Voorbereiding

Voorafgaand aan de stage volgden de studenten op de hogeschool lessen van het eerste, tweede en derde opleidingsjaar EBA LO.

Deze studenten kregen een korte maar intensieve opleiding over werken met Scoodle en het uitwerken van voorbereidingen.

Voor de aanvang van de stage observeert de student minstens een dag in de stageklas.

Algemene doelstellingen van de observaties tijdens de ingroeistage: lees meer

De student post zijn observatieverslag in LINK. Een print ervan komt in de stagemap.

Tijdens de observatiedag(en) maakt de student duidelijke afspraken met de mentor. Volgende punten kunnen daarbij eventueel ter sprake komen: lees meer…

De lesonderwerpen worden door de mentor(en) opgegeven. Er kan een thema of een project uitgewerkt worden. De student geeft alle lessen van het lessenrooster.

De bibliotheek van de hogeschool bezit ongeveer alle methodes (handboeken) die gebruikt worden in de scholen. Toch vragen wij de mentor, indien mogelijk, een exemplaar ter inzage mee te geven aan de student.

Onze studenten maken, al dan niet in opdracht van de stagementor, heel wat werkbladen voor de leerlingen (oefeningen, teksten, kaarten, individualisatiefiches,…). De student overlegt met de mentor wat en wanneer in de stageschool kan gekopieerd worden.

De student in de derde opleidingsfase gebruikt het weekrooster in Scoodle en vult het volledig en correct in.  Een print van dit weekrooster komt in de stagemap.

Hij geeft eventuele wijzigingen altijd én tijdig door aan alle betrokken partijen nl. leergroepbegeleider,  bezoekende vakdocent en mentor.

Hij post het stagerooster minstens een week voor het begin van de stage in LINK en bezorgt het ook via mail aan de leergroepbegeleider en de bezoekende vakdocent.

De voorbereiding gebeurt thuis of in de hogeschool. Indien nodig kunnen de studenten de stageschool contacteren om verdere uitleg bij hun stageopdrachten te vragen of om nog enkele lesmomenten bij te wonen.  Tijdens de voorbereidingsweek  bespreken de studenten met de leergroepbegeleider het verloop van de voorbereidingen en hun Kompas (MyCompass). 

Studenten van het derde jaar bereiden alle lessen voor in een digitale agenda binnen Scoodle (www.scoodle.be).

Dit is een heel toegankelijk programma dat de studenten veel praktische voordelen biedt. Ook tijdens hun latere loopbaan als leerkracht kunnen de studenten dit programma gebruiken. 

De student volgt voor het invullen van de Scoodle-agenda de richtlijnen die tijdens de contactmomenten hierover werden meegegeven.  De diverse stappen van het leerproces moeten duidelijk aangegeven worden.

Hier vind je de handleiding om met Scoodle aan de slag te gaan. 

Hier vind je meer afspraken over de voorbereidingen en de stagemap. Lees meer…

De student geeft aan de leerlingen een briefje mee voor de ouders waarin hij zijn  stage aankondigt en zichzelf kort voorstelt.

Vóór de start van de actieve stage plant de student minimum één halve dag teamteaching met de mentor. De rol van de student en mentor wordt vooraf besproken. Als de student als assistent fungeert, dan ondersteunt hij de mentor en hoeft hij geen voorbereidingen te maken. Als de student de rol van lesgever heeft, dan bereidt hij de lessen voor. Tijdens de lesrealisatie is de klasleerkracht dan assistent. Wij adviseren om beide rollen evenwichtig te verdelen.

Via het teamteachen krijgt de student de kans om competenties in te oefenen, te verbreden en om te experimenteren. Zo leert hij ook voor aanvang van de stage de leerlingen en de klasorganisatie kennen. Deze lesmomenten worden niet beoordeeld.