Algemene informatie

Algemene doelstellingen

Het opleidingsonderdeel Stage neemt een centrale plaats in de opleiding van de leraar lager onderwijs in. De algemene doelstellingen staan omschreven op de ECTS-fiche. Verder verwijzen we naar het document ‘Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties’.

Specifieke doelstellingen 3EBA LO HAO


  • Nagenoeg zelfstandig functioneren in de realisatie van het pedagogisch en didactisch handelen. Dit houdt het overnemen van de taken en de rol van een klastitularis in.

  • Op een adequate wijze observeren en zich integreren in diverse stageplaatsen op eigen initiatief, met goedkeuring van de verantwoordelijke praktijkpedagoog.
  • Zinvol functioneren in specifieke onderwijssituaties zoals:
  •  in het eerste leerjaar (oktober-november): blijk geven de didactiek van het aanvankelijk rekenen, lezen en schrijven voldoende te beheersen en te kunnen toepassen;
  • buitengewoon onderwijs: in een zelfgekozen type van het BuO geleidelijk de taak van een leerkracht A.S.V. (Algemene Sociale Vorming) en eventueel van enkele bijzondere leermeesters kunnen overnemen;
  • zorgstage: geleidelijk de taak van een zorgleerkracht overnemen;
  • openluchtklassen: geplande opvoedings- en onderwijsactiviteiten met verantwoordelijkheidszin ter harte nemen. Tijdens de begeleiding hiervan draagt de student een verantwoordelijkheid die gedeeld wordt met de leerkrachten van de school die openluchtklassen organiseert.

Omvang van de stage

Aan de stage in het 3EBA LO HAO worden 24 studiepunten toegekend:

Talentstage (12 studiepunten):  1 week stage in het eerste leerjaar, 1 week stage in het BuO of zorgstage en 1 week OLK begeleiden.

Schoolstage (12 studiepunten):  1 week stage in het eerste leerjaar en 2 weken stage in de derde graad.

Studenten die al een diploma hoger onderwijs hebben, worden vrijgesteld voor de talentstage.

Aan de stage voor zij-instromers na EBA KO worden 24 studiepunten toegekend:

Talentstage (12 studiepunten): 2 weken stage in de tweede graad.

Schoolstage (12 studiepunten): 1 week stage in het eerste leerjaar en 2 weken stage in de derde graad

Stagedocumenten