LO didactische stage 1

LO didactische stage 1 bestaat uit: 1 LO Oefenschool, 1 LO Stage 2, 1 LO stage 3 en 1 LO sportdag

Elk onderdeel wordt hieronder nader toegelicht. Verdere info kan men terugvinden in de ECTS-fiche.

1LO Oefenschool

De oefenlessen worden gegeven onder begeleiding van de stagebegeleider van de hogeschool (tevens ook docent GO1.2) en de mentor LO van de oefenschool.

De stagiair geeft les samen met  1 of 2 partners. De stagiair bereidt elke les voor op het lesplan samen met  partner(s). De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

Na het lesgeven volgt een reflectie van de voorbije lessen en een voorbereiding van de volgende lessen. 

De stagiair is verplicht aanwezig tijdens deze oefenmomenten.  

De oefenmomenten staan geregistreerd in het uurrooster. 

Indien geen les wordt gegeven observeert de student de medestudenten – lesgevers. 

 • Optimaliseren van de actieve leertijd bewegingsopvoeding van de leerling basisonderwijs
 • Basisvaardigheden van het lesgeven verwerven met de doelgroep lager onderwijs
 • Lesvoorbereidingen voor de lessen bewegingsopvoeding in het basisonderwijs kunnen maken.
 • Leren observeren en reflecteren

Algemene afspraken:

 • Wij zijn gasten in deze oefenschool en gedragen ons dus respectvol in deze school t.o.v. lln., leerkrachten, directie en personeel.
 • Voorwaarden om een punt te krijgen: aanwezigheid is vereist. Elke afwezigheid moet geduid en gecompenseerd worden. De student neemt zo snel mogelijk zelf contact op met de docent om te bespreken op welke wijze compensatie mogelijk is. Het niet compenseren leidt tot een NA voor dit deel.
 • Bij ongewettigde afwezigheid, het niet tijdig vooraf verwittigen van afwezigheid aan de docent/stagementor/stageschool/duopartner/stagecoördinator of het niet naleven van de opgelegde stageverplichtingen krijgt de student een NA voor dit OPO. De volgende stage- of oefenlessen (waarvoor deze onwettige afwezigheid/onregelmatigheid van toepassing is) zullen voor de student onmiddellijk st​opgezet worden.
 • Iedereen van de groep is steeds twee lesuren aanwezig (ook al geeft de stagiair geen les).
 • De stagiair is tijdig in de oefenschool (minimum 15 minuten vooraf).
 • De stagiair komt in praktijkkledij (ook al geeft hij/zij geen les).
 • De stagiair brengt schrijfgerief en de observatieblad(en) mee (of op laptop).
 • De duopartner vult tijdens het lesgeven van de medestudent het observatieformulier in.
 • De stagiair gebruikt het materiaal van de school ter plaatse aanwezig (of zelf meebrengen). Er wordt niets uitgeleend van de hogeschool.

Afspraken i.v.m. de lesvoorbereiding:

 • De stagiair maakt een degelijk lesplan van de les, samen met de parter(s) (zie lesvoorbereiding 1e semester) dat hij/zij  moeten geven. De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.
 • De lesvoorbereiding wordt tijdig, vooraf aan het lesgeven, afgegeven op de datum afgesproken met de stagebegeleider. Het lesplan wordt vooraf nagekeken door de stagebegeleider.  De stagiair verbetert en geeft het verbeterde lesplan terug af vóór de aanvang van de les. Nadien post de stagiair het verbeterde lesplan in zijn digitaal portfolio.

Afspraken i.v.m. het les geven:

 • De stagiair geeft in een groepje van 3 (4) een lesdeel. De les vormt steeds één geheel. De stagiairs van het groepje bereiden samen de les (zie hoger lesvoorbereiding) voor en spreken zeer goed met elkaar af.
 • Indien één van de lesgevers niet aanwezig is nemen de partners over.
 • De planning voor het lesgeven staat op Toledo.
 • De stagiair wordt voor elk lesgeefmoment geëvalueerd door de stagebegeleider van de hogeschool aan de hand van het evaluatieformulier oefenschool.

Afspraken i.v.m. het observeren:

 • De lessen op de eerste dag zijn observatielessen van de lessen gegeven door de leraar LO van de oefenschool. De stagiair maakt met zijn groepje  de observatietaken. De stagiair plaatst de observatietaak ten laatste maandagavond in het digitaal portfolio onder 1LO: mapje: oefenschool: taken.
 • De stagiair observeert elke maandagvoormiddag tijdens de oefenschool.De stagiair vult het observatieformulier lesgever oefenschool in en bezorgt dit na de les aan de lesgevers. De stagiair observeert zeker de klas waar hij/zij de week nadien les aan zal geven.
 • De partner van de lesgever student vult mee samen met de docent van de hogeschool het evaluatieformulier oefenschool in. Nadien wordt dit samen besproken. Werkpunten en sterke punten worden ingevuld.


1LO Stage 2

LO STAGE 2: Participatie- en actieve stage: van 26 februari tot 1 maart 2024

Stage 2 in het basisonderwijs: lager – en kleuteronderwijs in dezelfde stageschool als stage 1.

Deze stage is een participatie – en actieve stage bewegingsopvoeding en bestaat uit:

min. 12 tot max. 15u bewegingsopvoeding en 2 mesotaken.

De stagecontactweken: van 15 tot 19 januari 2024. Indienen uurrooster op  19 januari 2024.

Indienen portfolio: ten laatste maandag 11 maart 2024.

Supervisiegesprek: na de stage af te spreken met de stagebegeleider

De student verzamelt alle informatie van het inlichtingenblad zodat de stage gemakkelijk geregistreerd kan worden in Link. 

De student registreert zijn stage in Link.

De stageovereenkomst wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract  correct wordt ingegeven in Link en als alle partijen het contact hebben ondertekend. 

Uitgebreide informatie over de werking van LINK en bijkomende stageformaliteiten kan je vinden op deze website bij het onderdeel “stageformaliteiten”.

 

 1. Minimum 3 lestijden participatie bij kleuters:
  • 1 lestijd meehelpen aan de mentor, ‘meelopen’ , geen lesvoorbereidingen
  • 2 lestijden: de inleiding geven van de les bewegingsopvoeding en nadien meehelpen aan de mentor. Van de inleiding wordt een lesplan gemaakt. De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.
 2. Minimum 3 lestijden participatie bij lagere school kinderen: meehelpen aan de mentor, ‘ meelopen’, geen lesvoorbereidingen tenzij er de inleiding wordt gegeven.
 3. Minimum 6 lestijden bewegingsopvoeding lager onderwijs: actief les geven. Hierbij krijgt de stagiair minstens 3 verschillende lesopdrachten. De stagiair maakt vooraf aan de stage het lesplan. De leidraad lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.
 4. 2 (andere) mesotaken (document mesotaken verder aanvullen)
 5. Na de stage: Portfolio: zie stageformaliteiten.  

De stagementor evalueert de stagiair aan de hand van het evaluatieformulier: EF ST2 en het document beroepshoudingen: Document BH ST2 

Het uurrooster wordt ten laatste op de gevraagde datum gemaild naar de stagebegeleider én de stagebezoeker.  

Het uurrooster wordt gehandtekend per dag tijdens de stage door de stagementor, directie, … . 

Na de stage wordt het gehandtekende uurrooster in het digitaal portfolio geplaatst. 

Bij wijzigingen in het uurrooster wordt een nieuwe versie gestuurd naar de stagebegeleider én de stagebezoeker en wordt deze aanpassing in het digitaal portfolio geplaatst.

De stagebegeleider bepaalt vooraf welke onderdelen van  het lesplan ingevuld moeten worden.

De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Alle verbeterde lesplannen worden in het digitaal portfolio geplaatst onder de map: taken, reflectie en verslag. 

Na de stage wordt het Evaluatieformulier ST2 en het document Beroepshoudingen ST2 door de mentor ingevuld en meegegeven met de student of doorgestuurd via mail met de student in CC. 

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Afgeven via je stagemap: 

 • Alle genummerde lesplannen: met eigen feedback en aanpassingen + feedback van de mentor(en) en/of stagebegeleider.

De mentor vult telkens blad 3 in tijdens het lesgeven van de stagiair. Schriftelijk kunnen er na de les ook nog aanpassingen worden gedaan. De stagiair vult sterke punten en werkpunten in. 

 • Alle (gevraagde) documenten die niet in het digitaal portfolio kunnen worden geplaatst.

Afgeven in je digitaal portfolio:

 • Uurrooster gehantekend (inscannen en opladen)
 • EF ST2 en Document BH ST2 ingevuld en getekend door de mentor (inscannen en opladen)
 • Lesplannen:

  Alle lesplannen (participatie en actief les geven): genummerd, correct en volledig ingevuld worden vooraf aan de stage geplaatst in het digitaal portfolio.
  De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

 • Mesotaken: datum en korte inhoud + aanvulling van het overzicht (na elke stage wordt dit overzichtsdocument verder aangevuld)  

 • Reflectieverslag: Inhoudelijke en persoonlijke reflectie ST2


1LO Stage 3

LO STAGE 3: Actieve stage: van 22 tot 26 april 2024

Stage 3 in het basisonderwijs: lager – en kleuteronderwijs in dezelfde stageschool als stage 1 en 2.

Deze stage is actieve stage bewegingsopvoeding en bestaat uit:

min. 12 tot max. 15u bewegingsopvoeding en 2 mesotaken:

De stagecontactweken: van 25 maart tot 29 maart 2024.

Indienen van het uurrooster op 29 maart 2024. De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker én aan de stagebegeleider van de hogeschool. 

Stagebezoek:

Tijdens deze actieve stage krijgt de stagiair min. 1x stagebezoek door een docent van de hogeschool. De stagebezoeker vult evaluatieformulier en het document beroepshoudingen in en plaatst deze in het portfolio van de stagiair.

De stagiair brengt  de stagebezoeker op de hoogte van de coronamaatregelen geldend in zijn/haar stageschool. 

Indienen portfolio: ten laatste maandag 6 mei 2024

Supervisiegesprek: na de stage af te spreken met de stagebegeleider

Het uurrooster wordt ten laatste op de gevraagde datum gemaild naar de stagebegeleider én de stagebezoeker.  

Het uurrooster wordt gehandtekend per dag tijdens de stage door de stagementor, directie, … . 

Na de stage wordt het gehandtekende uurrooster in het digitaal portfolio geplaatst. 

Bij wijzigingen in het uurrooster wordt de stagebezoeker zo snel mogelijk op de hoogte gebracht (contactgegevens zie Toledo). De stagebezoeker ontvangt via mail een nieuwe versie.  

Er wordt eveneens een nieuwe versie gestuurd naar de stagebegeleider en wordt deze aanpassing in het digitaal portfolio geplaatst.

 1. Minimum 3 lestijden les geven bij kleuters: Actief zelf les geven. De stagiair maakt hier telkens een volledig lesplan van.
 2. Minimum 9 lestijden bewegingsopvoeding lager onderwijs: Actief zelf les geven. Hierbij krijgt de stagiair minstens 3 verschillende lesopdrachten. De stagiair maakt telkens een volledig lesplan, vooraf aan de stage. De leidraad toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.
 3. 2 nieuwe mesotaken (aan te vullen in het document mesotaken)
 4. Na de stage: portfolio

Tijdens deze stage komt één stagebezoeker van de hogeschool naar de stageschool op stagebezoek tijdens één van de lessen.

Het uurrooster wordt ten laatste op de gevraagde datum gemaild naar de stagebegeleider én de stagebezoeker.  

Het uurrooster wordt gehandtekend per dag tijdens de stage door de stagementor, directie, … . 

Na de stage wordt het gehandtekende uurrooster in het digitaal portfolio geplaatst. 

Bij wijzigingen in het uurrooster wordt de stagebezoeker zo snel mogelijk op de hoogte gebracht (contactgegevens zie Toledo). De stagebezoeker ontvangt via mail een nieuwe versie.  

Er wordt eveneens een nieuwe versie gestuurd naar de stagebegeleider en wordt deze aanpassing in het digitaal portfolio geplaatst.

De stagebegeleider bepaalt vooraf welke onderdelen van  het lesplan ingevuld moeten worden.

De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Alle verbeterde lesplannen worden in het digitaal portfolio geplaatst onder de map: taken, reflectie en verslag. 

Na de stage wordt het EF ST3 en het Document BH ST3  door de mentor ingevuld en meegegeven met de student of doorgestuurd via mail met de student in CC.

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Afgeven via je stagemap: 

 • Alle genummerde lesplannen. De stagiair geeft de verbeterde lesplannen af (rekening houdend met de feedback van de mentor en/of stagebegeleider). De mentor vult telkens blad 3 in tijdens het lesgeven. Schriftelijk kunnen er na de les ook nog aanpassingen worden gedaan.
 • Alle (gevraagde) documenten die niet in het digitaal portfolio kunnen worden geplaatst.

Afgeven in je digitaal portfolio:

Taken, reflectie en verslag: LO stage 3: 

 • Uurrooster gehantekend
 • Document BH ST3 en EF ST3 ingevuld door de mentor(en)
 • Lesplannen

Alle lesplannen genummerd, correct en volledig ingevuld worden vooraf aan de stage geplaatst in het digitaal portfolio LO: stage 3

De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

 • Het document mesotaken (wordt verder aangevuld)
 • Reflectieverslag: Inhoudelijke en persoonlijke reflectie ST3


1LO Sportdag

Aanvullend op de stage 2 en 3 én de oefenlessen begeleidt de stagiair een op de hogeschool, campus Parnas, georganiseerde sportdag op 15 mei 2023. Deze sportdag wordt voorbereid met de stagebegeleider.

De informatie en praktische afspraken worden op Toledo: OPO: LO didactische stage 1 geplaatst: onder opdrachten: sportdag basisonderwijs.

Deze sportdag wordt geëvalueerd en verrekend bij het lesgeven bij de oefenlessen.