Realisatie

De student bundelt alles op een overzichtelijke en verzorgde manier in een stagemap. Hij legt de gestructureerde stagemap met stagecontract, stagerooster, reflecties achteraf en voorbereidingen met bijlagen achteraan in de klas zodat de mentor, de bezoekende docent en leergroepbegeleider alles vlot kunnen raadplegen.

Op de eerste stagedag worden alle lessen in de map aangeboden. De werkbladen of eventuele bijlagen voor de laatste twee stagedagen kunnen ten laatste op de derde stagedag nog toegevoegd worden.

Alle aangeboden voorbereidingen blijven in de stagemap.

Observatieverslagen, alle lesvoorbereidingen, reflecties achteraf, … worden eveneens tijdig opgeladen in OneDrive.

Ten laatste drie lesdagen voor aanvang van de stage worden alle voorbereidingen per stagedag en ook de observatieverslagen opgeladen in OneDrive. (observatieverslag => opladen na laatste moment teamteaching)

Afspraken:

  • Geef je stagemap met de voorbereidingen aan de mentor af, minstens drie lesdagen voor het begin van de eerste les. Zo krijgen de mentoren de kans om de lesvoorbereidingen na te kijken en ze met jou te bespreken.
  • In samenspraak met de mentor kunnen voorbereidingen gemaild worden: je neemt die beslissing niet zelf.
  • De eerste stagedag, bied je alle lessen voor de hele stageperiode in de stagemap en ook gepost op OneDrive aan. (Let op: In OneDrive moeten de voorbereidingen  drie lesdagen voor aanvang van de stage gepost worden.)
 

Tijdens de dag teamteaching, waarvoor de student de verantwoordelijkheid draagt, kan de leergroepbegeleider op vraag van de student een coachend bezoek brengen.

Tijdens de effectieve stageperiode komt de leergroepbegeleider en ook een vakdocent bij jou op stagebezoek.

De bezoekende leergroepbegeleider en de bezoekende vakdocent maken een verslag van de bijgewoonde les(sen). Dit wordt na de lesobservatie met de student besproken.

Voorbereiding, uitvoering (al dan niet in teamteaching), optreden, taalgebruik en attitudes worden hierbij geëvalueerd volgens de basiscompetenties.

De student kan met de didactische suggesties onmiddellijk rekening houden en ze zeker ook toepassen in de volgende stages.

De stageverslagen van de bezoekende docenten worden na de leergroep stagenawerking aan de studenten bezorgd in LINK.

De bezoekende leergroepbegeleiders kunnen als score zeer zwak, zwak, voldoende, ruim voldoende, goed of zeer goed, geven.

Document:  Verslag stagebezoek (zie LINK)

Ondersteunend document:  Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties

 

Vermits de mentor de student voortdurend aan het werk ziet, kan hij/zij hem heel wat feedback geven. De student probeert rekening te houden met de gekregen feedback.

Als hij/zij wat te weinig feedback krijgt, dan kan de student om feedback over de lessen en activiteiten vragen.

Een middel om de feedback per gegeven les of per stagedag te structureren is het stageschrift. Het wordt door de student aan de mentor aangeboden. De mentor kan via dit stageschrift aanbevelingen geven bij de geobserveerde lessen of activiteiten.

Het stageschrift is verplicht om aan te bieden en ligt achteraan in de klas ter inzage. Het wordt de studenten bij het begin van het academiejaar bezorgd door de hogeschool. Na elke stageperiode bezorgen de studenten dit stageschriftje aan hun leergroepbegeleiders. Ze geven dit af tijdens de leergroep stagenawerking. (zie planning)

 
  • Begin je e-mail met: Beste (Dag) mevrouw of meneer + de naam van de mentor.
  • Sluit je e-mail af met “(Met) vriendelijke groeten” gevolgd door je voor- en familienaam op de volgende regel.
  • Beperk het mailverkeer: stuur niet om de haverklap een mail. Bundel je vragen en stuur die dan door.
  • Plaats geen berichten over de stage op Facebook en Twitter. Denk eraan: wat je op Facebook plaatst, kunnen meer mensen lezen dan je denkt. Blijf op dit vlak discreet en professioneel. Denk ook aan de privacy van jouw leerlingen.
  • … .

Afwezigheden tijdens de stage en inhaalmomenten

De student dient elke afwezigheid onmiddellijk te melden aan het secretariaat van de hogeschool, aan de directeur en de mentor van de stageschool, aan de leergroepbegeleider en de bezoekende vakdocent.

Elke afwezigheid wegens ziekte wordt gewettigd met een doktersattest. Als de student gewettigd afwezig is of zijn stagelessen of lesmomenten teamteaching om een andere reden niet kan geven, dan zullen de leergroepbegeleiders samen met de student en stageschool naar andere geschikte data zoeken. Elk niet uitgevoerd stagemoment wordt op een ander moment ingehaald maar niet tijdens verplichte momenten op de campus als bijvoorbeeld de leergroepen of verplichte lessen, e.a.

Inhaalmomenten voor of na de stageperiode

Activiteiten zoals sportdag, toneel, … , gepland tijdens de stageperiode worden eveneens ingehaald. De student neemt tijdens de stageperiode wel deel aan deze activiteiten en neemt daarbij ook zijn rol als student-stagiair op.

De student brengt de leergroepbegeleiders tijdig op de hoogte van alle wijzigingen.

Er kan samen gezocht worden naar andere geschikte data om deze stagemomenten in te halen.

Nogmaals, inhaalmomenten mogen niet doorgaan tijdens verplichte momenten op de campus als bijvoorbeeld de leergroepen of verplichte lessen, e.a.

 

Wie op de school wenst te filmen of te fotograferen, vraagt hiervoor vooraf toestemming aan de directie. In geen geval kunnen foto’s of filmpjes openbaar worden gemaakt of vertoond via digitale weg.