LO Didactische stage 2.2

LO Didactische stage 2.2 bestaat uit 2LO Didactische practica, 2LO Stage 2 en 2 LO Sportdag.

Elk onderdeel wordt hieronder nader toegelicht. Meer info voor de student is terug te vinden in de ECTS fiche.

2LO Didactische practica

Tijdens de lessen van het tweede semester gaat de stagiair in de didactiekgroep, onder begeleiding van de stagebegeleider, lesgeven aan de medestudenten. De stagebegeleider wijst de lesonderwerpen toe aan de student. De student is verplicht aanwezig tijdens de lessen (zie uurrooster student 2de semester).

Centrale accenten:

. inhoudelijke differentiatie

. alternatieve vormen van evalueren

. leerlinggestuurde werkvormen

 

De stageopdrachten zijn:

 • lesvoorbereiding maken volgens de opgelegde centrale accenten
 • het lesgeven aan medestudenten
 • kritisch reflecteren na de gegeven les

Lesplan

Het lesplan wordt doorgemaild naar de stagebegeleider.

De stagebegeleider geeft een punt op 10 (zie ECTS fiche).

2LO Stage 2

ACTIEVE STAGE: eerste en tweede graad: van 15 april tot en met 3 mei 2024: Actieve stage eerste en tweede graad:

LO: 3 weken stage in dezelfde stageschool als stage 1: Min. 10u tot max. 15u LO. Les geven per week (totaal van min. 30u) 

Mesotaken:

Gespreid over de drie weken stage 2 mesotaken vervullen: bij voorkeur kennismaken en participeren aan de moderniseringen binnen het secundair onderwijs (flexi-uren, differentiatie-uren, co-teaching, teamvergadering),…

Stagecontactperiode: van 18 tot 22 maart 2024.

Het Uurrooster (volledig en correct ingevuld)  staat online ten laatste op vrijdag 22 maart 2024

Centrale accenten tijdens deze stageperiode:

 • Het optimaliseren van de actieve leertijd van de leerling secundair onderwijs,
 • Werken aan de persoonsdoelen: sociale vaardigheden en positief zelfbeeld, rollen.
 • Concepten: spelend onderwijzen, spelend leren: sportspelconcept/ de stap-voor-stap strategie.
 • Differentiatie en leerling gestuurde werkvormen
 • Lesvoorbereidingen
 • Mesotaken uit te voeren op niveau 2-3

In het 2de opleidingsjaar wordt er gewerkt met het platform van “Lerarenstage”.   

Aanvraag stage gebeurt door de stagecoördinator (na doorgeven van voorkeursschool). 

Student kan de aanvraag zelf opvolgen door in te loggen op het platform.

De stageovereenkomst wordt ondertekend in lerarenstage door alle partijen.  De stage kan pas aanvatten als alle partijen het contract hebben getekend. 

Wanneer de school geen deel deel uitmaakt van het platform lerarenstage wordt onderstaande werkwijze gevolgd.

 • De student verzamelt alle informatie van het inlichtingenblad zodat de stage gemakkelijk geregistreerd kan worden in Link. 
 • De student registreert zijn stage in Link.
 • De stageovereenkomst wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract  correct wordt ingegeven in Link en als alle partijen het contact hebben ondertekend. 

Uitgebreide informatie over de werking van LINK en bijkomende stageformaliteiten kan je vinden op deze website bij het onderdeel “stageformaliteiten”.

De stageopdrachten van stage 2 bestaan uit:

Lo lesgeven: de stagiair geeft minimum 10 tot maximum 15 lestijden LO in de eerste en of tweede graad ASO per week waarvan minstens 6 verschillende lesopdrachten (totaal 30 uur).

Mesotaken: zie inhoud en planning. De stagiair geeft een korte omschrijving van de mesotaken in het portfolio en vult aan op het document mesotaken.

De mentor beoordeelt de uitvoering van deze mesotaken op het document beroepshoudingen.

Portfolio stage 2: de stagiair plaatst het verslag van deze stage in het digitale portfolio en geeft geen papieren documenten meer af: zie “evaluatie” Leidraad-Portfolio-2LO-stage-2 

Van 18 tot 22 maart 2024 zijn het de stagecontactweken. De student neemt contact op met de mentor en maakt afspraken mbt. stage 2. Het uurrooster wordt via mail doorgestuurd naar de stagebezoeker ten laatste op 22 maart 2024.

Tijdens deze stage krijgt de stagiair min.1x stagebezoek van een docent van de hogeschool. De stagebezoeker vult het evaluatieformulier en het document beroepshoudingen stage 2 in en plaatst deze in het portfolio van de stagiair.

De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker.

De stagiair vult  het lesplan volledig in.

De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend in het digitaal portfolio en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan. De stagiair vult de werkpunten en sterke punten in. 

De stagementor vult tussentijds (na ong. 1 week stage) en op het einde van de stage het evaluatieformulier en het document beroepshoudingen in.  

Deze evaluatie wordt steeds samen met de stagiair besproken. Wanneer er zich problemen voordoen kan de stagementor steeds contact opnemen met de stagebegeleider van de hogeschool.

De stagebegeleider maakt het syntheserapport (zie documenten) en bespreekt dit met de stagiair.

Portfolio: Vooraf, tijdens en na de stage maakt de stagiair het portfolio volgens de richtlijnen.Het indienen van het portfolio gebeurt de week nadien. Zie Leidraad-Portfolio bij documenten 2LO.

Supervisiegesprek:

Bij problemen wordt een tussentijds supervisiegesprek gepland met de stagebegeleider.

Op het einde van elke stage heeft de stagiair met de stagebegeleider een reflectie –en evaluatiegesprek. Het supervisiegesprek wordt gepland door de stagebegeleider. Deze planning komt op Toledo.

De stagiair is verplicht aanwezig.

De stagiair krijgt het syntheseverslag (met score van de stage) en reflecteert in het begeleidingsgesprek 

De eigen zelfevaluatie en de talentgerichte reflectie wordt als uitgangspunt genomen voor de opbouw van het supervisiegesprek.

De stagiar bereidt het supervisiegesprek met de stagebegeleider voor aan de hand van enkele richtvragen: Het leren en de groei in het verwerven van de competenties op een bepaald niveau, en de ontwikkeling van het eigen talent staan hierbij centraal.

De stagiair LO-AV voert voor het AV de opdrachten uit volgens de leidraad op de stagewebsite: algemene vakken stage -6.

Deze stageopdrachten voor AV worden gepland op twee weken, de stageopdrachten LO op drie weken. 

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Vooraf, tijdens en na de stage maakt de stagiair het portfolio volgens de richtlijnen.Het indienen van het portfolio gebeurt de week nadien. Zie Leidraad-Portfolio bij documenten 2LO.

OND-2BaSO-D-LO-Leidraad-Portfolio-2LO-stage-2

 

2LO Sportdag

De stagiair, ingeschreven voor het OPO LO did. stage 2.2 helpt mee, begeleidt, … op een sportdag, georganiseerd door de stageschool (of indien niet mogelijk, een andere school).

Een attest van deelname aan een sportdag wordt ingediend bij de stagebegeleider 2LO.

Alle info kan je terugvinden in de ECTS fiche.