Doel

Doorheen het eerste opleidingsjaar worden heel wat doelen nagestreefd met de studenten op pedagogisch vlak en op didactisch vlak. Wat wordt van een stagiair 1EBA LO HAO verwacht?

Op vlak van algemeen pedagogisch-didactisch handelen vormt de stagiair zich tijdens de observatiedagen een zo volledig mogelijk beeld van de beginsituatie van de leerlingen van de stageklas (in gesprek met de stagementoren). De stagiair bereidt een beperkte reeks onderwijsactiviteiten functioneel voor en zorgt hierbij voor een vlotte organisatie. De stagiair kan de interactie in een pedagogische situatie op een doordachte manier aanpakken, houdt de klasgroep voldoende onder controle (basisniveau ordehandhaving) en creƫert een positief klasklimaat. Ook ontwerpt en realiseert de stagiair een beperkt aantal lessen zelf, afhankelijk van de verworven (vak)didactische vaardigheden.

Verder worden samen met de stagiair enkele algemene vakdidactische vaardigheden nagestreefd. Van de stagiair wordt verwacht dat hij of zij de aangeboden handboeken zinvol gebruikt voor het uitwerken van de opgegeven lesonderwerpen, de juiste leerplannen raadpleegt voor het kiezen van de leerplandoelen en eindtermen, voor elke lesfase de juiste doelen kiest en deze nauwkeurig formuleert (het hoofddoel wordt opgegeven door de stagementor), de leerinhouden juist selecteert in functie van de lesdoelen, een goede keuze maakt van werkvormen en leeractiviteiten, een bordplan overzichtelijk opbouwt en gebruik maakt van verschillende media.

De specifieke vakdidactische vaardigheden zijn hier terug te vinden.