.

Bedenk en creëer een kleine (maximaal 2 minuten) muzikale of expressieve activiteit voor de Dankavond. Hierbij moeten alle kinderen aan bod komen.

Bij het organiseren van de activiteiten neem je steeds een aantal zaken in acht:

 • Doe enkel zinvolle en pedagogisch verantwoorde activiteiten
 • Niet spelen met eten of drank
 • Spelletjes die luidruchtigheid, geweld en/of agressie uitlokken vermijden.
 • Goed controleren dat alle materiaal dat je wil gebruiken beschikbaar is of zorgen dat je het zelf meebrengt.
 • In verband met muzikale expressie of dans: afspreken voor een muziekinstallatie en de ruimte.
 • Na je activiteiten steeds grondig opruimen.

De leeruitstappen en de leerverwerking worden geleid en vallen onder verantwoordelijkheid van de klastitularis. Als monitor zorg je voor de begeleiding van de kinderen. Tijdens de leerverwerking ga je in samenspraak met de leraarde kinderen helpen of bereid je de avondactiviteit voor.

 Eén leerwandeling en één leerverwerking worden door jou georganiseerd. Spreek het onderwerp vooraf af met je leraar zodat je reeds informatie kan inwinnen (bij de klastitularis, opzoeken in bib,…). Baseer je op de bundel van het VOK (sneeuwklas).

De les kan je ter plaatse verder uitwerken.

 

! De stagiair LO-AV werkt ook voor het AV een leerwandeling en verwerking uit. Hij / zij doet dit in de mate van het mogelijke en bij  voorkeur binnen het vakdomein waarin hij / zij wordt opgeleid.

 

De leerwandeling en de leerverwerking worden per klas gegeven.

De lesvoorbereiding en verwerking komen in de openluchtklassenmap.

Tussentijds (halfweg de periode) word je geëvalueerd op het formulier: EF1 + document beroepshoudingen. Bespreek dit met je stagementor zodat eventuele verbeteringen en aanpassingen nog kunnen gebeuren tijdens het verdere verloop van de OPK.

Op het einde van de stage vult de stagementor het formulier: EF2 + document beroepshoudingen in en geeft dit af aan jou voor de aankomst in de school.

Portfolio

Indienen bij I. Debusscher.

Timing

Elke stagiair geeft een afzonderlijke voorbereidingsmap af

 • Minstens 3 weken vóór je vertrekt op OPK geef je je voorbereidingsmap af ter inzage aan Inne Debusscher. Je krijgt deze nagekeken terug. Mevr. Debusscher maakt een eerste syntheseverslag (SV1) met de informatie voor eventuele aanvullingen, verbeteringen,… van je voorbereiding.
 • Minstens 1 week vóór je vertrekt op OPK geef je de verbeterde versie van de voorbereidingsmap ter inzage aan je stagementor/titularis van de stageschool.

Inhoud

 • Specifieke informatie van de school, klas (namenlijsten, afspraken,…)
 • Planning van de activiteiten (uurrooster)
 • Bundel met thema’s en de gekozen recreatieve activiteiten
  • Tijdens de voorbereidingsperiode wordt er uit verschillende thema’s een keuze voor het bepalen van de recreatieve activiteiten die jij met jouw klas wil doen: twee activiteiten (liefst verschillende) voor ongeveer 4 tot 6 avonden.

   De verschillende thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

   1. Zang: zing regelmatig tussenin, en/of plan eens een zangstonde
   2. Knutselen: maak minstens één knutselwerkje als herdenking
   3. Quiz
   4. Trein- of busactiviteiten en tussendoortjes
   5. Laddercompetitie of grote bewegingsspelen
   6. Kleine binnen- en buitenspelen
   7. Ziekenboekje: moet beschikbaar zijn als één van de kinderen ziek is – bevat rustige spelletjes, kruiswoordraadsels, …
   8. ….
 • Lesplan van kennismaking op school
 • Leerwandeling en verwerking
 • Materiaallijst (alfabetisch weergeven + aantal)
 • Wat te doen in ‘nood’? (vragenlijst zie hoger)

Indienen bij P. Wyckmans

Timing

Ten laatste 14 dagen na het einde van je openluchtklassen.

Indien je OpK eind mei / begin juni valt: deadline af te spreken met de stagecoördinator en stagebegeleider LO.  

Inhoud OPK-map

OPK-map die je op voorhand hebt afgeveven met:

 • Aanvullingen, verbeteringen
 • De 2 gehandtekende evaluatieformulieren en documenten beroepshoudingen: tussentijds en eindevaluatieverslag ingevuld door de mentor(en). Deze beide formulieren worden besproken met de mentor(en).

Inhoud digitaal portfolio

Nieuwe map maken onder de map “verslag en reflectie”: “OPK” met daarin

 • Inhoudelijk verslag:
  • Reflectie aan de hand van het EF
  • Verslag van de activiteiten die tijdens de openluchtklassen aan bod kwamen.
 • Persoonlijk verslag:
  • Zelfreflectie aan de hand van het document beroepshoudingen.
  • Beschrijving van de relatie tijdens de openluchtklassen met mentoren, leerlingen, medestagiairen,…