Module Fitness

De module fitness bestaat uit Fitnesstage 60u, Stage doelgroepen 60u en stage bijscholingen. 

Elk onderdeel wordt hieronder nader toegelicht. 

Fitnessstage 60u

De stagiair doet minimum 60u stage waarvan minimum 20u in het fitness centrum van Campus Dilbeek en minimum 40u in een ander fitness centrum.

De stagiair spreidt de 60u effectieve stage, bij voorkeur over verschillende maanden.

In deze stage voert de stagiair diverse taken uit: administratieve taken, individuele begeleiding, les geven bij groepsessies…  

De stage kan maar aanvatten nadat de stagiair een feedforward gesprek heeft gehad met de stagebegeleider. Daar worden de concrete inhoud, doelstellingen en opdrachten vastgelegd. Deze worden vooraf aan de stage op het portfolio geplaatst. De stagiair bespreekt dit vooraf met de stageplaats.

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit formulier wordt ingegeven via LINK.

De Stageovereenkomst wordt ingevuld en digitaal ondertekend door alle partijen. 

Pas als alle partijen de stageovereenkomst hebben gehandtekend mag de stagiaire de stage aanvatten.

Meer info over het gebruik van link LINK kan je terugvinden in het onderdeel stageformaliteiten.

Het opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

De stagiair heeft per stage minstens 3 gesprekken met de stagebegeleider.

Feedup-gesprek

De stage kan maar aanvatten nadat, samen met de stagebegeleider, de doelen en concrete opdracht zijn vastgelegd in het syntheseverslag.

Feedback/feedforward gesprek

In het midden van de stage wordt er een tussentijdse evaluatie gedaan. Hier wordt aangegeven wat de stagiair nog extra moet opnemen.

Afrondend supervisiegesprek

Ter afronding vindt er een reflectiegesprek plaast. Hier toont de stagiair aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.

De stagebegeleider vult telkens het syntheserapport aan en plaatst dit in het digitaal portfolio van de student.

Na de stage moet het gehandtekende opdrachtenoverzicht ingegeven worden in het digitaal portfolio. Het evaluatieformulier en document beroepshoudingen wordt ingevuld door de stagementor.

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Het portfolio wordt aangevuld zoals gevraagd en besproken in het syntheserapport.

Stage doelgroepen 60u

Aanvullend op de stage fitness/club/outdoor/G-sport geeft de stagiair bewegingsactiviteiten aan minstens 2 verschillende doelgroepen. Mogelijkheden zijn:

  • Senioren: organisatie voor senioren bij de gemeente, seniorenwerking binnen de sportfederaties, rusthuizen, algemene organisaties met specifieke seniorenwerking bv. VGC…
  • Personen met een beperking (fysiek of verstandelijk): instellingen, federaties, federaties voor mensen met een beperking, inclusief werken, …;
  • Gevangeniswezen;
  • Jongeren in instellingen;
  • Asielcentrum;
  • Sportkampen, taalkampen bij de VGC (Brussel), of in andere grootsteden;

De stagiair spreidt de 60u effectieve stage bij voorkeur over verschillende maanden.

Deelname aan Kamp Herentals wordt gewaardeerd als 40u stage personen met een beperking.

De stage kan maar aanvatten nadat de stagiair een feedforward gesprek heeft gehad met de stagebegeleider. Daar worden de concrete inhoud, doelstellingen en opdrachten vastgelegd. Deze worden vooraf aan de stage op het portfolio geplaatst. De stagiair bespreekt dit vooraf met de stageplaats.

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit formulier wordt ingegeven via LINK.

De Stageovereenkomst wordt ingevuld en digitaal ondertekend door alle partijen. 

Pas als alle partijen de stageovereenkomst hebben gehandtekend mag de stagiaire de stage aanvatten.

Meer info over het gebruik van link LINK kan je terugvinden in het onderdeel stageformaliteiten.

Het opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

De stagiair heeft per stage minstens 3 gesprekken met de stagebegeleider.

Feedup-gesprek

De stage kan maar aanvatten nadat, samen met de stagebegeleider, de doelen en concrete opdracht zijn vastgelegd in het syntheseverslag.

Feedback/feedforward gesprek

In het midden van de stage wordt er een tussentijdse evaluatie gedaan. Hier wordt aangegeven wat de stagiair nog extra moet opnemen.

Afrondend supervisiegesprek

Ter afronding vindt er een reflectiegesprek plaast. Hier toont de stagiair aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.

De stagebegeleider vult telkens het syntheserapport aan en plaatst dit in het digitaal portfolio van de student.

Na de stage moet het gehandtekende opdrachtenoverzicht ingegeven worden in het digitaal portfolio. Het evaluatieformulier en document beroepshoudingen wordt ingevuld door de stagementor.

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Het portfolio wordt aangevuld zoals gevraagd en besproken in het syntheserapport.

Bijscholingen 40u

De specialisatie heeft als doel een bijkomend diploma/getuigschrift te behalen om aldus de persoonlijke vaardigheden en het curriculum uit te breiden. De stagiair kan dit spreiden over de opleiding. De stagiair volgt 40u opleiding waarvan minimum 20u in functie van de keuzemodule.

De stagiair heeft de keuze uit het volgen van:

  • Een VTS-cursus van minimum 20u met 20u stage-uren in het tweede of derde jaar ofwel van een andere organisatie. Bij dit laatste dient de stagiair vooraf een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in  bij de stagecoördinator waarbij wordt nagekeken of deze cursus evenwaardig is aan deze van de VTS.

OFWEL

  • Bijscholingen: minimum 40u: kan gestart worden vanaf de stagiair het opleidingsonderdeel “BR: didactische stage 2” heeft opgenomen in zijn / haar studieprogramma. Minimum 20u zijn in het kader van de keuzemodule.

Op het einde van de derde opleidingsfase legt de stagiair de attesten voor aan de stagebegeleider van BR: Didactische stage 3. 

Voor de bijscholingen dient er geen stageovereenkomst afgesloten en ondertekend te worden door de stageplaats. 

Het opdrachtenoverzicht bijscholingen moet vooraf aan de stage in het portfolio worden geplaatst om een geldige stage te kunnen lopen.

De attesten van de bijscholingen of het VTS-diploma, moet in het portfolio van 3BR worden geplaatst.
 
Alle getuigschriften worden in het digitaal portfolio geplaatst.