Evaluatie

Evaluatie door de opleiding

Tijdens het stagebezoek wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen worden samen met de informatie uit het eindgesprek, het beoordelingsformulier van de mentor, het stageschrift, de evaluatie van de stagemap, agenda en het portfolio verwerkt in een syntheseverslag.

Zowel de student als de mentor kunnen een bijkomend stagebezoek aanvragen.

Evaluatie door de stageschool

De student bezorgt het beoordelingsformulier voor aanvang van de stage aan de mentor. Dit ingevulde en ondertekende document wordt na de stage aan de leergroepbegeleider bezorgd.

Klik hier voor het beoordelingsformulier van de mentor. 

Eindgesprek student-mentor-directie-leergroepbegeleider

Op het einde van de ingroeistage wordt er een eindgesprek voorzien om de realisaties en evoluties doorheen het derde jaar en de ingroeistage vast te stellen.

De student moet een inschatting maken van de beheersing van de verschillende basiscompetenties. Daarenboven moet hij tijdens dit gesprek aantonen dat hij de persoonlijke en professionele groei zelfstandig en autonoom heeft gestuurd. 

Het portfolio, vertrekkende vanuit de 10 basiscompetenties, is hierbij een belangrijk referentiepunt. 

  • Verloop 

De leergroepbegeleider start met een intro en terugblik.

De student neemt het woord, op basis van de voorbereiding via het portfolio. 

De mentor en directie geven een globale indruk van het functioneren op klas- en schoolniveau. De mentor kan zich voorbereiden door het beoordelingsformulier vooraf te lezen of in te vullen.

De leergroepbegeleider vat de belangrijkste conclusies samen en benadrukt dat het eindgesprek een deel is van de eindevaluatie (er wordt nog geen punt uitgesproken). 

  • Praktisch?

De leergroepbegeleider komt naar het einde van de stage langs voor het eindgesprek. De datum wordt in overleg met alle partijen afgesproken.

Als er 2 ingroeiers staan op dezelfde stageschool dan gebeuren de 2 besprekingen opeenvolgend. De ene ingroeier vervangt dan in de klas van de andere ingroeier tijdens de bespreking. Als er slechts 1 ingroeier stage loopt op de school, dan kan het eindgesprek bijvoorbeeld gepland worden tijdens de bewegingsles of moet er vervanging gezocht worden.