Stage 3

Stage III binnen de opleiding ‘Project kunstvakken’ wordt ondersteund door opleidingsonderdelen als Kunsteducatie, Erfgoededucatie en Didactiek 3. Binnen deze opleidingsonderdelen verdiept de student zijn kunstzinnige competenties en vaardigheden op een ervaringsgerichte manier binnen verschillende musea en culturele instellingen. De student groeit in eigenaarschap en krijgt de mogelijkheid zijn talenten in te zetten binnen de verschillende domeinen en doelgroepen naar keuze. De student zal een kunstzinnig project op maat van de culturele instellingen ontwerpen, coördineren en uitvoeren en zich op deze manier voorbereiden op het culturele werkveld.

De PKV student kiest zelfstandig een stageplaats uit binnen een educatieve dienst van een gesubsidieerde kunst- of cultuurorganisatie (museum, theater, …) bij voorkeur in Brussel. De student loopt 30 dagen stage (7u./dag) of 210u.

De student kan ook een stageplaats hernemen om een kunstzinnig project uit te werken van A tot Z.

De stage wordt gepland in de periode van 3 oktober 2022 en eindigt ten laatste ten laatste op 17 mei 2023. De stage kan niet opgestart worden zonder contract, de deadline voor het contract is 17 oktober 2022.

De stagedagen worden bij voorkeur aansluitend opgenomen of in blokvorm over verschillende periodes. De stage kan niet plaatsvinden tijdens de contacturen aan de hogeschool.

De student neemt actief deel aan de werking van de gesubsidieerde kunst- of cultuurorganisatie en implementeert een kunstzinnig project aansluitend bij de programmatie van de organisatie. Daarnaast zal de student het centrum ondersteunen tijdens culturele activiteiten en publiekswerking.

1. Mogelijke opdrachten voor de stageplaats

 Ontwerpen en begeleiden kunstzinnige activiteiten:

 • De student ondersteunt de organisatie tijdens het ontwerpen en uitvoeren van een kunstzinnig, cultureel, educatief aanbod (ateliers, participatieve projecten, workshops, …) onder supervisie van een medewerker. Zo kan de student bv: een bestaande activiteit herwerken; de beginsituatie van een nieuwe doelgroep achterhalen, doelen, werkvormen en bouwstenen selecteren en (her)formuleren (zie vakgerichte stagecompetenties).
 • De student ontwerpt en begeleid zelfstandig een kunstzinnige activiteit (ateliers, participatieve projecten, workshops, …) bij een (tijdelijke) collectie, voorstelling, …
 • De student evalueert de kunstzinnige activiteit.
 • De student ontwikkeld nieuw didactisch materiaal bij een productie, tentoonstelling, …

Implementeren project student:

 • De student en mentor bespreken samen de implementering van het nieuwe project binnen de organisatie. De mentor geeft duidelijke richtlijnen en maakt afspraken met de student mbt de verwachtingen bij de realisatie en het ontwerp van het nieuwe project.
 • De student doet onderzoek ter voorbereiding van de ontwikkeling van zijn/haar nieuwe project.
 • De student gaat in gesprek met de mentor ifv het schriftelijk ‘DNA-verslag’ (verplichte opdracht hogeschool) en het schriftelijke ‘Projectvoorstel’ (verplichte opdracht hogeschool) ter voorbereiding van zijn/haar project.

 

Administratie:

 • De student helpt bij de dagelijkse werking en voert relevante administratieve taken uit (bv. opmaak inschrijvingen, prijsoffertes aanvragen, telefonisch contact opnemen, afspraken regelen, kleine begrotingen opmaken, freelancers zoeken en contacteren, …).
 • De student woont vergaderingen actief bij en maakt een verslag.
 • De student volgt projecten mee op; de student helpt zowel tijdens het proces als de concrete uitwerking ervan.
 • De student onderzoekt en selecteert subsidiekanalen en ondersteund bij de opmaak van een subsidiedossier.
 • De student actualiseert de sociale mediakanalen en de promotie van de organisatie (bv. indien mogelijk ontwerp affiches, flyers, scholenwerking, …)

Publiekswerking:

 • De student neemt in overleg met de mentor permanenties op bij voorstellingen en activiteiten (bv. ticketbalie, vestiaire, supervisie zaal, …).
 • De student verzorgt een verbindend en publieksvriendelijk onthaal van publiek en deelnemers en staat mits ondersteuning in voor een goed verloop van voorstellingen, activiteiten, ateliers, lezingen, events, … (voor, tijdens, na).
 • De student voert overleg met leerkrachten, partners en stelt een bevraging op (bv. in functie van de begeleiding van een aanbod voor scholen).
 • De student voorziet een activerende, reflectieve inleiding/nabespreking bij een tentoonstelling, voorstelling en biedt deze aan bv. in de klas, in de zaal, aan een doelgroep.
 • Samenwerking met een andere (school) organisatie opstarten.
 • De student helpt de organisatie tijdens het bedenken en ontwikkelen van creatieve, actieve manieren om in interactie te gaan met een aanwezig publiek (bv. bij participatieve acties, co-creaties die aansluiten bij de inhoud van het aanbod).

 

 2. Opdrachten voor de hogeschool

 • De student bezorgt de contactgegevens (document 1) van de stageplaats en maakt in overleg met de mentor(en) een planning voor het verloop van de stage (deadline: 17/10/22).
 • De student maakt na bevraging van de mentor en a.d.h.v. een aantal richting gevende vragen (document 2) een verslag ‘DNA Culturele organisatie’ (deadline: 28/11/22).
 • De student maakt na bevraging van de mentor en a.d.h.v. een aantal richting gevende vragen (document 3) een ‘Projectvoorstel’ (deadline 5/12/22).
 • De student vult op regelmatige basis de tussentijdse synoptische lijst aan (document 4) (deadline 1: 28/11/22).
 • De student bereidt schriftelijk een tussentijds evaluatiegesprek (document 4) voor en gaat hierover in gesprek met de mentor, waarna een gesprek volgt met de mentor en de stagebegeleider van de hogeschool. De student leidt het gesprek (deadline: januari 23).
 • De student post zijn/haar schriftelijke voorbereidingen (deadline: januari 23).
 • De student maakt een reflectieverslag (document 8) over het geheel van de stage met specifieke aandacht voor het uitgewerkte project maar eveneens andere ontwikkelde en uitgevoerde activiteiten, omkaderingen. Het verslag wordt ondersteund door een fotoreportage van deze activiteiten (ateliers, …) en het (didactisch) ontwikkelde materiaal (deadline: 17/5/23).
 • De student vult de definitieve synoptische lijst aan, deze is volledig (deadline: 17/5/23).
 • De student post zijn/haar schriftelijke voorbereidingen (deadline: 17/5/23).
 • De student geeft minstens twee weken vooraf alle data door van de activiteiten waar hij/zij een actieve rol zal opnemen zodat de stagebegeleider tijdens een interactie met een doelgroep een stagebezoek kan brengen (document 1).
 • De student post zijn/haar schriftelijke voorbereidingen (deadline: 17/5/23).
 • De student bereidt schriftelijk het eindevaluatiegesprek (document 6) voor en gaat hierover in gesprek met de mentor, waarna een evaluatiegesprek volgt in de aanwezigheid van de mentor en de stagebegeleider (deadline: 17/5/23).

De student post alle documenten op het digitale portfolio in de daartoe voorziene PKV mappenstructuur, rekening houdend met de specifieke deadlines en de juiste benaming van de documenten + je naam.

De student kan niet slagen voor de PKV stage II wanneer de opdrachten niet tijdig worden opgeladen.

De stagementor is een sleutelfiguur in het begeleiden van de stage. Om ervaringsgericht beroepskennis te verwerven creëert de mentor kansen om inzicht te krijgen in de werking van een gesubsidieerde culturele organisatie. De mentor biedt hulp en begeleiding tijdens het stageproces, stuurt bij waar nodig en maakt ruimte voor 2 evaluatiegesprekken die worden voorbereid door de student (zelfevaluatie). Na dit gesprek geeft de mentor schriftelijke kwalitatieve feedback via de evaluatiedocumenten. Het geheel wordt uitvoerig besproken in aanwezigheid van de student, de mentor en de begeleider van de hogeschool. De student plant deze afspraken tijdig (deadline) en leidt het gesprek.

 

De student maakt aan de hand van richtvragen een kort verslag over de stageplaats. Op deze manier kan de student zich oriënteren en zich voorbereiden op zijn/haar project. Hiervoor mag de student rekenen op de ondersteuning van de mentor. De student maakt tijdig een afspraak met de mentor zodat hij/zij inhoudelijk meer te weten komt over de missie, visie, het aanbod,…

Daarnaast werkt de student aan zijn/haar projectvoorstel. De student en mentor bespreken samen de implementering van dit nieuwe project binnen de organisatie. De mentor geeft duidelijke richtlijnen en maakt afspraken met de student m.b.t. de mogelijkheden en verwachtingen bij het ontwerp en de realisatie ervan.

De stagebegeleider van de hogeschool brengt een stagebezoek bij de uitvoering van het kunstzinnige project van de student. De student brengt de stagebegeleider hiervan ten minste twee weken vooraf op de hoogte. De student kan rekenen op de ondersteuning van de stagementor en de stagebegeleider van de hogeschool nadat hij/zij initiatief neemt.

Wanneer de student de afspraken op de stageplaats niet nakomt, onvoldoende communiceert of de mentor andere onregelmatigheden vaststelt wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de stagebegeleider of stagecoördinator van de hogeschool. Bij ernstige nalatigheden kan de stage in onderling overleg stopgezet worden.

Doorheen PKV stage I worden twee brede evaluatiegesprekken gevoerd: een tussentijds evaluatiegesprek (document 4) na de eerste helft van de stageperiode en een eindevaluatiegesprek (document 6) aan het einde van PKV stage III.

Aan de hand van deze schriftelijke voorbereiding of zelfevaluatie bespreken de student en de mentor de invulling van de stagecompetenties en licht de student zijn/haar concept, projectvoorstel toe. De mentor vult schriftelijk aan en bespreekt de tussentijdse talenten en aandachtspunten van de student. Hierna maakt de student tijdig een afspraak met de stagebegeleider en de mentor voor een gezamenlijk tussentijds evaluatiegesprek.

 • Naast een goede inhoudelijke, artistieke kennis en sterke didactische vaardigheden hechten we ook belang aan beroepshoudingen. Het gaat om attitudes, vaardigheden, houdingen, … die we belangrijk vinden in het uitoefenen van je toekomstige job als cultureel, educatief medewerker.
 • Bij nipt voldoende of onvoldoende wordt op het einde van het eerste semester een kwalitatief tussentijds evaluatieverslag op het digitaal portfolio van de student geplaatst (onder administratie) en wordt de student uitgenodigd voor een gesprek.
 • De stagebegeleider van de hogeschool observeert de vakgerichte stagecompetenties tijdens de uitvoering van het kunstzinnige project en/of wanneer de student een actieve rol opneemt.
 • De eindevaluatie verloopt op dezelfde manier dan de tussentijdse evaluatie. Daarnaast geeft de mentor schriftelijke kwalitatieve feedback over het verloop van de stage aan de hand van het eindbeoordelingsdocument en staat hij/zij stil bij het groeiproces van de student door een terugblik naar de kwaliteiten en aandachtspunten van periode 1 en de evaluatie van het project van de student.
 • De begeleider geeft kwalitatieve feedback.

De stagebegeleiders van de hogeschool evalueren de stage op basis van:

 • De volledigheid van het digitaal portfolio.
 • Het ‘DNA verslag’ van de culturele organisatie, het projectvoorstel, het kwalitatieve tussentijds en eindevaluatiedocument, het reflectie en fotoverslag, de tussentijdse en definitieve synoptische lijst.
 • De observaties van de vakgerichte stagecompetenties op de stageplaats door de stagebegeleider van de hogeschool (tijdens het actief begeleiden van een culturele activiteit door de student).
 • De schriftelijke voorbereiding of draaiboek van het project van de student.
 • De evaluatiegesprekken en (bovenstaande) feedbackverslagen van de mentor en de student.
 • De eindbeoordeling en feedback van de stagementor.

De opleiding draagt de eindverantwoordelijkheid m.b.t. de stage-evaluatie. 

Het niet volbrengen van een onderdeel van de stage (bv. het niet of niet tijdig opladen van een verslag op het digitale portfolio op de deadline) heeft een NA (niet afgelegd) als gevolg voor dit opleidingsonderdeel. Ook het niet naleven van afspraken met stageplaats en/of hogeschool wordt als een breekpunt gezien.

Voor dit OPO is er geen examenkans mogelijk in het tweede semester.

 1. Contactgegevens stagerooster PKV stage III
 2. DNA culturele organisatie PKV stage III
 3. Projectvoorstel PKV stage III
 4. Tussentijds evaluatiedocument PKV stage III
 5. Tussentijdse synoptische lijst PKV stage III
 6. Eindevaluatiedocument PKV stage III
 7. Definitieve synoptische lijst PKV stage III
 8. Reflectie- en fotoverslag PKV stage III