1LO Didactische practica LO

Didactische practica LO maakt deel uit van het OPO didactische practica. Dit wordt gecombineerd met didactische practica BR (zie stagewebsite BR) of AV (zie stagewebsite AV) en onderwijskunde.

Alle info kan men terugvinden in de ECTS-fiche

Didactische practica LO bestaat uit: 1LO Micoteaching, 1 LO Stage 1 & 1 LO Rollebolle. 

Elk onderdeel wordt hieronder nader toegelicht. 

1LO Microteaching

De lessen microteaching (2 contacturen per week) worden gegeven op de hogeschool onder de begeleiding van de stagebegeleider van de hogeschool (tevens ook één van de docenten GO1.2). Aan de hand van verschillende lesgeefmomenten samen met, en aan medestudenten worden de verschillende competenties stapsgewijs en binnen een veilige context verworven. Na elk lesgeven volgt een reflectie en een voorbereiding van de volgende lesopdrachten.

De stagiair werkt samen met de duopartner wat betreft lesvoorbereidingen en reflectie.

De stagiair is verplicht aanwezig.

De lessen microteaching worden voorbereid op het lesplan. Alleen de gevraagde rubrieken moeten ingevuld worden. De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De voorbereiding wordt tijdens de les meegebracht. 

Elke opdracht wordt geëvalueerd volgens het codesysteem specifiek voor LO en BR.

Elke les wordt het evaluatieformulier meegebracht.


1LO Stage 1

LO STAGE 1: Observatie-en participatiestage: van 6 november tot 10  november 2023

De stagiair is minimum 5 halve dagen aanwezig in de basisschool (lager én kleuter) en voert observatie -en participatieopdrachten uit: algemene en specifiek voor LO.

Het stagecontract moet in orde gebracht worden tegen ten laatste 20 oktober 2023.

De stagecontactweken: van 16 oktober 2023 tot 27 oktober 2023. Het uurrooster wordt ingediend ten laatste op vrijdag 27 oktober 2023.

Indienen portfolio: ten laatste maandag 20 november 2023 bij de stagebegeleider en in digitaal portfolio. 

Supervisiegesprek: na de stage af te spreken met de stagebegeleider

De student verzamelt alle informatie van het inlichtingenblad zodat de stage gemakkelijk geregistreerd kan worden in LINK. 

De student registreert zijn stage in LINK.

De stageovereenkomst wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract correct wordt ingegeven in LINK en als alle partijen het contract hebben ondertekend. 

Uitgebreide informatie over de werking van LINK en bijkomende stageformaliteiten kan je vinden op deze website bij het onderdeel “stageformaliteiten”.

 • Voor onderwijs algemeen: Observatieopdrachten van schoolgebeuren stage 1
  • Observatieopdrachten in de lessen en in de school met betrekking tot de algemene inrichting en de organisatie van de school:
   • Algemene observatieopdrachten: de school en het schoolgebeuren observeren
   • De combinatie-uren: 2 x ‘combinatie-uren’ observeren (les in de klas – les bewegingsopvoeding – les in de klas)
  • Als afronding en reflectie op deze stage 1 dient de stagiair deel te nemen aan een nabespreking van de hierboven vermelde opdrachten. Zie Toledo en uurrooster hogeschool wanneer deze nabespreking zal plaatsvinden. Tijdens deze nabespreking zal de stagiair een presentatie moeten houden, ondersteund met een vorm van visualisering (bv. powerpoint,…).
  • Daarnaast wordt ook een verslag gemaakt.

   De observatieopdrachten worden genoteerd in een verslag en in 1 document geplaatst, in het digitaal portfolio.

 • Voor LO 
  • Observeren met observatieopdrachten in de lessen bewegingsopvoeding.
   Algemene observatieopdrachten en specifieke observatieopdrachten uit te voeren voor – tijdens – na de lessen bewegingsopvoeding.
  • Participeren: 3 lestijden bewegingsopvoeding:
   1 lestijd kleuter en 2 lestijden lager onderwijs.
   Het participeren bestaat uit:  meehelpen aan de stagementor. De stagiair ‘loopt mee’ met de stagementor (in de schaduw van de leerkracht); De stagiair maakt hiervan geen lesvoorbereidingen. 
  •  Minimum 2 mesotaken (document mesotaken)
   De stagiair neemt tijdens deze stageweek minimum twee verschillende taken op. Deze worden uitgevoerd op niveau 1, dus onder strikte begeleiding van de stageschool. Deze kunnen eventueel buiten de stageperiode worden uitgevoerd. De stagiair vult deze in op het het overzichtsdocument mesotaken en maakt een kort verslag in het reflectieverslag. 
  • Na de stage: reflecteren aan de hand van de leidraad reflecteren stage 1.
   De stagiair maakt een persoonlijk verslag.

Het uurrooster wordt ten laatste op de gevraagde datum gemaild naar de stagebegeleider. 

Het uurrooster wordt gehandtekend per dag tijdens de stage door de stagementor (of directie). 

Na de stage wordt het gehandtekende uurrooster in het digitaal portfolio geplaatst. 

Bij wijzigingen in het uurrooster wordt een nieuwe versie gestuurd naar de stagebegeleider en wordt deze aanpassing in het digitaal portfolio geplaatst.

De stagiair wordt geëvalueerd door de stagementor van de stageschool.

De evaluatie gebeurt op het einde van de stageweek aan de hand van het evaluatieformulier ST1.

Dit evaluatieformulier wordt bezorgd aan de mentor bij de aanvang van de stage. Het ingevulde document kan via mail worden teruggestuurd naar de stagebegeleider en stagiair of op papier bezorgd worden aan de stagiair op het einde van de stage. De stagiair plaatst het EF in zijn map of in het digitaal portfolio. 

Ter afronding vindt er met de stagebegleider een reflectiegesprek plaast.

Op Toledo in het digitaal portfolio: werkruimte: 1LO

Onder de map taken, reflectie en verslag: mapje Stage 1:

 • Observatieopdrachten van schoolgebeuren (K Kelchtermans)
 • Observatieopdrachten LO ST1 & Reflectieverslag LO ST1 (observatie LO & refelectie graag in 1 Word doc).
 • EF ST1 (document beroepshoudingen – mentor)
 • Document mesotaken : het overzichtsdocument mesotaken wordt na elke stage verder aangevuld.
 • Gehandtekend uurrooster


1LO Rollebolle

Het project Rollebolle op 13 november 2023 is een bewegingsactiviteit georganiseerd door MOEV om kleuters aan te zetten tot bewegen op een kleutervriendelijke manier.

In de grote sporthal van de campus Dilbeek wordt een bewegingslandschap gecreëerd waar kleuters kunnen rollebollen en heel veel (psycho) motorische ervaringen opdoen. Dit gebeurt onder begeleiding van de kleuterleid(st)er en andere vrijwilligers én de studenten 1e opleidingsfase. Elke student begeleidt een klasgroep gedurende een halve dag.  

Vooraf kan de kleuterleid(st)er de kinderen voorbereiden op deze activiteit o.a. door het liedje aan te leren.

Ook de student LO bereidt zich voor: 

Een omschrijving van de activiteiten, het liedje,… kan de student vinden op de site van MOEV

De student wordt geëvalueerd volgens het codesysteem op de volgende doelstellingen: 

1.4. respect voor de totale persoon

1.5. vermogen tot constructief samenwerken (o.a. met mentor)

2.3. kritisch reflecteren: pedagogisch en didactisch handelen in vraag stellen, werkpunten en sterke punten formuleren,

2.4. projectmatig en methodisch handelen: creatief handelen in een specifieke context

2.5. ondernemend gedrag

2.8. teamgericht werken

3.1. de leraar als begeleider van leer – en ontwikkelingsprocessen: meehelpen realiseren van een krachtige leeromgeving

3.2. de leraar als opvoeder: in een positief klimaat het fysieke welzijn van de jongere bevorderen

3.3. de leraar als inhoudelijk expert: kennismaken met de doelgroep en het aanbod situeren in het geheel van de opleiding

3.4.de leraar als organisator: samen met de kleuterleidster

3.6. de leraar als partner van de ouders/ verzorgers: samenwerken met de begeleiders van de klasjes

3.7.de leraar als lid van een schoolteam: samenwerken met de collega’s begeleiders

3.8. de leraar als partner van externen: kennismaken, communiceren en samenwerken met externe instanties: SportVlaanderen en SVS

Beroepshoudingen: correct en kindvriendelijk taalgebruik, kritisch, beslissingsvermogen, leergierigheid, organisatievermogen, zin voor samenwerking, verantwoordelijkheidszin, flexibel en creatief.

 • adres : Sporthal A- zaal Odisee,  Campus Dilbeek
 • uur aanvang en einde: elke student is 30 minuten vooraf aan de sessie aanwezig in de zaal; De stagiair neemt deel aan één van beide sessies. De indeling van de groepen zal door de stagebegeleider worden meegedeeld:
 • sessie 1: van 8u –> 12
 • sessie 2: van 12u -> 16u 
 • taakomschrijving voor de studentdeelname aan minimum 1 sessie:

Opdrachten:

Groep 1: klaarzetten zaal + begeleiden

Groep 2: begeleiden + opruimen zaal

Beide groepen:

  • opwarming dansje: twee à drie studenten verantwoordelijk, anderen doen mee
  • begeleiden van de kleuters bij de verschillende activiteiten, steeds bij de klasgroep blijven en mee doorschuiven
  • kledij: praktijkkledij (indoorschoenen)  –  (eventueel) kledij campus Dilbeek 
  • tijdig aanwezig zijn (zie hoger)
  • meehelpen bij het klaarzetten en opruimen van het materiaal.