Begeleiding

Feedback is cruciaal voor de student, zo kan het eigen leerproces via zelfsturing gericht opgevolgd worden. 

Tijdens de ingroeistage verloopt de begeleiding nog meer op maat van de individuele student. 

Het is ook de bedoeling om de begeleiding minder te sturen zodat de student zelf de nodige initiatieven kan ondernemen om het eigen leren in handen te nemen. 

Begeleiding vanuit de opleiding

De student wordt zowel individueel als via groepsmomenten vooraf, tijdens als achteraf opgevolgd.

Begeleiding op de stageschool

De mentor koppelt dagelijks terug via gesprek en/of het stageschrift. Ook vooraf is afstemming mentor-student cruciaal. 

Na elke twee weken vindt er een begeleidingsgesprek (op basis van het portfolio) plaats. 

De student neemt hiertoe het initiatief.