Verwachtingen en afspraken

 • de student neemt eigenaarschap op voor zijn leren (zie ook visie op eigenaarschap)
 • de student brengt de stageovereenkomsten en werkpostfiche in orde en bezorgt deze aan de administratief medewerker of aan de stagecoördinator voor de eerste observatiedag van de desbetreffende stage
 • de student verzorgt zijn taalgebruik en voorkomen in alle contacten met kleuters, stagementor, directie, ouders,…
 • de student plaatst zijn weekplanning voor actieve stages in LINK  ten laatste 1 week voor de aanvang van de actieve stages
 • de student is een half uur voor het begin van de schooldag aanwezig in de klas
 • de student bevraagt, voor de aanvang van de stages, hoe het CORONA-draaiboek van Onderwijs Vlaanderen genconcretiseerd wordt in de stageschool  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus/pandemiescenarios-en-draaiboeken-2020-2021. De student bevraagt ook de specifieke corona-maatregelen in de stageschool. Voor eerstejaarsstudenten is het aangewezen dat de stagementor de studenten wegwijs maakt in de draaiboeken en de concrete afspraken.
 • de student bezorgt de stagementor steeds alle nodige info vanuit Odisee
 • de student bespreekt op welke manier de communicatie met de mentor het best verloopt (mail, telefonisch, …)
 • de student neemt elke stagedag tijd om samen met de mentor de dag te bespreken en de volgende stagedag voor te bereiden
 • de student is telkens goed voorbereid. Voor specifieke verwachtingen omtrent voorbereiding zie betrokken opleidingsfase.
 • de student stuurt indien een stagedag, aangegeven in de stageovereenkomst niet kan doorgaan omwille van pedagogische studiedag, facultatieve verlofdag, afwezigheid van kleutergroep o.w.v. uitstap,… mail naar de stagecoördinator van Odisee (ilse.banck@odisee.be) EN naar de directie van de stageschool met volgende elementen:
  • Op welke dag(en) de stage niet kan doorgaan
  • Op welke dag(en) de inhaalstage gepland wordt
  • De reden van verplaatsing/ inhaalstage
 • de student verwittigt bij afwezigheid wegens ziekte de stageplaats (directie en mentor) en Odisee (studentensecretariaat en stagecoördinator) en stagebezoeker. Dit gebeurt best daags voordien of ’s morgens vóór de aanvang van de activiteiten. Telefoonnummers van de verschillende personen moeten dus vooraf gekend zijn. Er zal een nieuw document ‘wijziging van de oorspronkelijke stageovereenkomst’ opgemaakt worden, met bijhorend ziekte-attest als bewijs. Dit nieuwe document is dan een bijlage bij deze oorspronkelijke stageovereenkomst.
 • afspraken inhaalstages bij ziekte
  • ziek tijdens werkplekleren of observatiedagen: altijd inhalen in functie van een goede voorbereiding
  • ziek tijdens actieve stage: 1 dag afwezigheid moet niet ingehaald worde

“De hogeschool erkent uitdrukkelijk de verplichting inzake beroepsgeheim, waarbij zowel de student als de stagebegeleider/stageplaatscoördinator gehouden zijn het beroepsgeheim, eigen aan de sector waarin de stage wordt volbracht, te eerbiedigen en zich te onthouden van enigerlei handeling die de goede naam of de bedrijvigheid van de stageplaats zou kunnen schaden; deze verplichting duurt voort na de periode van de stage.

 Via deze stageovereenkomst maakt de hogeschool de student en de stagebegeleider/ stageplaatscoördinator vooraf attent op het feit dat zij verplicht zijn volledige geheimhouding in acht te nemen wat betreft personeels- en kind-gegevens,… waarvan zij naar aanleiding van de uitvoering van de stage kennis nemen en die deel uitmaken van de intellectuele eigendom van de stageplaats.

 De student stemt erin toe dat de hogeschool en de stageplaats informatie uitwisselen voor de begeleiding en de evaluatie van de student. De stageplaats verbindt zich tot een discretieplicht omtrent alle informatie die hij aldus over de student verneemt. Deze verplichting van de stageplaats blijft bestaan na afloop van deze overeenkomst.”

In de opleiding gebruiken we beeldmateriaal van studenten terwijl ze aan het werk zijn met kleuters. We gebruiken dit beeldmateriaal enkel in de lessen om gericht te kunnen reflecteren over het les- en klasgebeuren. Dit beeldmateriaal wordt enkel gebruikt voor opleidingsdoeleinden en wordt verder niet gebruikt. Voor meer informatie: els.mertens@odisee.be02/608 49 62. Studenten bezorgen hiervoor een brief aan de directie en een brief voor de ouders/voogd.

Alle eerstejaarsstudenten krijgen een medisch onderzoek op 24 september 2020. De exacte data voor alle tweede- en derdejaarsstudenten volgt later. Odisee werkt hiervoor samen met IDEWE Brussel. Dit is noodzakelijk om de stage te kunnen aanvatten. 

Indien een student niet deelnam aan dit medisch onderzoek, dient hij zelf stappen te ondernemen om dit onderzoek te laten plaats vinden. De student neemt hiervoor contact op met Anita Van Rillaer – anita.vanrillaer@odisee.be – via Microsoft Teams

Voor meer concrete verwachtingen en afspraken bij leergroepen, actieve stage, … zie de desbetreffende opleidingsfase.