Evaluatie

Evaluatie door de mentor

De mentor evalueert de stage door een beoordelingsformulier in te vullen en te bezorgen aan de student en praktijkpedagoog.

  • Geef het evaluatieformulier bij het begin van de stage af, zodat de mentor weet welke aspecten hij moet beoordelen.
  • De mentor kan het formulier meegeven met jou op het einde van de stage of zo snel mogelijk opsturen naar de hogeschool. In dat geval dient hij de naam van de praktijkpedagoog op de omslag te vermelden.
  • Indien gewenst kan de mentor het evaluatiedocument digitaal invullen. In dat geval bezorgt hij het ingevulde document in PDF-formaat via mail aan de praktijkpedagoog. Een geprint exemplaar voorzien van een handtekening bezorgt hij via de student.

Evaluatie door de hogeschool

Voor dit opleidingsonderdeel is er geen tolerantie mogelijk.

Er wordt op jaarbasis één syntheseverslag HAO Stage 2 gemaakt en bezorgd aan de studenten. Dit is een syntheseverslag op basis van de stage in het derde en de stage in het vijfde leerjaar.
De studenten krijgen hier per stageperiode een score “zeer zwak, zwak, voldoende, ruim voldoende, goed of zeer goed”.
De praktijkpedagoog maakt de synthese op basis van de lesvoorbereidingen, mondelinge en schriftelijke beoordeling door mentoren en/ of directie van de stageschool, stageverslagen van bezoekende stagebegeleiders, de kwaliteit van de reflecties vooraf en achteraf op de voorbereidingen, de reflectieverslagen, het feedbackgesprek en het stageschrift.

Het stipt en volledig opladen van de documenten in LINK wordt eveneens meegenomen in de beoordeling.
De aanwezigheid en betrokken medewerking bij alle stageactiviteiten is vereist.
Dit syntheseverslag vormt de basis van de evaluatie door het docententeam. Het syntheseverslag wordt één dag na de bekendmaking van de resultaten van EP2 aan de student bezorgd in het LINK-stageverloop.

De eisen gesteld voor HAO OPO Stage in de verschillende opleidingsfasen liggen vast in het document: gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties.
Voor OPO stage is geen tweede examenkans mogelijk binnen eenzelfde academiejaar.

Aanwezigheid is vereist op alle activiteiten (stage, stagenawerking, feedbackgesprekken …) georganiseerd in het kader van het HAO OPO HAO Stage 2.

Ongewettigde afwezigheid kan aanleiding geven tot een tekort voor de praktijk. Attitudes vormen een belangrijk element in de evaluatie van de stage.

Ontvreemden of achterhouden van didactisch materiaal uit de mediatheek, stageschool, van een medestudent is een uiting van een ernstig attitudeprobleem en kan leiden tot een tekort voor het OPO HAO Stage 2.

Een score zwak of zeer zwak op taal of één van de decretaal bepaalde basiscompetenties van de leerkracht lager onderwijs kan aanleiding geven tot een tekort voor het OPO HAO Stage.

Eén zeer zwakke of zwakke score voor stage tweede graad, derde graad of stage eerste graad kan leiden tot een tekort voor het OPO HAO Stage 2.

Op het syntheseverslag wordt een beoordeling gegeven per stageperiode uitgedrukt als zeer zwak, zwak, voldoende, ruim voldoende, goed of zeer goed.

Hier wordt ook een jaarscore, uitgedrukt in een cijfer op 20, bepaald voor de twee stageperiodes doorgemaakt in 2EBA LO HAO, nl. HAO Stage 2.

‘De score voor het OPO HAO Stage is niet het resultaat van een rekenkundige benadering van de deelscores voor de onderscheiden functionele gehelen. Het is wél de uitkomst van deliberatie binnen het opleidingsteam, waarbij rekening wordt gehouden met de opeenvolgende prestaties voor het OPO, het niveau van professioneel functioneren en de evolutie daarin en verder de groei in de attitudes.’

De eindscore van HAO Stage 2 en de beoordeling van de stages in het derde en het vijfde leerjaar worden pas meegedeeld bij vrijgave van de resultaten na EP2.

Het is immers de examencommissie die zich in een deliberatievergadering op het einde van de examenperiode moet uitspreken over een definitief cijfer. Pas daarna kan de examenperiode worden gesloten.

De student is geslaagd wanneer hij tenminste 10/20 behaalt voor HAO Stage 2.

Het cijfer 10 wil zeggen dat de student kredietwaardig is om de stage in het derde jaar van de opleiding aan te vatten, maar wel op eigen risico.

Een student die minder dan 10 behaalt, heeft de credits voor stage niet verworven.

Dit betekent dat hij op stage onvoldoende presteert of dat hij onvoldoende vordering maakte om HAO Stage 3 op te nemen.

Voor dit OPO is er geen tweede examenkans mogelijk binnen één academiejaar.

Na EP2 wordt het syntheseverslag aan de student bezorgd in LINK, stageverloop vijfde leerjaar (laatste stap).