Algemeen

Stages binnen BASO

Met beide benen in de praktijk staan, dat doen studenten van de Educatieve Bachelor leraar secundair onderwijs tijdens hun stages.  Stages behoren dan ook tot de meest fundamentele leerervaringen voor de leraar in opleiding. Ze bieden aan elke student de gelegenheid om theoretische kennis te toetsen aan concrete onderwijssituaties, om reële onderwijservaring op te doen en om eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Lesgeven  in het secundair onderwijs is een complexe aangelegenheid die veel oefening vergt in een authentieke context. Daarom daagt de opleiding studenten zo snel mogelijk uit in een reële klas.  In de eerste opleidingsfase werken we nauw samen met een aantal practicumscholen om voor stagiairs een motiverende kennismaking te creëren met een aantal basisvaardigheden van lesgeven. Studenten leren-van  en met-elkaar. Op het einde van die eerste fase staan stagiairs al zelfstandig voor de klas en proeven ze of lesgeven werkelijk datgene is wat ze graag willen leren. Ze zijn nieuwsgierig om effectief en doelgericht lesgeven verder te exploreren en in te oefenen in de volgende opleidingsfases. Ze geloven in de kracht van leren en weten dit te stimuleren via verschillende werkvormen en leerstrategieën, aangepast aan verschillende doelgroepen.

De stage van de derde fase biedt ruimte voor heel wat experiment met nieuwe leercontexten in en  buiten de gewone school. Tijdens supervisiesessies reflecteren we over deze rijkdom aan stage-ervaringen. We stimuleren studenten om hun eigen sterktes te verkennen, eigen leerroutes uit te tekenen, om werkpunten aan te pakken en een eigen stijl van lesgeven te ontwikkelen. Stagiairs kiezen tijdens vrijwel heel hun traject, vrij hun stageschool en regelen verschillende aspecten van hun stage zelf.  Zo trachten we de zelfsturing en initiatief bij de stagiair maximaal te stimuleren.  Een intens praktijkverhaal dus…

In samenspraak met het werkveld investeren we in elke opleidingsfase sterk in een persoonlijke begeleiding van stagiairs. De stagementor en de stagebegeleider spelen een cruciale rol tijdens deze leerprocessen. Ze zijn er om het leerproces te begeleiden en te ondersteunen.  Erg belangrijk is dat de stagiair  leert observeren en reflecteren over zijn eigen handelen, maar ook de stagebegeleider en de stagementor kunnen iets leren van elke stagiair.  Opleiden tot goede leraren doen we samen, in trialoog: stagiair, stagebegeleider en stagementor. 

 

Met deze stagewebsite willen we alle betrokkenen bij de stagepraktijk duidelijk informeren, zodat een stevige basis wordt gelegd voor een sterker samen leren in leraar-worden en leraar-zijn.