Op de hogeschool

Om studenten goed te kunnen begeleiden naar stages toe organiseren we op de hogeschool in de derde opleidingsfase:

Het opleidingsprogramma van de derde opleidingsfase ziet er als volgt uit:

Gemeenschappelijk gedeelte

 

Psychopedagogiek 3

3

Communicatie en agogische vaardigheden 3

3

Identiteit in diversiteit 3

3

Specifiek gedeelte

 

   Eerste leerjaar

3

   Verdieping vakdidactiek

6

   Schoolbeleid

3

   Zorg

6

   Bachelorproef

6

   Didactische stage 3

21

   EHBO

1

   Toverbos

2

Keuzevakken

 

   Project

3

   Entrepreneurial Skills

3

 

In de derde opleidingsfase wordt het begeleid zelfstandig leren verder uitgediept. Hierdoor worden contacturen gebundeld op 2 lesdagen. Zo krijgt de student tijd en ruimte om zelfstandig te werken aan leerdoelen, opdrachten, …

Doorheen het jaar worden de studenten verdeeld in leergroepen. Onder leiding van een leergroepbegeleider komen studenten in kleine groep samen. Leren in leergroepen wordt gezien als een constructief en actief proces in multiperspectieve interactie en in diversiteit

Tijdens de leergroepsessies komt het volgende aan bod:

 • studenten wisselen hun stage-ervaringen uit
 • studenten helpen elkaar bij het voorbereiden van een volgende stage(dag)
 • studenten koppelen de praktijk aan theoretische inzichten
 • studenten reflecteren en ontwikkelen een brede visie op goed kleuteronderwijs
 • studenten oefenen een bepaalde competentie in of werken aan persoonlijke leerdoelen
 • studenten krijgen verduidelijking bij leerdoelen/verwachte stagecompetenties

In elke leergroepsessie wordt gewerkt rond een focus, maar tijdens de sessie zelf kunnen er andere leerwegen worden bewandeld, naargelang

 • de klemtonen en expertise van de leergroepbegeleider
 • de specifieke leernoden en vragen van studenten
 • de aanwezige diversiteit en multi-perspectiviteit bij docenten/studenten
 • de groepsdynamiek

De focus in elke leergroepsessie (focus op UDL en eigenaarschap; focus op werkplekleren; focus op actieve stages) is dus verschillend, maar wordt op voorhand samen met de studenten bepaald.

Focus op

UDL en eigenaarschap

 

Focus op WERKPLEKLEREN

 

Focus op

ACTIEVE STAGES

 

Uitleg bij UDL-kader en eigenaarschap

 

Leerdoelen, uit de verschillende opleidingsonderdelen

 

(Persoonlijke) leerdoelen, opgesteld vanuit zowel competentiekader BaKO als vanuit eigen talenten

 

Coaching bij

 • planningž 
 • concrete uitwerkingž
 • vaardigheden eigenaarschap
 

(Persoonlijke) leerdoelen, opgesteld vanuit zowel competentiekader BaKO als vanuit eigen talenten

 • ž  vanuit vorige stages
 • ž  inoefenen

 

Inhoudelijke voorbereiding op de actieve stage

 • ž  uitwerking thema/ belangstellingscentrum
 • ž  weekschema
 

Tonen wat je leerde

 • ž  mondeling
 • ž  in TEAMS
 

Concrete invulling van data WPL

Communicatie met mentor, directie, medestudent,…

 

Reflectie

Omgaan met feedback

Evaluatie actieve stages

 
   

Reflectie

Omgaan met feedback

     

Een leergroepbegeleider gaat met zijn groep studenten een groeiproces aan, inspelend op de noden en sterktes van de groep en van de individuele studenten vanuit een ontwikkelingsgerichte visie van leren in en voor diversiteit. De leergroepbegeleider is vooral een waarderende coach.Dit houdt in:

We verwachten van de student dat hij

 • aanwezig is tijdens de leergroepsessies
 • elke leergroepsessie voorbereidt (digitaal of op papier), rekening houdend met de focus. De student raadpleegt hiervoor op voorhand de handleiding
 • verwerkingsopdrachten uitvoert indien aangegeven in de leergroepsessie
Vanuit de visie op eigenaarschap zijn er bij de leergroepen nog concrete verwachtingen:
 • bereid zijn om een persoonlijk leerdoel, een situatie, een probleem te verkennen, te exploreren en uit te werken
 • bereid zijn aandachtig te luisteren en waardering en bekrachtiging te ontvangen
 • feedback durven vragen, ontvangen en geven aan medestudenten
 • vertrouwen hebben

In het kader van stage-evaluatie is de leergroepbegeleider ook verantwoordelijk om een tussentijds of eindrapport samen te stellen op basis van:

Tijdens de geplande stage-evaluatievergaderingen stelt de leergroepbegeleider op basis van de (tussentijdse) rapporten zijn studenten voor. De evaluatievergaderingen zijn gepland op volgende data:

 • 21 januari 2021 (tussentijdse evaluatie)
 • 10 juni 2021 (eindevaluatie)

Studenten kunnen elke donderdagvoormiddag intekenen bij docenten voor coaching, aansluitend bij contacturen en begeleid zelfstandig leren. Op basis van concrete vragen kunnen ze:

 • coaching krijgen bij het groeien naar eigenaarschap: begeleiding in zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid, zelfkennis en zelfsturing
 • coaching in executieve functies van studenten: werkgeheugen, planning en organisatie, taakinitiatie, emotieregulatie, flexibiliteit, inhibitie en metacognitie
 • de leerdoelen aangereikt tijdens contacturen verder uitdiepen
 • leerstof of inhouden extra bevragen
 • ondersteuning vragen bij het groeien naar persoonlijke leerdoelen
 • coaching krijgen bij vaardigheden eigen aan begeleid zelfstandig leren
 • coaching bij persoonlijk portfolio

Aanwezigheid op de coachingsvoormiddag (9u tot 13u) is verplicht. 

Reflecteren is een basisvaardigheid die de student van gestuurd tot volledig zelfgestuurd aanleert en bewijst in het digitaal opleidingsportfolio. De student heeft tijdens zijn opleiding de uitdaging om een persoonlijk(digitaal – in TEAMS) portfolio samen te stellen waarin hij stilstaat bij zichzelf en zijn groei als leraar in kaart brengt. We beschouwen het als erg belangrijk dat een student leert observeren en reflecteren op het eigen professioneel handelen, het handelen in de stageklas dus (wat betreft de leerdoelen van ‘Didactische stage 3’), en de eigen ontwikkeling bij te sturen. 

In supervisiesessies analyseren studenten via DIEPGAANDE reflectie een individueel en/of een gemeenschappelijk probleem, dat opgedoken is tijdens een actieve stage . Samen wordt er gezocht naar (een) mogelijke oplossing(en). Zo leren studenten ook in een team te reflecteren en te overleggen.

De data van de supervisiemomenten zijn (telkens van 13u30 tot 16u):

  • 16/12/2021
  • 24/02/2022
  • 28/04/2022
  • 19/05/2022