Doel

Differentiatiestage: keuze voor versterken

We beogen het versterken van de basiscompetenties in een kleuterklas met eventueel een extra uitdaging zoals een graadsklas, een stedelijke context, het M-decreet, … .  

 • De student integreert en verfijnt de verwachte basiscompetenties. 
 • De student werkt zelfstandig een evenwichtig en rijk weekschema uit. 
 • De student werkt handelingsgericht met oog voor differentiatie. 
 • De student reflecteert en stuurt het eigen leerproces.
 • De student past innovaties en vernieuwende ideeën toe. 
 • De student experimenteert met team-teaching.
 • De student verkent de school als geheel. 
 • De student functioneert in het team.
 • De student gaat gepast om met ouders.

 

Differentiatiestage: keuze voor verdiepen

We beogen het verdiepen in een nieuwe context.

Zorg

 • De student gaat sensitief en inlevend om met de leerlingen, met respect voor eigenheid en diversiteit. 
 • De student sluit passend aan bij de beginsituatie en de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, in samenwerking met de betrokkenen.
 • De student heeft bijzondere aandacht voor differentiatie.

Eerste leerjaar

 • De student kan adequaat observeren in een eerste leerjaar en kan zich op eigen initiatief en onder beperkte begeleiding integreren in deze werkcontext.
 • De student kan nagenoeg zelfstandig functioneren in de realisatie van het pedagogisch en didactisch handelen in een eerste leerjaar. Dit houdt het overnemen van de taken en de rol van een klasleerkracht in.
 • De student beheerst de didactiek van het aanvankelijk rekenen, schrijven en lezen voldoende en komt tot een zinvolle toepassing in de stagecontext.

Natuur

Snoezelen

 • De student begeleidt de snoezelsessies en reflecteert hierover in team. 
 • De student ontwerpt en werkt geschikte ontwikkelingsmaterialen uit. 
 • De student schat de beginsituatie van bezoekende klassen snel in en kan hier gepast op inspelen. 

Muzo