Algemeen

Een goede leraar is iemand met passie voor zijn vak, iemand die inspireert en de leefwereld van zijn leerlingen perfect aanvoelt. Dat vraagt om de nodige kennis van specifieke onderwijsvakken, maar ook van alles wat met effectief leraarschap te maken heeft: competenties op vlak van didactiek, leerpsychologie, communicatie en agogiek, omgaan met diversiteit, …   

Daarnaast durft een sterke leraar zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen. Dat vraagt om een onderzoekende grondhouding, gestoeld op reflectie en onderzoekvaardigheden. Een grondhouding die voeding krijgt tijdens de opleiding over verschillende vakken heen.

Als leraar is men zich bewust van de eigen talenten en weet men die ook gericht in te zetten om het leren en welbevinden van de leerlingen in de klas te verbeteren.  Elke leraar is uniek vanuit zijn persoonlijk meesterschap.  Tijdens de opleiding is er ruimte en tijd om zich bewust te worden en te werken aan zijn talenten.

Een goede leraar beschikt over en maakt gebruik van een uitgebreid netwerk rond de klas en de school om het leren van en voor zijn leerlingen optimaal te laten verlopen. 

Deze leraar gelooft in de kracht van samen leren en weet hoe dit in te zetten via verschillende werkvormen, aangepast aan een verscheidenheid aan doelgroepen. 

Dat samen leren heeft men ook tijdens de opleiding zelf mogen ervaren.  De opleiding verbindt praktijkervaringen aan theoretische inzichten en maakt veel ruimte voor het zelf mogen ervaren van zaken en het delen van deze ervaringen en inzichten met elkaar (medestudenten, lerarenopleiders, begeleiders in het werkveld, …).

Een goede leraar is een leraar met een groot en warm hart voor alle kinderen en jongeren, voor het leren en samenleven van deze mensen, voor de samenleving rond deze jonge mensen.  Een leraar wil deze jonge mensen enerzijds voorbereiden op de samenleving, maar anderzijds ook de competenties laten ontwikkelen om deze samenleving vorm te geven zodat iedereen er zijn plek in vindt en zijn talenten kan ontplooien. 

Tijdens de opleiding is dat maatschappelijk engagement voelbaar en tastbaar aanwezig.  We laten studenten heel concreet ervaren wat het betekent om een maatschappelijk engagement op te nemen.  Het is door het opnemen van dit maatschappelijk engagement dat begrip en plezier in het werken met jonge mensen vergroot wordt en men de eigen denkkaders in vraagt durft en kan stellen.

Een goede leraar heeft een open blik op de wereld en weet de eigen creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten om deze van de leerlingen aan te wakkeren.  De wereld binnen brengen in de klas en met de klas de wereld in gaan spelen hierin een belangrijke rol.

De opleiding stimuleert de creativiteit van de toekomstige leraren.  Creativiteit is dan ook als een rode draad doorheen de opleidingen terug te vinden.  Soms speelt creativiteit een centrale rol, soms een eerder ondersteunende rol in de opleiding.  Het wordt in ieder geval gezien als een sleutelcomponent in het opzetten van aangepaste leeromgevingen voor leerlingen. 

Een onderzoekende en leergierige leraar is een sterk rolmodel voor de leerlingen. Van zo’n leraar leren kinderen omgaan met problemen, kennis opzoeken, oplossingen bedenken, evalueren en bijsturen.  Zoals hierboven reeds aangegeven krijgt de onderzoekende grondhouding van de leraar in de opleiding daarom ruimschoots aandacht.