Evaluatie door de hogeschool

Na afloop van de ingroeistage is er een evaluatiegesprek met directie, betrokken mentoren, pedagoog en vakdocent. Ook de student is aanwezig bij dit gesprek.

De student bereidt het evaluatiegesprek voor en schrijft een syntheseverslag over de ingroeistage waarin hij de feedback van alle stagebegeleiders verwerkt en waarin ook zijn eigen kijk op zijn professionele groei aan bod komt. Dit syntheseverslag stuurt hij minstens twee dagen vóór de datum van het eindgesprek door naar de praktijkpedagoog.

Lees meer…

De score voor het OPO Stage is niet het resultaat van een rekenkundige benadering van de deelscores voor de onderscheiden functionele gehelen. Het is wél de uitkomst van deliberatie binnen het opleidingsteam, waarbij rekening wordt gehouden met de opeenvolgende prestaties voor het OPO, het niveau van professioneel functioneren, de evolutie daarin en verder de groei in de attitudes.