Realisatie

Algemene afspraken

Voor de aanvang van de stage neemt de student nog eens contact met de mentor, zeker  indien er veel tijd ligt tussen de laatste observatie- of contactdag en de eigenlijke stage.

De student is steeds tijdig aanwezig (minstens een kwartier voor het begin van de lessen).

 Mocht de student niet (of niet tijdig) aanwezig zijn, dan verwittigt hij de mentor (of de school, indien hij de mentor niet kan bereiken), het secretariaat van de hogeschool, de bezoekende vakdocent én de praktijkpedagoog.

Als de student afwezig is of de stagelessen om een andere reden niet kan geven, dan zullen de stagebegeleiders van de hogeschool, in samenspraak met mentoren en student, zoeken naar andere geschikte data. 

Meer afspraken m.b.t. realisatie …

De student in de derde opleidingsfase neemt de volgende taken van de mentor over:  lees meer…

We verwachten dat de student tijdens deze stage bijzondere aandacht besteedt aan differentiatie (binnenklasdifferentiatie, evaluatie, taken, …). Verder heeft hij ook aandacht voor kinderen met leerproblemen en voor hoogbegaafde kinderen. De student geeft in zijn digitale agenda duidelijk aan op welke manier hij zorgbreed werkt.

We willen als hogeschool inzetten op een omgeving waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag en waar dit – mocht het zich toch voordoen – ernstig genomen en aangepakt wordt. Lees meer…

Specifieke opdrachten

Zij-instromers 12SP voeren alle stagegerelateerde opdrachten uit die gekoppeld zijn aan de OPO’s die zij opnemen. 

Zij vinden deze opdrachten op Toledo.