Lo didactische stage 3

LO didactische stage 3 bestaat uit: ” Periode 1: SO met D/A – finaliteit en A-finaliteit”,  “Periode 2: keuze 1 BuO/BuO” of keuze 2 BuO/Basis” en 3 LO sportdag. 

Elk onderdeel wordt hieronder nader toegelicht. 

Meer info over de te bereiken doelen en de evaluatiemodaliteiten kan je terugvinden op de ECTS-fiche.

Periode 1: SO met D/A finaliteit en A-finaliteit

Actieve stage SO- 2de graad met D/A-finaliteit en de 2de en 3de graad A-finaliteit: 4 à 5 weken stage te plannen tijdens stageperiode 1: van 26 februari tot 29 maart 2024:

De stagiair kan de uren A-finaliteit (1e, 2e en 3e graad) aanvullen met uren D/A-finaliteit en uitzonderlijk ook D-finaliteit (1e en 2e graad).

 • 42u lesuren LO: min. 10u à 12u /week gedurende 4 à 5 weken, te plannen tijdens  de stageperiode 1. De eerste 2u lesuren zijn observatie-uren.
 • Mesotaken tijdens deze stage: min. 1 mesotaak uit te voeren op niveau 2-3: zie overzichtsdocument mesotaken, af te spreken met de stagementor en de stageschool. Aangewezen is om de implementatie van de vernieuwingen in het sec. onderwijs te verkennen en hieraan te participeren. 

De stagiair moet altijd aanwezig zijn tijdens de afgesproken stage-uren. Bij afwezigheid moet de stagiair de uren inhalen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de hogeschool en de stageplaats.

Indien de stagiair openluchtklassen heeft in deze stageperiode brengt hij / zij zo snel mogelijk de stageplaats hiervan op de hoogte. 

Stagecontactperiode: van 15 tot 19 januari 2024. 

De stagiair bezorgt voorafgaand aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker.

De stagiair brengt tevens de stagebezoeker op de hoogte van de coronamaatregelen geldend in zijn / haar stageschool. 

Bij een flexibel traject kan de stagiair in een andere periode de stage uitvoeren. Een aangepaste ECTS-fiche wordt opgesteld door de stagecoördinator.

De stagiair LO-AV doet tijdens deze stage de stageopdrachten voor het algemeen vak: zelfstandige stage:  stage 8.

De stagiair die LO combineert met BR: de stageovereenkomst wordt volledig ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool wordt getekend en correct wordt ingegeven in Link (voorziene deadline 13/10/2023)

De stagiair LO-AV dient  Stageovereenkomst in voor stage 7 en 8 (zie algemene vakken voor de stageopdrachten AV). 

De stagiar met individueel traject dient de stageovereenkomst in voor een flexibel traject. 

Werkpostfiche IDEWE

VERZEKERINGSATTEST – NL

Uitgebreide informatie over de werking van LINK en bijkomende stageformaliteiten kan je vinden op deze website bij het onderdeel “stageformaliteiten”.

 

1. Actieve stage LO:

min. 40 LO les geven (na min. 2u observeren) waarbij de specifieke opdrachten worden uitgevoerd: evalueren, periodeplanning, differentiatie, kennismaken met de vernieuwingen secundair onderwijs. 

De stagiair werkt min. 1 periodeplan uit van min. 4 weken voor deze stageperiode voor min. 1 klas. De stagiair baseert zich op de leidraad voor het maken van een periodeplan aangebracht in GO2 en 3. Hij/zij bespreekt dit uitvoerig met de stagementor. De stagiair noteert deze op de Template-periodeplanning. 

De uitgewerkte periodeplanning komt vooraf aan de stage: tijdens de voorbereidingsweek,  onder de map taken in het digitaal portfolio.

In deze stageperiode komen differentiëren en evalueren aan bod.

2. Mesotaken:

1 mesotaak uit te voeren op niveau 2-3 (min. 10u). Bij voorkeur neemt de stagiair deel aan vakoverschrijdende initiatieven in het kader van de hervormingen van het secundair onderwijs (werkgroepen, projecten, flexi-uren, keuze-uren, co-teaching, …).  (in te vullen op het overzichtsdocument mesotaken)

3. Lesplannen

Het lesplan wordt gemaakt met de opgelegde lay-out vanuit de hogeschool, volledig volgens de leidraad bij het lesplan. Meer info over de afspraken rond het maken van het lesplan is ook terug te vinden op deze website onder stageformaliteiten. De stagiair geeft minimum drie dagen vóór de aanvang van de les de lesvoorbereiding af aan de stagementor ter inzage en verbetering. De stagiair maakt duidelijke afspraken i.v.m. tijdstip van indienen, wijze van indienen (via mail, papieren versie,…). De stagiair geeft vóór de les het verbeterde lesplan aan de stagementor. Op de achterzijde van het lesplan (blad 3) noteert de stagementor opmerkingen aangaande de gegeven les. De stagiair  vult nadien op blad 3 de nieuwe beginsituatie in en ook de werkpunten en sterke punten.

4. Portfolio:  

De stagiair maakt een tussentijds verslag en een eindverslag van de stageperiode 1 SO de volgens de leidraad-Portfolio-stage-SO.

Van 15 tot 19 december  2023 is er de stagecontactweek. De stagiair neemt contact op met de stagementor en maakt afspraken mbt. tot zijn stage.

Het Uurrooster wordt ten laatste op ……. 2024 doorgemaild.

De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het volledig en correct ingevulde uurrooster op de template campus Dilbeek, digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker.

De stagiair vult het lesplan volledig in

De “Leidraad bij het lesplan!” toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend in het digitaal portfolio en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de stagementor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in samen met de student en handtekent elk lesplan.

 • door de stagementor: tussentijds (na ong. de helft van de stageperiode) en op het einde van de stage vult de mentor het evaluatieformulier   én het document-beroepshoudingen nw in.

  De documenten worden volledig ingevuld en besproken met de stagiair in het kader van de stagebegeleiding en de evaluatie. De ingevulde codes op het evaluatieformulier bepalen mee het eindpunt voor deze stage. Een onvoldoende voor beroepshoudingen kan de code voor veldwerk doen zakken. Wanneer de stagementor dit wenst kunnen deze documenten worden opgestuurd  naar de hogeschool.

 • door de stagebezoeker: de stagiair krijgt 2x stagebezoek van een stagebezoeker van de hogeschool. Deze vult het EF Stage LO en het document-beroepshoudingen nw  in. 

 • door de stagebegeleider: tussentijds en op het einde van de stage vult de stagebegeleider het syntheserapport.

Supervisiegesprek: Tussentijds en na de stage wordt een supervisiegesprek gehouden. In de terugkomweken wordt het eindreflectie- en evaluatiegesprek met de stagebegeleider gepland.

Het tussentijds portfolio wordt ong. in de helft van de stage afgegeven (map) en gepubliceerd (digitaal portfolio): 

Voor de stageperiode 1 SO: minimum twee dagen vooraf aan het reflectiegesprek met de stagebegeleider. (zie data stagekalender)

In de “Leidraad-Portfolio-stage-SO-DA-A” worden de verwachtingen op vlak van verslaggeving/portfolio beschreven.

Volgende documenten worden in het digitaal portfolio: werkruimte: 3LO in de door de stagiair aangemaakte map: Stageperiode 1 SO:D/A en A geplaatst

 • Uurrooster met handtekeningen van de gepresteerde opdrachten.
 • Lesplannen:

  Alle lesplannen (participatie en actief les geven): genummerd, correct en volledig ingevuld worden vooraf aan de stage geplaatst in het digitaal portfolio. De lesplannen worden min. drie dagen vooraf aan de stagementor bezorgd. 
  De Leidraad-bij-het-lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden. Feedback van de mentor per les (blad 3) worden eveneens ingescand.

 • Periodeplan (voor min. 1 klas): wordt vooraf aan de periode in het digitaal portfolio geplaatst. 

 • EF Stage 3LO en Document-beroepshoudingen tussentijds, ingevuld door de stagementor.

 • Tussentijdse reflectie periode 1 SO 

 • Mesotaken: datum en korte inhoud van de uitgevoerde mesotaken in het kader van de vernieuwingen in het secundair onderwijs + aanvulling van het overzichtsdocument.  

Het eindportfolio wordt ingediend de eerste maandag na iedere afgewerkte stageperiode vóór 17u.

Verbeteren en verder aanvullen met nieuwe informatie en reflectie van 1e deel van de stageperiode. De verwachtingen worden beschreven in  OND-3BaSO-D-LO-Leidraad-Portfolio-stage-SO:D/A en A

Periode 2: Keuze 1 BuO/BuO of Keuze 2 BuO/Basis

Inleefstage BuO: 1 week (voor alle studenten)

Deze stageweek kan gepland worden tijdens stageperiode: van 22 april tot 7 juni 2024. 

Indien de student op openluchtklassen gaat tijdens deze stageperiode brengt hij / zij de stagementor zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in de planning.

De stagiair kiest voor een stage in het buitengewoon basis of buitengewoon secundair onderwijs.

De student is de hele week aanwezig op de stageschool.

Tijdens deze week stage zal de stagiair: observeren, participeren, les geven en min. 1 mesotaak uitvoeren

De invulling van deze week gebeurt in volledige samenspraak met de directie en mentoren.

Stagecontactperiode:  van 25 maart tot 29 maart 2024 verzamelt de stagiair alle nodige informatie om de stage te kunnen aanvangen. 

De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker. Ten laatste op … maart

De stagiair brengt tevens de stagebezoeker op de hoogte van de coronamaatregelen geldend in zijn / haar stageschool. 

Bij een flexibel traject kan de stagiair in een andere periode de stage uitvoeren.

De student verzamelt alle informatie van het inlichtingenblad zodat de stage gemakkelijk geregistreerd kan worden in Link. 

De student registreert zijn stage in Link.

De stageovereenkomst (OND-BaSO-D-3-LO-AV Stageovereenkomst LO-AV  JK ) wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract  correct wordt ingegeven in Link en als alle partijen het contact hebben ondertekend. 

Uitgebreide informatie over de werking van LINK en bijkomende stageformaliteiten kan je vinden op deze website bij het onderdeel “stageformaliteiten”.

Werkpostfiche IDEWE

Verzekeringsattest

Dit is een verplichte stage voor alle studenten LO. 

 • Observatie – en participatiestage in het BuO: keuze tussen BuSO of BuBaO: 1 volledige week aanwezig in de school.

Bij voorkeur volgt de stagiair 1 klasgroep gedurende de hele week in het BuO. De stagiair participeert bij de verschillende activiteiten en geeft LO les waar mogelijk.

De stagiair ontdekt tijdens deze week hoe de werking is  van de school en dit zowel op micro, meso als macroniveau. 

BELANGRIJK:

De stagiair toont een leergierige actieve houding: De stagiair informeert zich maximaal. Hij / Zij neemt geen afwachtende houding aan maar neemt zelf initiatief!

De stagiair is ook kritisch adviserend in de weergave in het verslag en reflectie. Hij / zij probeert naast het beschrijven ook aan te geven waar er mogelijk ruimte voor verbeteringen zou kunnen zijn

Van 25 maart tot 29 maart 2024 zijn het de stagecontactweken. De student neemt contact op met de mentor en maakt afspraken mbt tot zijn stage.

De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker. Ten laatste op …maart

Bij wijzigingen: De stagebezoeker ontvangt via mail een nieuwe versie. De stagebezoeker wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht (contactgegevens zie Toledo).

De student vult lesplan-Word volledig in. 

De Leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend in het digitaal portfolio en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Na de stage wordt het Document BH Stageweek BuO  of de Digitale versie Document BH 3LO Stageweek BuO  door de mentor ingevuld en meegegeven met de student of doorgestuurd via mail met de student in CC.

De stagebegeleider vult het OND 3BaSO-D LO SR stageweek BuOin en bespreekt. 

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

In te dienen ten laatste zondagavond op het einde van deze stageweek.

OND-3BaSO-D-LO Leidraad Portfolio stage BuO en Basis

 
3 weken stage BuO (keuze 1)

Deze stage kan gepland worden tijdens stageperiode 2: van 22 april tot 7 juni 2024  

Indien de stagiair keuzetraject 1 (drie weken BuO) kiest,  kiest of hij / zij deze stage uitvoert in het BuBaO of BuSO.

Na de inleefstage van 1 week voert de stagiair in dezelfde stageschool nog drie weken stage uit:

 • 30u LO les geven
 • min. 1 mesotaak op niveau 3

De invulling van deze weken gebeurt in volledige samenspraak met de directie en mentoren.

De stagecontactperiodevan 25 maart tot 29 maart 2024: de stagiair verzamelt alle nodige informatie om de stage te kunnen aanvangen en noteert dit op het uurrooster per week met planning van te geven lessen, lesonderwerpen, mesotaak of taken,…

De student bezorgt via mail het uurrooster aan de stagebezoeker ten laatste op … maart

De stagiair brengt tevens de stagebezoeker op de hoogte van de coronamaatregelen geldend in zijn / haar stageschool. 

De stagiair moet altijd aanwezig tijdens de afgesproken stage-uren. Bij afwezigheid moet de stagiair de uren inhalen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de hogeschool en de stageplaats.

Bij een flexibel traject kan de stagiair in een andere periode de stage uitvoeren.

Indien de student op openluchtklassen gaat tijdens deze stageperiode brengt hij / zij de stagementor zo snel mogelijk op de hoogte.

De student verzamelt alle informatie van het inlichtingenblad zodat de stage gemakkelijk geregistreerd kan worden in Link. 

De student registreert zijn stage in Link.

De stageovereenkomst (OND-BaSO-D-3-LO-AV Stageovereenkomst LO-AV JK ) wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract  correct wordt ingegeven in Link en als alle partijen het contact hebben ondertekend. 

Uitgebreide informatie over de werking van LINK en bijkomende stageformaliteiten kan je vinden op deze website bij het onderdeel “stageformaliteiten”.

1. Actieve stage LO:

3 à 4 weken actieve stage, 30u LO geven ong. 8 à 10u LO les geven / week (totaal 30 lesuren)

Tijdens de stage BuO gaat de stagiair themagericht of taalontwikkelend werken. Dit betekent dat er binnen de lessen bewegingsopvoeding rond een thema wordt gewerkt of aan taalontwikkeling wordt gedaan. De stagiair bepaalt de inhouden van de lessen in samenspraak met de stagementor en / of klasleerkracht.

2. Mesotaak: 1 mesotaak uit te voeren op niveau 3. Een project wordt uitgewerkt voor de stageschool en uitgevoerd. 

3. Lesplannen: De lesvoorbereidingen worden gemaakt met de opgelegde lay-out vanuit de hogeschool, terug te vinden op de stagewebsite (zie Leidraad bij het lesplan). De stagiair geeft minimum twee dagen vóór de aanvang van de les de lesvoorbereiding af aan de stagementor ter inzage en verbetering. De stagiair maakt duidelijke afspraken i.v.m. tijdstip van indienen, wijze van indienen (via mail, papieren versie,…).

De stagiair geeft vóór de les het verbeterde lesplan aan de stagementor. Op de achterzijde van het lesplan (blad 3) noteert de stagementor opmerkingen aangaande de gegeven les. De stagiair  vult nadien op blad 3 de nieuwe beginsituatie in en ook de werkpunten en sterke punten.

4. Portfolio: Vooraf, tijdens en na de stage maakt de stagiair het portfolio stage BuO volgens de richtlijnen.

De student neemt tijdens de stagecontactweken contact op met de mentor en maakt afspraken mbt tot zijn stage.

Het Uurrooster moet worden ingediend in Link ten laatste op de laatste vrijdag van de stagecontactweken.

De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker. 

Bij wijzigingen in het uurrooster wordt een nieuwe versie opgeladen in LINK bij: MIJN AANWEZIGHEDEN. De stagebezoeker wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht (contactgegevens zie Toledo). De stagebezoeker ontvangt via mail een nieuwe versie. 

De student vult elk Lesplan volledig in

De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend via Link en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Evaluatie:

 • door de stagementor: tussentijds en op het einde van de stage vult de mentor het  EF Stage LO én het document beroepshoudingen in.

  De documenten worden volledig ingevuld en besproken met de stagiair in het kader van de stagebegeleiding en de evaluatie. De ingevulde codes op het evaluatieformulier bepalen mee het eindpunt voor deze stage. Een onvoldoende voor beroepshoudingen kan de code voor veldwerk doen zakken. Wanneer de stagementor dit wenst kunnen deze documenten worden opgestuurd  naar de hogeschool.

 • door de stagebezoeker: de stagiair krijgt 1x stagebezoek van een stagebezoeker van de hogeschool. Deze vult het EF Stage LO en het document beroepshoudingen in. 

 • door de stagebegeleider: Na de afwerking van de stage vult de stagebegeleider het synthesrapport-Stage-LO in.

Supervisiegesprek: na de stage heeft de stagiair een supervisiegesprek met de stagebegeleider.

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

De stagebegeleider vult het Syntheserapport Stage-LO in. 

Het tussentijds portfolio wordt ong. in de helft van de stage afgegeven (map) en gepubliceerd (digitaal portfolio):  Leidraad Portfolio stage BuO en Basis

Een tussentijds supervisiegesprek is mogelijk op aanvraag. 

Het eindportfolio wordt ingediend twee dage na iedere afgewerkte stageperiode en min. twee dagen voor het geplande eindsupervisiegesprek.  

-> Verbeteren en verder aanvullen met nieuwe informatie en reflectie van 1e deel.

OND-3BaSO-D-LO Leidraad Portfolio stage BuO en Basis

Er wordt een eindsupervisiegesprek gepland met de stagebegeleider. 

3 weken basisonderwijs(keuze 2)

Indien de stagiair keuzetraject 2 (drie weken basisonderwijs) kiest, doet hij/zij stage in het kleuter- en/of lager onderwijs.

De stagiair  voert tijdens deze stage van min 3 weken de volgende opdrachten uit:

 • 30u LO les geven (vooraf 2u observeren)
 • min. 1 mesotaak op niveau 3

De invulling van deze weken gebeurt in volledige samenspraak met de directie en mentoren.

De stagecontactperiodevan 25 maart tot 29 maart 2024: de stagiair verzamelt alle nodige informatie om de stage te kunnen aanvangen en noteert dit op het uurrooster per week met planning van te geven lessen, lesonderwerpen, mesotaak of taken,…

De stagiair bezorgt via mail het uurrooster aan zijn stagebezoeker ten laatste op … maart.

De stagiair moet altijd aanwezig tijdens de afgesproken stage-uren. Bij afwezigheid moet de stagiair de uren inhalen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de hogeschool en de stageplaats.

Bij een flexibel traject kan de stagiair in een andere periode de stage uitvoeren.

Indien de student op openluchtklassen gaat tijdens deze stageperiode brengt hij / zij de stagementor zo snel mogelijk op de hoogte.

De student verzamelt alle informatie van het inlichtingenblad zodat de stage gemakkelijk geregistreerd kan worden in Link. 

De student registreert zijn stage in Link.

De stageovereenkomst (OND-BaSO-D-3-LO-AV Stageovereenkomst LO-AV  JK ) wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract  correct wordt ingegeven in Link en als alle partijen het contact hebben ondertekend. 

Uitgebreide informatie over de werking van LINK en bijkomende stageformaliteiten kan je vinden op deze website bij het onderdeel “stageformaliteiten”.

Werkpostfiche IDEWE

Verzekeringsattest

1. Actieve stage LO:

min. 3 à 4 weken actieve stage, 30u LO geven ong. 8 à 10u LO les geven / week (totaal 30 lesuren), waarvan minimum de helft kleuters. Vooraf worden er 2 uur geobserveerd en geparticipeerd.

Tijdens de stage basisonderwijs gaat de stagiair themagericht of taalontwikkelend werken. Dit betekent dat er binnen de lessen bewegingsopvoeding rond een thema wordt gewerkt of er taalontwikkelend wordt gewerkt. De stagiair bepaalt de thema’s in samenspraak met de stagementor en / of klasleerkracht.

2. Mesotaken:  1 mesotaak uit te voeren op niveau 3: uitwerking en uitvoeren van een project in samenspraak met de school / mentor. De stagiar maakt hiervan een uitgebreid draaiboek. De stagiair noteert de mesotaak op het overzichtsdocument mesotaken. 

3. lesplan: 

De lesvoorbereidingen worden gemaakt met de opgelegde lay-out vanuit de hogeschool, terug te vinden op de stagewebsite (zie  Leidraad bij het lesplan). 

De stagiair geeft minimum drie dagen vóór de aanvang van de les de lesvoorbereiding af aan de stagementor ter inzage en verbetering. De stagiair maakt duidelijke afspraken i.v.m. tijdstip van indienen, wijze van indienen (via mail, papieren versie,…).

De stagiair geeft vóór de les het verbeterde lesplan aan de stagementor. Op de achterzijde van het lesplan (blad 3) noteert de stagementor opmerkingen aangaande de gegeven les. De stagiair  vult nadien op blad 3 de werkpunten en sterke punten in.

4. Portfolio: Vooraf, tijdens en na de stage maakt de stagiair zijn portfolio stage BuO of Basis volgens de richtlijnen.

De student neemt tijdens de stagecontactweken contact op met de mentor en maakt afspraken mbt tot zijn stage.

Het uurrooster LO moet worden ingediend in Link ten laatste op de laatste vrijdag van de stagecontactweken.

Bij wijzigingen: De stagebezoeker ontvangt zo snel mogelijk via mail een nieuwe versie. 

De student vult het lesplan volledig in

De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend in het digitaal portfolio en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Na de stage wordt het Evaluatieformulier stage 3LO en het OND-BaSO-D-LO-Document-beroepshoudingen door de mentor ingevuld en meegegeven met de student of doorgestuurd via mail met de student in CC.

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

De stagebegeleider vult het Syntheserapport Stage 3LO in.

Het tussentijds portfolio wordt ong. in de helft van de stage afgegeven (map) en gepubliceerd (digitaal portfolio): zie OND-3BaSO-D-LO Leidraad Portfolio stage BuO en Basis

Er kan tussentijds een supervisiegesprek worden aangevraagd. 

Het eindportfolio wordt ingediend de eerste maandag na iedere afgewerkte stageperiode vóór 17 u: zie OND-3BaSO-D-LO Leidraad Portfolio stage BuO en Basis

Verbeteren en verder aanvullen met nieuwe informatie en reflectie van 1e deel.

Er wordt een eindsupervisiegesprek gepland met de stagebegeleider. 

Sportdag

De stagiair neemt actief deel aan de organisatie en de begeleiding van een sportdag in het tweede semester:

  • 1 sportdag met personen met een ernstige verstandelijke beperking, georganiseerd door de hogeschool i.s.m. VGC op 18 april 2024 

 

Ter info: de verplichte VGC sportdag in het 1ste semester telt mee voor Geïntegreerde Onderwijskunde 3.

Meer info zie toledo.

Na elke sportdag wordt een ‘attest deelname sportdag’ ingevuld en ingediend bij de stagebegeleider.

Het  attest deelname sportdag wordt in het digitaal portfolio geplaatst met een duidelijke benaming.

Indien er een lesplan wordt gemaakt voor de sportdag: het lesplan  wordt in het digitaal portfolio geplaatst.