Realisatie

De student bundelt alles op een overzichtelijke en verzorgde manier (zie document stageafspraken).

Hij legt de gestructureerde stagemap met  stagecontract, stagerooster, reflecties achteraf en voorbereidingen met bijlagen achteraan in de klas zodat de mentor en de bezoekende docenten alles vlot kunnen raadplegen. Op de eerste stagedag worden alle lessen in de map aangeboden. De werkbladen of eventuele bijlagen voor de laatste twee stagedagen kunnen ten laatste op de derde stagedag nog toegevoegd worden.

 

Alle aangeboden voorbereidingen blijven in de stagemap.

 

Observatieverslagen, twee lesvoorbereidingen per dag, reflecties achteraf, … worden eveneens tijdig opgeladen.

Ten laatste drie lesdagen voor aanvang van de stage worden de twee voorbereidingen per stagedag (één per dagdeel) en ook de observatieverslagen opgeladen.

 

Tijdens elke stageweek zijn twee bezoeken van een docent voorzien: één van een vakdocent en één van de praktijkpedagoog.

De naam van de bezoekende vakdocent worden tijdig meegedeeld.

Van beide bezoeken krijg je een verslag.

Vermits de mentor de student voortdurend aan het werk ziet, kan hij/zij hem heel wat feedback geven. De student probeert rekening te houden met de gegeven feedback.

Als hij/zij weinig feedback krijgt, dan kan de student beleefd om feedback over de lessen en activiteiten vragen.

 

Een middel om de feedback per gegeven les of per stagedag te structureren is het stageschrift. Het wordt door de student aan de mentor aangeboden. De mentor kan via dit stageschrift aanbevelingen geven bij de geobserveerde lessen of activiteiten.

Het stageschrift is verplicht en ligt achteraan in de klas ter inzage. Het wordt de studenten bij het begin van het academiejaar bezorgd door de hogeschool.

Afwezigheden tijdens de stage en inhaalmomenten

De student dient elke afwezigheid onmiddellijk te melden aan het secretariaat van de hogeschool, aan de directeur en de mentor van de stageschool, aan de praktijkpedagoog en de bezoekende docenten.

Elke afwezigheid wegens ziekte wordt gewettigd met een doktersattest. Als de student gewettigd afwezig is of zijn stagelessen om een andere reden niet kan geven, dan zal de student (in samenspraak met de praktijkpedagoog) naar andere geschikte data zoeken. Elk niet uitgevoerd stagemoment wordt op een ander moment ingehaald.

Inhaalmomenten voor of na de stageperiode

Activiteiten zoals sportdag, toneel, … , gepland tijdens de stageperiode worden eveneens ingehaald. De student neemt dan tijdens de stageperiode wel deel aan deze activiteiten.

De student brengt de praktijkpedagoog tijdig op de hoogte van alle aanpassingen en inhaalmomenten.

 

De student bereidt alle lessen voor de stageweek voor en voert deze lessen zelf uit. De mentor kan de student tijdens de lesrealisatie wel assisteren op vraag van de student. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de student en de mentor. De student draagt tijdens de stage de verantwoordelijkheid voor de lessen (instructies geven, groepsverdeling voorzien, inbouwen differentiatie, aangepaste leermiddelen voorzien…) en het klashouden.

Document teamteaching: In dit geval kan de mentor assistent van de student worden. De student werkt uit en bespreekt grondig wat hij van de mentor verwacht.

Wie op de school wenst te filmen of te fotograferen, vraagt hiervoor vooraf toestemming aan de directie. In geen geval kunnen foto’s of filmpjes openbaar worden gemaakt of vertoond via digitale weg.