Realisatie

Het realiseren van een stageles begint met het uitschrijven van de lesvoorbereiding. Dit is voor een beginnende student geen eenvoudige opdracht. Er moet met veel aspecten rekening worden gehouden: de leerlingen die allemaal verschillen, de leergebieden, de handboeken, de leerplannen, de eisen van de mentoren, de materiële omstandigheden … De studenten staan er niet alleen voor.

Op de verplichte contactmomenten op de hogeschool worden zij geïnformeerd over de belangrijkste aspecten die met stage en stagevoorbereiding te maken hebben. Daarnaast kunnen de studenten via het digitaal discussieforum vragen stellen aan medestudenten en docenten. Het is aan de student om de nodige voorbereidingstijd in te schatten en te plannen. De hogeschool beschikt over een mediatheek waar de studenten allerlei handleidingen, werkboeken, e.d. kunnen inkijken en kopiëren.

Belangrijke afspraken:

  • De stagemap met alle voorbereidingen is de hele stage ter inzage achteraan in de klas in functie van stagebezoek. Wie geen voorbereidingen kan voorleggen vijf lesdagen voorafgaand aan de didactische stage, kan geweigerd worden te beginnen aan de stage. Elke stagedag wordt de stagemap ‘s morgens aan de mentor overhandigd. Wanneer lesvoorbereidingen voor nazicht ontbreken, wordt dit door de mentor aan de pedagoog gemeld.
  • De lesvoorbereidingen worden gemaakt op het daartoe bestemde sjabloon op de wijze die in de lerarenopleiding wordt aangeleerd. Een overzicht van deze werkwijze krijgen de studenten in de vorm van een kijkwijzer, om bij te houden in hun stagemap en kan daar door de mentor worden nagelezen.

Feedback door de mentor:

De lesvoorbereidingen worden min. vijf lesdagen op voorhand bezorgd aan de mentor. Aan de mentor wordt gevraagd deze na te kijken, goed te keuren en/of te laten herwerken. Voorbereidingen kunnen volgens afspraak tussen mentor en student gemaild worden en/of op papier in een stagemap bezorgd worden. De student mag er niet van uitgaan dat mailen volstaat. Bemerkingen worden op de voorbereiding zelf genoteerd of gemaild naar de student. De student maakt deze voorbereiding opnieuw of vult ze aan. De oorspronkelijke voorbereiding met de bemerkingen of de ge-e-mailde feedback wordt achteraan in de stagemap gestopt.

Feedback door de praktijkbegeleider of vakdocent:

De lesvoorbereidingen worden min. vijf lesdagen vooraf gemaild naar de praktijkbegeleider of vakdocent. Er worden volledig uitgewerkte lessen verwacht met een aantal concrete vragen, op deze manier kan de feedback gericht gegeven worden. De praktijkbegeleider kijkt max. vijf lessen per stageperiode na. Studenten kunnen ook een afspraak via Skype aanvragen bij de praktijkbegeleider om feedback op de lesvoorbereidingen te krijgen. Dit dient tijdig te gebeuren via een mail naar de praktijkbegeleider, min. vijf lesdagen vooraf. De lesvoorbereidingen moeten dan eveneens min. vijf lesdagen vooraf gemaild worden naar de praktijkbegeleider. Feedback krijgen via Skype is enkel bedoeld tussen student en praktijkbegeleider 1 EBA LO HAO. Deze werkwijze wordt dus niet voorzien door de vakdocent of de mentor.

Deadline

Semester 1+2

Feedback vragen aan mentor

min. 5 lesdagen voor aanvang v/d stage

Feedback vragen aan praktijkbegeleider/vakdocent

min. 5 lesdagen voor aanvang v/d stage

Finaliseren fan alle lesvoorbereidingen

min. 2 lesdagen voor aanvang v/d stage

Stagemap in orde brengen (alle lesvoorbereidingen + bijlagen + eventueel materiaal)

aanvang van iedere stagedag

Afwezigheden tijdens stage:

De student dient elke afwezigheid onmiddellijk te melden aan het opleidingssecretariaat van de hogeschool, aan de directeur en de mentor van de stageschool, aan de praktijkpedagoog en de bezoekende docenten. Elke afwezigheid wegens ziekte wordt gewettigd met een doktersattest. Indien stagelessen niet kunnen worden gegeven wegens langdurige afwezigheid dan zal door de stagebegeleiders van de hogeschool gezocht worden naar andere geschikte data.