Reflectie

Stagenawerking, reflectie en feedbackgesprekken

De informatie over de stagenawerking, het reflecteren en de feedbackgesprekken kan je hier vinden.

De nodige documenten worden hieronder toegevoegd:

Document: Reflecteren na de lessen

Document: Reflectie didactische stage en attitudeontwikkeling 2EBA LO HAO

Document: Achtergrond bij de reflecties

Het eigen functioneren binnen de pedagogisch-didactische context (voorbereiden en realiseren van lessen, optreden, taalgebruik, houding, … ) wordt vanuit het GRROW- reflectiemodel doorheen de basiscompetenties bekeken en omschreven.

Deze reflectie is de voorbereiding op het feedbackgesprek met de praktijkpedagoog. Dit gesprek wordt via Teams of live gevoerd. Dit moment wordt samen gekozen. Het uitgewerkte reflectiedocument wordt vier dagen voor het feedbackgesprek bezorgd aan de praktijkpedagoog.

De student tracht zijn/ haar handelen op basis van deze reflectie te bespreken, bij te sturen en neemt zijn eigen groei in handen.

Studenten werken vaak hard voor de stage. Ze doen heel vaak mooie dingen.

Ze moeten ook hun talenten leren kennen, zodat ze die kunnen inzetten om verder te werken aan hun werkpunten. Daarom trachten ze ook aan te tonen wat hun talenten zijn.

Ze krijgen de kans om een bepaalde (les)activiteiten waarvan zij vinden dat die zeer geslaagd zijn te bespreken en extra in de schijnwerpers te zetten.

Ze omschrijven waarom die activiteit zo geslaagd was, wat daarvoor de bepalende factoren waren

Een bespreking van de stage met de medestudenten van de praktijkgroep en praktijkpedagoog. Dit is een moment om de ervaring van de voorbije stage naar voor te brengen en hierin van elkaar te leren, we reflecteren diepgaand over onze eigen talenten en/of onze eigen leervragen maar ook de basiscompetenties worden daarbij als uitgangspunt genomen.

Alle aspecten van de pedagogisch-didactische situatie komen hier aan bod.

Op dit moment worden de volgende documenten afgegeven:

  • Stageschrift
  • Beoordelingsformulier van de stage, ingevuld door de mentor
  • De volledige stagemap (met observatieverslag en reflecties achteraf)
  • Zelfreflectie didactische stage en attitudeontwikkeling (aangevuld na feedbackgesprek).

De student reflecteert in functie van professionele groei. Daarom reflecteert hij na elke stage uitgebreid over het verloop van de stage, de eigen sterktes en zwaktes en gaat hij daarbij ook actief op zoek naar mogelijkheden om het eigen handelen en aanbod te optimaliseren.

Na elke stageperiode werkt hij een zelfreflectie uit volgens document “Zelfreflectie didactische stage en attitudeontwikkeling” (LINK)

 Een document met achtergrondinformatie is beschikbaar nl. Informatie bij de reflecties

Na de stage in het derde leerjaar is er een individueel feedbackmoment met de praktijkpedagoog over het stageverloop. Dit besprekingsmoment wordt in overleg gepland live of via TEAMS.

De zelfreflectie van de student is de basis voor het feedbackgesprek dat na de stage zal gevoerd worden met de praktijkpedagoog. De student reflecteert helder want dit document is zijn/haar voorbereiding op het feedbackgesprek na de stage.

De student bespreekt elke basiscompetentie vanuit zijn/ haar eigen ervaring en aanvoelen. De student geeft zichzelf een score en somt beknopt enkele positieve aspecten en enkele groeikansen op. Dit hoeft geen doorlopende tekst te zijn, maar mag in puntjes worden genoteerd. Onduidelijkheden kunnen tijdens het feedbackgesprek worden besproken.

De student kiest en fluoresceert het functioneel geheel of aspect waar hij/ zij het meest kan in groeien.

Hij/ zij bespreekt dit functioneel geheel meer uitgebreid volgens het GRROW-model.

G Wat vind je echt belangrijk? Wat is jouw doel? (Formuleer een doel op jouw eigen niveau, en niet op het niveau van jouw leerlingen.)

R Hoe zag de lesrealisatie er uit? Wat zat je nog dwars? Hoe heb jij het lesgeven beleefd? Waar bevinden zich  mogelijke  obstakels?

R Wie heb je advies gevraagd of welke bronnen, handboeken heb je gebruikt om je lesrealisatie en begeleiding te optimaliseren?

O Welke opties zie je nog om tot je doel te komen? Wat kan je doen om de situatie te veranderen?

W Welke stappen ga je een volgende keer zetten? Hoe ga je het aanpakken? Hoe zal je weten of je doel bereikt is? (Formuleer concrete acties die je kan ondernemen.)

Tijdens het feedbackgesprek krijgen de studenten de kans om een bepaalde (les)activiteit waarvan zij vinden dat die zeer geslaagd is extra in de schijnwerpers te zetten.

Ze omschrijven waarom die activiteit zo geslaagd was, wat daarvoor de bepalende factoren waren, …

De praktijkpedagoog bespreekt het stageverloop met de student op basis van de diverse stageverslagen, de beoordeling van de mentor, het gesprek met de mentor, de observatiemomenten en tracht op die manier het stageverloop globaal te bespreken.

De talenten en werkpunten besproken tijdens deze gesprekken worden tijdens de volgende stageperiode ingezet en opgevolgd door de student.

Het uitgewerkte document wordt vier dagen voor de bespreking doorgestuurd naar de betrokken praktijkpedagoog.

Het aangevulde document “zelfreflectie didactische stage en attitudeontwikkeling”, wordt na elke stageperiode opgeladen in LINK. Dit gebeurt ten laatste 3 dagen na het feedbackgesprek.(zie LINK)