3LO Openluchtklassen

Inhoud en Planning

De stagiair kiest zelf een school, liefst de school waar de stagiair ook de stage basis afwerkt. De stagiair kan ook kiezen uit de lijst van stagescholen die een aanvraag hebben gedaan via de hogeschool. De stage openluchtklassen kan enkel gepland worden tijdens het tweede semester en NIET tijdens de stagecontactweken (zie ook academische kalender).

Stageopdrachten

De stagiair begeleidt de leerlingen gedurende openluchtklassen van min. 5 dagen met overnachting.

De verschillende opdrachten zijn:

De openluchtklassen vormen een stagedeel van het OPO didactische practica 3.2.

De stagiair kiest zelf een school, liefst de school waar de stagiair ook de stage basis afwerkt. De stagiair kan ook kiezen uit de lijst van stagescholen die een aanvraag hebben gedaan via de hogeschool. Deze openluchtklassen vinden plaats tijdens stageperiode 1 of 2. Honderden kinderen van de lagere school kijken nu al uit naar de openluchtklassen en zijn dit reeds aan het voorbereiden in de klas. Samen met hun titularis rekenen zij op jullie om er een fijne tijd van te maken!

 

Daarom wordt er van jullie, als toekomstige leerkrachten, verwacht om ter plaatse met veel verantwoordelijkheid en creativiteit te handelen. Gedurende min. 5 dagen moet je instaan voor het ‘welzijn’ van je leerlingen. We verwachten dat jullie je kennis en je vaardigheden maximaal zullen inzetten.

Deze opdracht is een groepsproject waar iedereen samen aan werkt en waar ook dat aspect wordt geëvalueerd!

 

Om dit degelijk voor te bereiden stellen jullie, voor de aanvang van de OPK-stage, een werkmap samen met een verzameling van allerlei informatie en met de mogelijke activiteiten die jullie ter plaatse kunnen aanbieden.

Verder moeten er nog verschillende activiteiten concreet uitgewerkt worden in functie van je klas en de omstandigheden.

Dit alles sfeervol aanbieden is een grote verantwoordelijkheid en vereist dan ook veel enthousiasme, creativiteit, wilskracht en zelfdiscipline!

 

De competenties waar je, heel specifiek op deze stage, zal aan moeten werken zijn dan ook de volgende:

– De leraar als opvoeder

– De leraar als organisator

– De leraar als lid van een schoolteam

– De leraar als partner van externen

– De leraar als cultuurparticipant

Hierbij heb je aandacht voor de attitudes: zie document beroepshoudingen

Je wordt bij het verwerven van deze competenties begeleid door twee stagebegeleiders openluchtklassen van de hogeschool.  

Het portfolio OPK is bij dit alles een belangrijk hulpmiddel en vraagt dan ook de nodige inzet om dit grondig uit te werken.

Jullie begeleiden op de openluchtklassen een klas met leerlingen van de lagere school. Iedere klas wordt begeleid door de onderwijzer(es) (de titularis) en een stagiair.

 

Lees grondig alle informatie die je wordt aangeboden en houd je aan alle gemaakte afspraken. Doe navraag bij je medestagiairs die de ervaring reeds hebben.

Met vragen kan je ook terecht bij je stagebegeleider voor openluchtklassen.

Je wordt op elk ogenblik geacht je respectvol en verantwoordelijk te gedragen (ook op vrije momenten en ten opzichte van ander personeel van het verblijf)!

Neem zeer grondig het formulier i.v.m. de afspraken voor de monitor door. Je bezorgt deze afsprakennota, gehandtekend, vóór de aanvang van de stage aan de stagebegeleider. (Zie hieronder)

Als begeleider moet je je, samen met de titularis, verantwoordelijk voelen voor je klas vanaf het eerste moment tot en met de terugkomst in de school.

Spreek alles (ook i.v.m. aanpak, sfeer maken, tucht houden, straffen,…) af met de titularis van je klas en blijf zoveel mogelijk bij je klas om de kinderen op te vangen en te begeleiden. Wees loyaal ten opzichte van je titularis!

Bij problemen (vb. ongeval, …) neem je steeds contact op met de hogeschool (stagebegeleider OpK of stagecoördinator campus Dilbeek).

Periode -en dagschema

Het periode- en dagschema krijg je van je stageschool. Je plaatst dit in het uurrooster template Dilbeek. Dit uurrooster wordt volledig en correct ingevuld in LINK geplaatst; belangrijk hierbij is de correcte invulling van het adres van verblijf en contactgegevens van de stageschool. Je vult het algemeen dagschema in en in de mate van het mogelijke ook de locaties waar de activiteiten doorgaan.

De periode openluchtklassen dient eveneens in je stagekalender te staan.

 

Taken in de voorbereiding

 

 • Contact met de stageschool

Vóór Kerstmis moet je contact opnemen met de directie van de stageschool en de stagementor (titularis) om:

 • jezelf voor te stellen
 • een afspraak te maken voor een klasbezoek
 • informatie te vergaren om dit klasbezoek voor te bereiden.

Indien je met meerdere stagiairs van de hogeschool deze stage doet, maak je samen de afspraken.            

Je stuurt de infofiche digitaal door aan de directie en de stagementor. Je zet de stagebegeleiders OPK in cc. Je bezorgt de stageovereenkomst OPK aan de directie en/of de stagementor.

 

Minimum drie weken vóór de aanvang van de openluchtklassen, ga je de school en de klas bezoeken. Het bezoek aan je stageschool plan je alléén op een lesvrij moment.

Belangrijk: Dit schoolbezoek is een eerste kennismaking met de kinderen en is de eerste stap voor een prettige en vlotte samenwerking tijdens de openluchtklassen.

Bij dit schoolbezoek ga je:

 • afspreken met je mentor:
  • afspraken maken in verband met houding, taken, begeleiding, …
  • afspraken maken in verband met het mee te brengen materiaal, kopieën, …
  • klasgegevens verzamelen (namenlijsten, verjaardagen, bijzonderheden, …)
  • leerwandeling afspreken
 • jezelf voorstellen aan de kinderen: via een activiteit, voorbereid in een uitgewerkt lesplan.

Je kan dit  eventueel verder uitwerken tijdens de week stage LO in de lagere school.

Je voorziet minstens 1 lesuur met de leerlingen en voldoende tijd om alle afspraken te maken met de stagementor (titularis). Je blijft een hele voormiddag of namiddag op school zodat je de kinderen beter kan leren kennen. We raden je aan de kinderen ook in andere lessen te observeren.

Het lesuur met de leerlingen kan bestaan uit:

 • enkele kennismakingsspelen (voorstelling van jezelf en de leerlingen) : grote of kleine spelen, quiz, new games,…)
 • kleine knutselactiviteit
 • voorbereidende skioefeningen (sneeuwklassen)

Je maakt van deze activiteit een lesplan.

 

Afhankelijk van de school is er achteraf nog een afsluiter (met dia’s, fotoverkoop, video,…). Indien mogelijk ben je hierop aanwezig.

 

 • Thema: in samenspraak met de stageschool

De themawerking is een rode draad doorheen de openluchtklassenperiode.

Dagelijks wordt het thema verder uitgewerkt en trachten jullie zoveel mogelijk activiteiten in het teken van het thema te zetten.

Een themavoorstelling mag hooguit een kwartiertje per dag duren.

Het is ieders verantwoordelijkheid om het thema ook dagelijks verder te ondersteunen in de eigen klasgroep door het thema verder te verklaren, verhaaltjes te vertellen, affiches en dagleuzen te maken, een themalied te zingen,…

De taken moeten stipt, correct en volgens afspraak worden uitgevoerd.

De verantwoordelijke van elke taak zorgt voor de opvolging en de definitieve afwerking.

 

Taken op de openluchtklassen

 De begeleiding

Als monitor meegaan op openluchtklassen betekent dat je, dag en nacht gedurende 5 tot 10 dagen, samen met de klastitularis de zorg draagt voor het ‘welzijn’ van de kinderen.

Hierbij handel je steeds als toekomstig leraar d.w.z. met een verantwoorde didactische en pedagogische aanpak. (zie ook evaluatiemodaliteiten).

Er wordt verwacht dat je je stipt aan de afspraken houdt i.v.m. taakverdelingen, materiaalgebruik, lokaalverdeling, uurregeling, leerwandelingen,… .

Volg steeds zeer goed de gemaakte afspraken op en doe dit in samenspraak met de klastitularis. Wees hierbij steeds loyaal t.o.v. de klastitularis.

Het overzicht van een aantal afspraken, vooraf reeds vastgelegd, krijg je in principe van je stageschool.

’s Ochtends wekken de titularis en de monitor de kinderen en helpen hen om zich klaar te maken voor de activiteiten. Zorg dat ze de kamer netjes achterlaten.

Iedere monitor zit bij de kinderen en helpt mee waar nodig is. Hulp in het restaurant/refter kan op een aantal tijdstippen gevraagd worden. Zorg dat alle kinderen hier hun verantwoordelijkheid dragen.

Voor en na het avondmaal is er dan nog nood en tijd voor recreatieve activiteiten (spel, zang, knutselen, …).

Ook het thema kan dan aan bod komen.

De dag wordt liefst afgesloten met een rustig bezinningsmoment. Dit wordt meestal geleid door de titularis (afspreken). Soms wordt ook de religieuze begeleider uitgenodigd.

Als de kinderen naar bed zijn wordt er op de gangen een beurtrol georganiseerd voor toezicht. Meestal doen de titularissen de eerste wacht waarna de monitoren het toezicht verder organiseren tot ook de volwassenen gaan slapen.

 

Belangrijk bij dit alles is “de samenwerking en communicatie met de klastitularis”.

Jullie werken beiden zoveel mogelijk samen op basis van gelijkwaardigheid.

De stagebegeleiders voor OPK (openluchtklassen) Dilbeek zijn bereikbaar om je te begeleiden in je leerproces. Zorg dat je open staat voor opmerkingen van je klastitularis en ev. aanwezige stagebegeleider en maak problemen zo snel mogelijk bespreekbaar.

 

 • De recreatieve activiteiten

Als monitor van de kinderen wordt er van jullie heel wat animatie verwacht.

Zorg dat je steeds voldoende tussendoortjes in je broekzak hebt om de ‘dode’ momenten op te vangen (vb. wachttijden, de lange treinreis of busreis, tijdens de wandelingen,…).

Voorzie telkens twee avondactiviteiten per avond voor een zestal avonden. (Er vallen soms activiteiten weg o.m. voor een bezinningsmoment, je eigen vrije avond, de dankavond, vroeg gaan slapen,…).

De activiteiten die je organiseert doe je liefst enkel met je klas. Gezamenlijke activiteiten met een andere klas beperk je tot het minimum en plan je goed vooraf.

Bedenk en creëer een kleine (maximaal 2 minuten) muzikale of expressieve activiteit voor de dankavond. Hierbij moeten alle kinderen aan bod komen.

Bij het organiseren van de activiteiten neem je steeds een aantal zaken in acht:

 • Doe enkel zinvolle en pedagogisch verantwoorde activiteiten
 • Niet spelen met eten of drank
 • Spelletjes die luidruchtigheid, geweld en/of agressie uitlokken vermijden.
 • Goed controleren dat alle materiaal dat je wil gebruiken beschikbaar is of zorgen dat je het zelf meebrengt.
 • In verband met muzikale expressie of dans: afspreken voor een muziekinstallatie en de ruimte.
 • Na je activiteiten steeds grondig opruimen.

 

 • De leerwandeling

De leeruitstappen en de leerverwerking worden geleid en vallen onder verantwoordelijkheid van de klastitularis. Als monitor zorg je voor de begeleiding van de kinderen. Tijdens de leerverwerking ga je in samenspraak met de leraar de kinderen helpen of bereid je de avondactiviteit voor.

 Eén leerwandeling en één leerverwerking worden door jou georganiseerd. Spreek het onderwerp vooraf af met je leraar zodat je reeds informatie kan inwinnen (bij de klastitularis, opzoeken in bib,…). Baseer je op de bundel van het VOK (sneeuwklassen).

De les kan je ter plaatse verder uitwerken.

 

! De stagiair LO-AV werkt ook voor het AV een leerwandeling en verwerking uit. Hij / zij doet dit in de mate van het mogelijke en bij  voorkeur binnen het vakdomein waarin hij / zij wordt opgeleid.

 

De leerwandeling en de leerverwerking worden per klas gegeven.

De lesvoorbereiding en verwerking komen in de openluchtklassenmap.

Zorg ervoor dat je voldoende geïnformeerd bent door je stageschool, wat je dient te doen in geval van NOOD tijdens je OPK!

Hieronder kan je een checklist uit KLASSE vinden, deze  kan verschillen van stageplaats tot stageplaats. Dus zeker navragen!

http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/plots-had-iedereen-mijn-gsm-nummer/

 • Wie contacteer je bij een ramp (directie, clb, hulpdiensten, overheid)?
 • Wat moet je doen in geval van evacuatie?
 • Wie heeft de leiding ingeval van crisis (naam, telefoon, privételefoon, gsm)?
 • Is de school ingeschreven in het rampenplan van de gemeente?
 • Wie maakt deel uit van het crisisteam op school en wat is de functie van elk teamlid?
 • Wie zorgt voor de communicatie met de ouders, de leerlingen, de gemeente, de pers (crisiscommunicatie)?
 • Wie zorgt voor de eerste opvang, op welke externe diensten (hulpverleners) kan je een beroep doen?
 • Hoe doe je aan nazorg?

 

4 tips voor leraren/stagiaires:

 1. Zorg ervoor dat je weet wat je moet doen als een crisis zich voordoet met je leerlingen (een ongeval tijdens een uitstap, een zelfdoding op school…).
 2. Ga bij jezelf na of je weet welke hulpdiensten je wanneer moet contacteren.
 3. Check even of je de noodnummers en het telefoonnummer van de school kent en altijd bij de hand hebt.
 4. In de eindtermen veiligheid en hygiëne op school vind je aanknopingspunten om ook met de leerlingen noodsituaties te bekijken. Er is trouwens vaak een link met fysica, biologie, aardrijkskunde, godsdienst of zedenleer.

 

Bespreek deze vragen met de stagementor, directie, begeleiders van de school en noteer deze in het portfolio (voorbereidingsmap). Heb de belangrijkste gegevens ook steeds bij de hand (fiche, kaartje,…).

Het portfolio OPK wordt ingediend bij de volgende docenten:

·       Vooraf aan de stage: de openluchtklassenmap indienen bij Inne Debusscher

·       Na de stage: het afgewerkte portfolio wordt ingediend bij Petra Wyckmans

 

Voorbereiding: De openluchtklassenmap

Deze map is het draaiboek voor de openluchtklassen. Deze bevat alle informatie, materiaal, lijsten, gegevens, beschrijving van de activiteiten,… die je in de voorbereiding, tijdens en na de openluchtklassen nodig hebt.

 • Minstens 2 weken vóór je vertrekt op OPK geef je je voorbereidingsmap af ter inzage aan Inne Debusscher. Je krijgt deze nagekeken terug. Mevr. Debusscher maakt een eerste syntheseverslag (SV1) met de informatie voor eventuele aanvullingen, verbeteringen,… van je voorbereiding.

Je brengt de nodige aanpassingen en aanvullingen aan in de map.

 • Minstens 1 week vóór je vertrekt op OPK geef je de verbeterde versie van de voorbereidingsmap ter inzage aan je stagementor/titularis van de stageschool.

            Hierin steekt ook de procedure: Wat in geval van NOOD!

 

 • Tijdens de voorbereidingsperiode wordt er inhoudelijk materiaal verzameld volgens verschillende thema’s.

Uit deze inhoud maak je een keuze voor het bepalen van de recreatieve activiteiten die jij met jouw klas wil doen: twee activiteiten (liefst verschillende) voor ongeveer 4 tot 6 avonden.

De verschillende thema’s die aan bod komen in de map zijn:

 1. Zang: zing regelmatig tussenin, en/of plan eens een zangstonde
 2. Knutselen: maak minstens één knutselwerkje als herdenking
 3. Quiz
 4. Trein- of busactiviteiten en tussendoortjes
 5. Laddercompetitie of grote bewegingsspelen
 6. Kleine binnen- en buitenspelen
 7. Ziekenboekje: moet beschikbaar zijn als één van de kinderen ziek is – bevat rustige spelletjes, kruiswoordraadsels, …
 8. ….

– Attenties, aandachtspunten, reglement,…voor de kinderen worden individueel (per school, per klas,…) voorbereid. Vb. verjaardag, orde van de kamer, leefregels, dagleuzen,…

Je maakt hiervoor ook tijdig duidelijke afspraken met je mentor/titularis.

Inhoud van de openluchtklassenmap in de voorbereiding: 

Elke stagiair geeft een afzonderlijke voorbereidingsmap af die de volgende informatie bevat:

 • Specifieke informatie van de school, klas (namenlijsten, afspraken,…)
 • Planning van de activiteiten (uurrooster)
 • Bundel met thema’s en de gekozen recreatieve activiteiten
 • Lesplan van kennismaking op school
 • Leerwandeling en verwerking
 • Materiaallijst (alfabetisch weergeven + aantal)
 • Wat te doen in ‘nood’? (vragenlijst zie hoger)

BELANGRIJK !

De openluchtklassenmap met verslagen en evaluatieformulieren dien je ten laatste 14 dagen na de laatste dag van je openluchtklassen in bij Petra Wyckmans. (inhoudelijk en persoonlijk verslag in het digitaal portfolio).

Elke stagiair geeft een afzonderlijke map af die alle informatie bevat.

Indien je OpK eind mei / begin juni valt: deadline af te spreken met de stagecoördinator en stagebegeleider LO. 

 • De openluchtklassenmap is gedurende de hele periode (voorbereiding, stage ter plaatse, en verwerking achteraf) jouw werkmap. De map die je hebt ingediend tijdens de voorbereidingsperiode wordt verder aangevuld, verbeterd, …. . Deze werkmap wordt na je OPK afgegeven.
 • In deze map steken ook de TWEE gehandtekende evaluatieformulieren en documenten beroepshoudingen: tussentijds en eindevaluatieverslag ingevuld door de mentor(en). Deze beide formulieren worden besproken met de mentor(en).
 • In een inhoudelijk (reflectie aan de hand van het EF) en persoonlijk verslag (zelfreflectie aan de hand van het document beroepshoudingen) ga je deze stage voor jezelf afronden en evalueren. Hierbij maak je gebruik van de tips (evaluatieformulieren en het document beroepshoudingen) die je van je mentor gekregen hebt. Je doet dit in twee afzonderlijke verslagen (inhoudelijk verslag en persoonlijke verslag). Je plaatst deze in je digitaal PF (OPK)

In het inhoudelijk verslag (onder de vorm van een dagboek) ga je ook in op de activiteiten die tijdens de openluchtklassen aan bod kwamen. In het persoonlijk verslag beschrijf je de relatie tijdens de openluchtklassen met mentoren, leerlingen, medestagiairen,…

Het is de bedoeling om deze documenten ook zelf in te vullen als element van bespreking voor deze openluchtklassen. Beide documenten worden samen gelegd tijdens een gesprek met de mentor waarbij je mogelijkheden bespreekt om hier verder in te groeien.

Tip: Hou een dagboek bij tijdens je OPK, zodat je makkelijk info voor je verslagen kan weervinden.

Ga hierbij zeer grondig en kritisch te werk.

De beoordeling van de openluchtklassen is een punt voor Lichamelijke Opvoeding: didactische stage 3.

Het punt wordt samengesteld uit de verschillende codes met een bepaald gewicht: zie ECTS-fiche Lichamelijke Opvoeding: didactische stage  3.

Neem vooraf zeer goed deze evaluatieformulieren door zodat je weet wat van jou verwacht wordt:

 1. Evaluatie openluchtklassen 1: tussentijds evaluatiemoment
 2. Evaluatie openluchtklassen 2: eind evaluatiemoment
 3. Document beroepshoudingen

De evaluatieformulieren worden door jou vooraf aan de stage (vóór vertrek) aan de stagementoren bezorgd. Zorg dat je zelf ook een extra exemplaar mee hebt.

Tussentijds (halfweg de periode) word je geëvalueerd op het formulier: EF1 + document beroepshoudingen. Bespreek dit met je stagementor en eventueel met je stagebegeleider van campus Dilbeek zodat eventuele verbeteringen en aanpassingen nog kunnen gebeuren voor de tweede periode van de stage.

Op het einde van de stage vult de stagementor het formulier: EF2 + document beroepshoudingen in en geeft dit af aan de student voor de aankomst in de school.

De stagebegeleider verzamelt alle informatie en de openluchtklassenmap en vult het syntheseverslag 1 verder aan: Syntheseverslag 2

Na de toekenning van het punt door de stagebegeleider voor de openluchtklassenstage is een evaluatiegesprek mogelijk.

Het syntheseverslag bevat de volgende items (geëvalueerd volgens het codesysteem: zie algemeen evaluatie LO) en wordt opgesteld door de twee stagebegeleiders OPK: vooraf aan de stage en na de stage. 

VERSLAGGEVING: administratie, vorm en taal (1 code)

 • Administratie:
 • LINK tijdig ingevuld
 • Administratie in orde (Map & Digitaal)
 • Tijdig indienen
 • Vorm en taal:
 • Geen taalfouten
 • Verzorgd (inhoudstafel, geordend,…)

VERSLAGGEVING: inhoudelijk (2 codes)

 • Voorbereiding:
 • Algemene informatie
  • Specifieke informatie van de school, klas (namenlijsten, afspraken,…)
  • Planning van de activiteiten (uurrooster)
  • Bundel met activiteiten
  • Lesplan kennismaking op school
  • Leerwandeling
  • Materiaallijst (alfabetisch weergeven + aantal)
  • Wat te doen in ‘nood’? (vragenlijst zie hoger)
  • Afsprakennota op voorhand ingediend
 • Verslag:
 • Inhoudelijk verslag / Dagboek: reflectie gebaseerd op de competenties van het evaluatieformulier
 • Persoonlijk verslag: reflectie gebaseerd op het document beroepshoudingen

 

WERKVELD en aanpassingen aan feedback (3 codes):

 • Aanpassingen van voorbereiding adhv feedback
 • Evaluatie 1 mentor
 • Evaluatie 2 mentor

Document beroepshoudingen (een NOK op beroepshoudingen zorgt ervoor dat de code “werkveld” één code zakt)

Bij sneeuwklassen wordt om organisatorische redenen (de skilessen) de groep in 2 (gelijke) groepen ingedeeld: zo’n groep noemen we ‘dagorde 1’ of ‘dagorde 2’.

De kinderen hebben ½ dag skiles en de andere ½ dag (aangepaste) lessen (als de ene dagorde gaat skiën heeft de tweede dagorde les en omgekeerd).

Deze lessen gaan door onder de vorm van een ‘leerwandeling’ met achteraf een klassikale verwerking. Deze lessen duren ongeveer 2 ½ uur en beslaan daardoor de ganse voor- of namiddag. De (theoretische) verwerking gebeurt na het vieruurtje (en duurt ongeveer een uurtje). De leerwandelingen worden begeleid door de titularis én de monitor. De verwerking gebeurt door de titularis (behalve één keer door de monitor). Hierbij wordt de sneeuwklassenmap van het V.O.K. als leidraad gebruikt.

In de bundel basisafspraken (ter inzage in de bibliotheek campus Dilbeek) vind je een heleboel afspraken o.a. i.v.m. de treinreis, het skiën, de maaltijden, de leerwandelingen,….

In geval van sneeuwschaarste worden er alternatieve programma’s voorzien. Breng eventueel zwempak en zwemmuts mee.

Als je meegaat op sneeuwklassen is het handig het volgende te weten:

 

Het skiën

De skilessen worden gegeven door skimonitoren. Omwille van de organisatie van het skiën is er één dagorde die begint met ski in de voormiddag. Halfweg de periode gebeurt er dan een wissel waarna de andere dagorde vanaf dan in de voormiddag gaat skiën. Tijdens het skiën van de kinderen zijn de monitoren ‘vrij’. Je mag natuurlijk mee met je klas gaan skiën of eens een bezoekje brengen met wat aanmoedigingen, foto’s trekken,…

Vervoer, verblijf en gebruik van skimateriaal is gratis.

Geld heb je nodig voor een skipas indien je zelf wil skiën (speciaal tarief), je verbruik in de bar en op de skipiste, eventuele geschenken, … . Je skipas moet je dus wel zelf betalen.

Je mag geen eigen ski’s meenemen op de trein. (Normaal is er ter plaatse goed materiaal gratis ter beschikking!)

Als de kinderen skiën ben je eventueel vrij (afhankelijk van de dagorde in de voor- of namiddag). Je mag met je klas of met één der niveaugroepen de skilessen volgen maar je kan ook vrij gaan skiën of andere activiteiten doen.

De coördinatie voor de aankoop van skipassen zal gebeuren door de directie van het hotel.

Zorg dat de kinderen op een speelse, prettige manier kennis maken met een aantal aspecten van het leven in het land van verblijf.

 

Het monitorenspel

Het monitorenspel gaat door op de vrije dag van de titula­rissen. Die dag zijn er geen leerwandelingen en in de voormiddag organiseren alle monitoren een spel voor alle kinderen die dan normaal leerwandeling zouden hebben (de kinderen van de andere dagorde hebben dan normaal skiles).
Na de middag doen alle monitoren hetzelfde voor alle kinderen die dan leerwandeling zouden hebben.
Een intensief spelprogramma van ongeveer 90 minuten ipv de leerwandeling.

In de voor- of namiddag voor de ganse groep die niet skiet! De groep verzamelt en het spel begint nadat de laatste skigroepen vertrokken zijn en eindigt vooraleer de eerste skigroepen terugkomen.

De klasgroepen kunnen worden doorbroken.

Voorbeeld: als de leerlingen verzamelen in de feestzaal zal er aan de 2 ingangen één iemand nummers (van 1 tot 22) schrijven op de hand van de leerlingen die binnenkomen. Op die manier wordt normaal gezien (tenzij de klas zelf groter is dan 22 lln) vermeden dat er kinderen van dezelfde klas in éénzelfde spelgroep terechtkomen.

De kinderen worden aldus verdeeld in 22 groepen die in een doorschuifsysteem tegen zoveel mogelijk groepen allerlei (een 11-tal) spelletjes spelen.Iedere groep wordt begeleid door een vaste monitor die van begin tot eind bij de groep blijft, bij het signaal naar het volgende spel loopt, de kinderen aanmoedigt, weet tegen welke groep, welk spel er moet gespeeld worden, scheidsrechter speelt en de score bijhoudt. De score wordt zowel voor het voormiddagspel als voor het namiddagspel afgegeven aan de verantwoordelijke die de eindscore optelt en uithangt.

Iedere monitor heeft een scoreblad (voor voor- of namiddag, waarop in volgorde staat tegen welke groep, welk spel er moet gespeeld worden), een blad met de beschrijving van de spelen, en een plattegrond met een overzicht van de plaats van de verschillende spelen.

In de voorbereiding worden reeds een aantal spelmogelijkheden gezocht. Ter plaatse gebeurt de verdere uitwerking.

 

De dankavond

Op de laatste avond voeren alle klassen (scholen) een kort ‘nummertje’ op, zodat we tot een ’totaalspektakel’ komen. We trachten de kinderen een sfeervol afscheid te bezorgen en ‘iedereen’ die heeft bijgedragen aan deze sneeuwklasperiode op een passende wijze te bedanken.
Deze ‘nummertjes’ zijn korte, sfeervolle, expressieve groepsactiviteiten (liedje, gedicht, spreekkoor, dans, sketch,…!) Ze moeten kunnen uitgevoerd worden op een zeer beperkte ruimte en zijn liefst het resultaat van de animatie tijdens de sneeuwklasperiode!  Deze totale activiteit mag ongeveer 1 uur duren!!