Evaluatie

Evaluatie door de mentor:

De stagementor (= vaste leerkracht van de stageklas) schrijft in het stageschrift van de hogeschool per les feedback neer. Gelieve de feedback ook mondeling toe te lichten, bijvoorbeeld op het einde van iedere stagedag. Het stageschrift dient als basis voor het opstellen van het zelfreflectieverslag en wordt na de stage aan de praktijkpedagoog bezorgd. Ook bijzondere leermeesters en directie kunnen beoordelingen noteren. Op het einde van een stageperiode vult de stagementor voor het geheel van de stageperiode het beoordelingsformulier in. De student bezorgt dit document zelf aan de mentor. De mentor kan het formulier meegeven met de student op het einde van de stage of zo snel mogelijk opsturen naar de hogeschool. In dat geval dient hij of zij de naam van de praktijkpedagoog op de omslag te vermelden. Indien gewenst kan de mentor het evaluatiedocument digitaal invullen. In dat geval bezorgt hij het ingevulde document in PDF-formaat via mail aan de praktijkpedagoog. Een geprint exemplaar voorzien van een handtekening bezorgt hij via de student.

Evaluatie door de hogeschool:

De bezoekende docenten hebben een evaluatieformulier bij waarop zij een verslag noteren van de bijgewoonde les. Na de les wordt in de mate van het mogelijke een eerste korte mondelinge bespreking gedaan van de bijgewoonde les. Vervolgens wordt het evaluatieformulier digitaal bezorgd aan de student. Indien de bezoekende docent niet de praktijkbegeleider is, wordt het evaluatieformulier eerst bezorgd aan de praktijkbegeleider en daarna aan de student.

De beoordelingen van de bezoekende docenten van de campus, de evaluatie van de mentor en de zelfevaluatie van de student vormen de basis voor stagebesprekingen die worden gehouden binnen het docentenkorps in juni en voor het syntheseverslag.

De stagedocumenten (stagemap, stageschrift en beoordeling mentor) worden ingediend tijdens het contactmoment op de campus. De gegevens worden bijgehouden in het dossier van de student.

Bij de beoordeling en de toekenning van de eindscore wordt rekening gehouden met het document ‘gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties’. De gedragsindicatoren voor 1 EBA LO moeten verworven zijn om te kunnen slagen voor Stage 1.

Als stagedocumenten ontbreken, kan geen eindevaluatie opgemaakt worden. De student moet slagen voor Stage 1 om Stage 2 te kunnen aanvatten. Voor dit opleidingsonderdeel is er geen tolerantie mogelijk.