LO didactische stage 2.1

LO didactische stage 2.1 bestaat uit: 2LO Oefenschool en 2LO Stage 1

Elk onderdeel wordt hieronder nader toegelicht. 

Verdere info kan men terugvinden in de ECTS fiche.

2LO Oefenschool

Elke maandagvoormiddag van het eerste semester gaat de stagiair in de didactiekgroep onder begeleiding van de mentor en de stagebegeleider lesgeven in een oefenschool naar keuze.

De stagiair is verplicht aanwezig.

De oefenlessen worden gegeven met een duopartner.

Centrale accenten: 

– optimaliseren van de actieve leertijd van de leerling secundair onderwijs.

– basisvaardigheden van het lesgeven verwerven

– concept stap voor stap strategie, sportspelconcept… toepassen.

– lesvoorbereidingen voor de lessen LO secundair onderwijs.

Evaluatie: De stagebegeleider geeft een punt op 10 voor de oefenlessen (zie ECTS fiche) op basis van de tussentijdse feedback.

Dit punt wordt besproken in een verplicht supervisiegesprek.

In het 2de opleidingsjaar wordt er gewerkt met het platform van “Lerarenstage”.   

Aanvraag stage gebeurt door de stagecoördinator (na doorgeven van voorkeursschool). 

Student kan de aanvraag zelf opvolgen door in te loggen op het platform.

De stageovereenkomst wordt ondertekend in lerarenstage door alle partijen.  De stage kan pas aanvatten als alle partijen het contract hebben getekend. 

Wanneer de school geen deel deel uitmaakt van het platform lerarenstage wordt onderstaande werkwijze gevolgd.

 • De student verzamelt alle informatie van het inlichtingenblad zodat de stage gemakkelijk geregistreerd kan worden in Link. 
 • De student registreert zijn stage in Link.
 • De stageovereenkomst wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract  correct wordt ingegeven in Link en als alle partijen het contact hebben ondertekend. 

Uitgebreide informatie over de werking van LINK en bijkomende stageformaliteiten kan je vinden op deze website bij het onderdeel “stageformaliteiten”.

De stageopdrachten voor de oefenschool zijn: 

– lesvoorbereidingen maken met duopartner

– observatie van de oefenlessen volgens TAM-protocol

– reflecteren na elke les volgens cyclus van Korthagen

_ informatie opdrachten en observatieopdrachten

Na het lesgeven volgt een reflectie van de voorbije lessen en de voorbereiding van de volgende lessen.

Elke gegeven LO les wordt er geobserveerd.

De lesgevers krijgen tussentijdse feedback over het lesgeven en het lesplan. Dit gebeurt door stagementor, medestudenten en stagebegeleider.

Op het einde van de oefenlessen wordt het syntheserapport door de stagebegeleider ingevuld.

OND-2BaSO-D-LO-SR-oefenlessen

De student maakt een map aan met ‘oefenlessen’.

In het portfolio komt het inforapport  én de 6 observatieopdrachten van het ‘observerend leren in de les LO’.

Verder formuleer je 2 sterke en 2 werkpunten zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak.

Het document van de beroepshoudingen en het evaluatieformulier voor de oefenlessen laat je invullen door de mentor en plaats je ook in je portfolio!

Lesplannen en reflecties worden geplaatst onder ‘opdrachten’ bij toledo.

Elke les brengt de stagiair de volgende documenten mee:

 • lesplannen (afgeprint)
 • info school (materiaallijst, plan accommodatie, ..)
 • lege TAM protocol (1 voor mentor en 1 voor duo partner)
 • ingevulde TAM protocol van voorgaande lessen (door duo partner en mentor) 

2LO Stage 1

De stagiair LO-AV voert voor het AV de opdrachten uit volgens de leidraad op de stagewebsite: algemene vakken stage 4

STAGE 1:  ACTIEVE STAGE ASO:
1e en 2e  graad: van 13 november tot 17 november 2023

De stage-uren kunnen gepland worden van maandag tot vrijdag.

De student die LO combineert met een algemeen vak voert ook de stage-uren algemeen vak uit.

 • Week 1: 13/11 tot 17/11/2023: actieve stage eerste en / of tweede graad:

min. 6 halve dagen aanwezig op de stageschool eerste en tweede graad.

LO: Min. 10u tot max. 15u LO. les geven         

Mesotaken: 2 mesotaken : 1 vakspecifieke en 1 algemene (niet vakspecifiek) 

Stagecontactperiode: van 23 tot 27 oktober verzamelt de stagiair alle nodige informatie om de stage te kunnen aanvangen. Het uurrooster wordt ingediend ten laatste op vrijdag 27 oktober 2023.

Centrale accenten:

 • basisvaardigheden van het lesgeven verwerven met de doelgroep eerste en tweede graad secundair onderwijs
 • optimaliseren van de actieve leertijd
 • doelgericht werken (bewegings- en peroonsdoelen)
 • concept stap-voor-stapstrategie en sportspelconcept toepassen
 • lesvoorbereidingen
 • mesotaken uit te voeren op niveau 2

In het 2de opleidingsjaar wordt er gewerkt met het platform van “Lerarenstage”.   

Aanvraag stage gebeurt door de stagecoördinator (na doorgeven van voorkeursschool). 

Student kan de aanvraag zelf opvolgen door in te loggen op het platform.

De stageovereenkomst wordt ondertekend in lerarenstage door alle partijen.  De stage kan pas aanvatten als alle partijen het contract hebben getekend. 

Wanneer de school geen deel deel uitmaakt van het platform lerarenstage wordt onderstaande werkwijze gevolgd.

 • De student verzamelt alle informatie van het inlichtingenblad zodat de stage gemakkelijk geregistreerd kan worden in Link. 
 • De student registreert zijn stage in Link.
 • De stageovereenkomst wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract  correct wordt ingegeven in Link en als alle partijen het contact hebben ondertekend. 

Uitgebreide informatie over de werking van LINK en bijkomende stageformaliteiten kan je vinden op deze website bij het onderdeel “stageformaliteiten”.

De stageopdrachten van stage 1 bestaan uit:

 • Lesgeven: de stagiair geeft minimum 10  en max 15 lestijden LO. De lesopdrachten bestaan uit minstens 4 verschillende onderwerpen/lesthema’s.De stagiair maakt hiervoor lesplannen. Deze worden grondig voorbereid en nagekeken door de stagementor (indienen min. 2 dagen vooraf bij de mentor).
 • Mesotaken: de stagiair voert 2 mesotaken uit op niveau 2 (overzichtsdocument mesotaken). De stagiair geeft een korte omschrijving van de mesotaken in het portfolio en vult aan op het overzichtsdocument mesotaken. De mentor beoordeelt de uitvoering van deze mesotaken op het document beroepshoudingen.
 • Portfolio stage 1: de stagiair plaatst het verslag van deze stage in het digitale portfolio

Van 23 oktober  tot 27 oktober 2023 zijn het de stagecontactweken. De student neemt contact op met de mentor en maakt afspraken mbt. stage 2.

Het Uurrooster wordt ten laatste op 27 oktober 2023 aan de stagebegeleider en de toegewezen stagebezoeker van de hogeschool bezorgt. 

Bij wijzigingen in het uurrooster wordt een nieuwe versie opgeladen doorgestuurd te worden naar stagebegeleider en stagebezoeker.  

Tijdens de actieve stage krijgt de stagiair min. 1x stagebezoek door een docent van de hogeschool. De stagebezoeker vult het evaluatieformulier 2LO stage 1 en het document van de beroepshoudingen in en plaatst deze in het portfolio van de stagiair.

De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker. 

De stagiair vult elk Lesplan volledig in.
De leidraad van het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend in het digitaal portfolio onder 2LO en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Na de stage worden het evaluatieformulier en het document van de beroepshoudingen door de mentor ingevuld en meegegeven met de student of doorgestuurd via mail naar de stagebegeleider met de student in CC. 

Na de stage maakt de stagebegeleider een synthese en evaluatie van de stage.

Het supervisiegesprek na de stage gaat door met de stagebegeleider volgens afspraak. De stagiair bereidt het supervisiegesprek voor.

De stagiair LO-AV voert voor het AV de opdrachten uit volgens de leidraad op de stagewebsite: algemene vakken stage 4

Voor, tijdens en na de stage maakt de stagiair het portfolio volgens de leidraad van het portfolio stage 1.

Twee weken na de stage (op maandag) moet het portfolio afgewerkt zijn zodat de stagebegeleider dit kan opvolgen en een supervisiegesprek kan plannen.