Proces

Differentiatiestage: keuze voor versterken

Observatieschrift

De student voorziet een observatieschrift waarin hij tijdens de observatie- en stagedagen de nodige informatie verzamelt over de klaswerking, klasschikking, afspraken,…. Ook de observatiegegevens van de kleuters worden hierin neergeschreven. Door gerichte observatie worden deze gegevens, in de loop van de stage, aangevuld met nieuwe informatie. Hierdoor kan de student gerichte interventies plannen en voldoende differentiatie voorzien om zo de betrokkenheid en het welbevinden van de kleuters te stimuleren. Ook de beheersing van de focusdoelen door de kleuters kunnen hierin opgenomen worden. 

Participerende observatie 

Voorafgaand aan de stage heeft de student de mogelijkheid om een aantal dagen tijd te besteden aan observatie (op actieve wijze) van de stageklas. 

Keuze BC

In samenspraak met de mentor kiest de student het BC dat uitgewerkt zal worden.

Stagemap

Belangrijke algemene richtlijnen:

Zorg voor een gedoseerd aanbod dat doordacht en systematisch
opgebouwd wordt doorheen de week, vanuit de centrale focusdoelen (impressie à begeleide speelwerkplek).

Verboden om voorgevormd materiaal (vb. aangekocht online
materiaal, plasticinekaarten i.p.v. 3D, gelamineerde gezelschapsspelen/puzzels,…) te gebruiken!

1.Inventaris inspiratiebronnen

De student verdiept zich grondig in het BC door het zoeken van  inspiratiebronnen op eigen niveau (vb. cursussen), inspiratiebronnen voor de uitwerking van het thema (vb. handleidingen) en concrete zaken i.v.m. de uitbouw van het thema (vb. versjes, liedjes, boeken, …). 

2.Focusdoelen en focuswoorden bij het B.C.

De student selecteert +/- 3 doelen die relevant zijn om het BC uit te werken. De doelen worden via een eigen omschrijving verwoord, alsook gekoppeld aan het passende leerplandoel.

3.Brainstorm: Inhoudelijk + Godsdienst/Levensbeschouwing

De student mag bij het voorbereiden van de stage een brainstorm naar keuze uitwerken. Naast de algemene brainstorm werkt de student ook steeds een levensbeschouwelijke/ godsdienstige brainstorm uit. Er wordt elke dag (behalve op woensdag) een aanbod hierover voorzien.

4.Weekschema

  • Wordt individueel opgesteld, afgestemd op de noden van de stageklas.
  • Wordt voorgelegd en besproken met de leergroepbegeleider en de mentor.
  • Ook afspraken met andere betrokkenen (vb. beweging) dienen gemaakt te worden.
  • Uiterlijk donderdag voor aanvang van de stageweek wordt het definitieve weekschema bezorgd aan de leergroepbegeleider, bezoekende docent en mentor.

5.Speelwerkplekken: Aangroeischema

In het aangroeischema worden de opengestelde speelwerkplekken opgenomen en doelgericht uitgewerkt d.m.v. verrijking, begeleiding en differentiatie. Vanuit de opleiding streven we een evenwichtige en gedoseerde verrijking (zonder overprikkeling) na die geleidelijk aan wordt uitgebouwd, in combinatie met klasmateriaal.  

6.Activiteitenfiches

Een activiteitenfiche ondersteunt het denken over een zinvolle klaspraktijk.

De uitgebreide activiteitenfiche wordt gebruikt voor voorbereidingen van inhoudelijk of organisatorisch complexe aard zoals de waarneming, beweging, explo, huishoudelijke activiteit, godsdienstige vorming, ontdekhoek, … of voor activiteiten die de student moeilijk vindt.

De verkorte activiteitenfiche wordt gebruikt voor activiteiten die goed gekend zijn en vlot verlopen.

Tijdens de differentiatiestage worden minimaal 6 activiteitenfiches (waarvan 1 de centrale speelwerkplek is) van verschillende leergebieden grondig uitgeschreven.

Agenda

De agenda vormt de spil tijdens de stage. Er wordt vertrokken van een doordachte planning.

Per activiteit worden de leerplandoelen vermeld en verder uitgewerkt via werkvorm, inhoud en materiaal.

Aanbod dat zich herhaalt (onthaal, eet- en plasmoment, afsluitronde, een verjaardagsritueel,…) wordt uitgeschreven op een fiche. In de agenda wordt correct verwezen naar die specifieke fiche.

Differentiatiestage: keuze voor verdiepen

Het is belangrijk dat de student zich grondig voorbereidt op de stagesituatie door opzoekwerk te doen, interessante boeken, artikels te lezen, degelijke informatie te verzamelen en te verwerken. Dit dient hij toe te voegen in de stagemap.

Participerende observatie

De student observeert gericht en participeert waar mogelijk. Op een actieve manier wordt de beginsituatie van de klasgroep in kaart gebracht. Het is belangrijk dat de student hiertoe de nodige initatieven neemt. De student dient zich zo goed mogelijk in te werken in de nieuwe stagecontext. Het inschatten van de beginsituatie in deze ongekende stagecontext is cruciaal.

Door overleg met de mentor dient de student zo goed mogelijk zicht te krijgen op de taken en verwachtingen voor de komende stageperiode.

Voorbereiding

De voorbereidingen, stagemap en agenda worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de begeleidende docent.

Door overleg met de mentor en de begeleidende docent dient de student een zicht te krijgen op wat verwacht wordt m.b.t. stagemap en agenda. 

Klik onderstaand voor meer info:

De student voert de voorbereiding zo goed mogelijk uit tijdens de realisatie en stuurt bij indien nodig.

Agenda

Differentiatiestage: keuze voor versterken

Handelingsgericht opvolgen van kleuters

Het opvolgen en op maat begeleiden van individuele kleuters is een kerntaak. Hierbij is het de bedoeling dat de student vanuit observaties via de betrokkenheidsschaal in de agenda en het observatieschriftje reflecteert over noden van kleuters. De student evalueert hierbij ook zichzelf. Vervolgens moeten interventies of aanpassingen bedacht en uitgeprobeerd worden om hieraan tegemoet te komen. Zo wordt het goed doordachte aanbod verder afgestemd en geoptimaliseerd. Daaruit kunnen ook wijzingen aan de planning voortvloeien die duidelijk vermeld moeten worden.

Differentiatiestage: keuze voor verdiepen

Vaak zijn hier aanpassingen nodig in functie van de specifieke aard afhankelijk van de keuzemogelijkheid. De student tracht zoveel mogelijk het gebruik van de agenda zoals dit gangbaar is in de stagecontext over te nemen.

 

Portfolio

Het portfolio wil de student stimuleren tot zelfverantwoordelijk leren. ‘Is de student in ontwikkeling en hoe is de student in staat deze ontwikkeling in handen te nemen?’ zijn hierbij cruciale aandachtspunten. We focussen op het leervermogen en het groeipotentieel van de student.

De bedoeling is dat de student zichzelf doorheen de stage stuurt naar een voldoende beheersing van alle basiscompetentie. Door gesprek over het portfolio ervaart de leergroepbegeleider/mentor of de student een correct beeld heeft over zichzelf en of deze in staat is het eigen leerproces in handen te nemen. Ondersteuning hierbij blijft echter cruciaal. Studenten die zich welkom voelen en zich gesteund voelen, leren sneller en effectiever. In die omstandigheden ervaren studenten de stage als een samenwerken aan evolutie.