Verwachtingen student

 • De student neemt eigenaarschap op voor zijn leren (zie ook visie op eigenaarschap).
 • De student brengt de stageovereenkomst en werkpostfiche in orde en bezorgt deze aan de administratief medewerker of aan de stagecoördinator voor de eerste observatiedag van de desbetreffende stage.
 • De student verzorgt zijn taalgebruik en voorkomen in alle contacten met kleuters, stagementor, directie, ouders,…
 • De student plaatst zijn weekplanning voor actieve stages in LINK ten laatste 1 week voor de aanvang van de stages.
 • De student bereidt elke leergroepsessie voor, indien nodig. In de handleiding van de leergroepsessies (zie Toledo) wordt dit duidelijk aangegeven.
 • De student toont tijdens de leergroepsessie initiatief, betrokkenheid en constructieve samenwerking met medestudenten en de leergroepbegeleider.
 • De student heeft tijdens de leergroepsessies regelmatig trainingen, (reflectie)oefeningen in het detecteren en benoemen van eigen talenten. De student houdt deze oefeningen bij in zijn portfolie ( TEAMS) en integreert alles, op het einde van de 1ste opleidingsfase, tot 1 presentatie over zijn eigen talenten. Meer uitleg wordt gegeven tijdens de leergroepsessies.
 • De student maakt tijdens zijn opleiding een persoonlijk portfolio – waarin hij stilstaat bij zichzelf (talenten en competenties).
 • Naast mondelinge reflecties (in o.a. de leergroepen, tijdens de contacturen,… ) brengt de student zijn groei als leraar in kaart en doet dus via zijn portfolio voortdurend aan zelfreflectie en zelfevaluatie.
 • De zelfevaluatie wordt meegenomen in de tussentijdse evaluatie én in de eindevaluatie van didactische stage 1. Zo krijgt de student ook een stem in zijn evaluatie.
 • De student is een half uur voor het begin van de schooldag aanwezig in de klas.
 • De student bezorgt de stagementor steeds alle nodige info vanuit Odisee.
 • De student bespreekt op welke manier de communicatie met de mentor het best verloopt (via mail, telefonisch,…).
 • De student neemt elke stagedag de tijd om samen met de mentor de dag te bespreken en de volgende stagedag voor te bereiden.
 • De student is telkens goed voorbereid:
  • de student kan gebruik maken van de aangereikte templates uit de opleiding;
  • de student mag een eigen werkwijze hanteren vanaf de actieve stages. De student zorgt voor noodzakelijke informatie:
   • didactisch model (enkel vanaf de actieve stages)
   • kwaliteitsvolle begeleiding
   • fasen van meespelen
  • vanaf de actieve stage selecteert de Afbeeldingsresultaat voor zill leerplanstudent doelen uit de decretaal vastgelegde eindtermen en ontwikkelingsdoelen en uit ‘Zin in Leren, zin in Leven’ (leerplanboek Katholiek onderwijs Vlaanderen).
 • Indien een stagedag niet kan plaatsvinden zoals aangegeven in de stageovereenkomst (omwille van een pedagogische studiedag, een facultatieve verlofdag, afwezigheid van de kleutergroep omdat er een uitstap is gepland,…) stuurt de student een mail naar de stagecoördinator van Odisee (ilse.banck@odisee.be) EN naar de directie van de stageschool met volgende elementen:
  • op welke dag(en) de stage niet kan doorgaan
  • op welke dag(en) de inhaalstage gepland wordt
  • de reden van verplaatsing/ inhaalstage
 • De student verwittigt bij afwezigheid wegens ziekte de stageplaats (directie en mentor) en Odisee (studentensecretariaat en stagecoördinator) én stagebezoeker. Dit gebeurt best daags voordien of ’s morgens vóór de aanvang van de activiteiten. Telefoonnumers van de verschillende personen moeten dus vooraf gekend zijn. Er zal een nieuw document ‘wijziging van de oorspronkelijke stageovereenkomst’ opgemaakt worden, met bijhorend ziekte-attest als bewijs. Dit nieuwe document is dan een bijlage bij deze oorspronkelijke stageovereenkomst.
 • Een eerstejaarsstudent kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor toezicht tijdens speeltijden, voor toezicht in de refter of voor het leiden van kleuterzwemmen. Uiteraard kan een student wel helpen met deze activiteiten, of mee begeleiden en zelfs participeren.
 • De student observeert en doet mee met de activiteiten.
 • De student noteert belangrijke informatie kort tijdens de dag.
 • De student maakt achteraf verslag op basis van een aantal richtvragen. De verslaggeving hoeft geen uitgeschreven tekst te zijn.
 • De student spreekt ook de leermeester L.O. aan om het bewegingsaanbod zo ruim mogelijk aan te bieden.
 • De student gebruikt de informatie- en observatiebundel als leidraad om (samen met de leermeester L.O.) om de beginsituatie van het bewegingsaanbod in kaart te brengen.
 • De student werkt het werkplekrooster af, in overleg met de stagementor.
 • De student mag op eigen initiatief meer opdrachten uitproberen en herhaling voorzien.
 • De student bouwt geleidelijk aan een (digitale) stagemap op via TEAMS tijdens het werkplekleren met:
  • gegevens van de stageschool, de mentor, de hogeschool
  • observaties
  • werkplekrooster
  • verslagen  meespelen
  • voorbereidingen en verslagen van gegeven activiteiten
  • grondplan van de klas
  • extra informatie over de kinderen, rituelen en gebruiken, liedjes …
  • feedbackverslag werkplekleren mentor.
 • De student voorziet op de stageplaats een digitale of papieren versie van de stagemap. Bij een digitale versie  voorziet de student een laptop voor de stagementor. 
 • De student dient de volledige (digitale) stagemap in op 15 januari 2021.

 • De student bouwt een digitale stagemap op in TEAMS en geeft toegang tot die stagemap aan volgende personen: leergroepbegeleider, stagebezoeker én stagementor.
 • Indien er op de stageplaats geen toegang is tot de digitale stagemap (wegens bv. geen internet), dan voorziet de student een laptop of een papieren versie van de stagemap. De student bespreekt dit op voorhand met de stagementor.
 • de stagemap wordt op volledigheid gecontroleerd door de leergroepbegeleider op volgende data:
  • stagemap actieve stage 1: 23 maart 2021 (VM)
  • stagemap actieve stage 2: 11 mei 2021
 • Indien de stagemap niet volledig is en/of inhoudelijke onvoldoende is uitgewerkt kan geen actieve stage worden toegestaan
 • Opbouw stagemap:
  • Gegevens van de stageschool, de mentor en de hogeschool
  • Observaties
  • Stappenplan voor het opstellen van een weekschema
  • weekschema
  • dagschema’s (opgelet, deze maakt de student de avond voordien)
  • per dag alle activiteitenvoorbereidingen
 • De student geeft zijn persoonlijke leerdoelen voor de actieve stages door aan de stagementor en aan de stagebezoeker. 
 • De student reflecteert tijdens de actieve stage dagelijks op de activiteitenvoorbereidingen:

  Na elke activiteit en nog in de kleuterklas, noteert de student met balpen kort (in puntjes, korte aantekeningen …) en in de tekst van de voorbereiding zelf, bij de betreffende fase in de activiteit, zijn/haar reflectie op/evaluatie van deze activiteit (en bijsturing op korte termijn). Onderstaande vragen houdt de student daarbij als leidraad in het achterhoofd:

  • Waren (was) de kleuter(s) betrokken? Geniet(en) hij/zij (ze) van de activiteit?
   • Het waarom ligt bij de kleuter(s)/context
   • Het waarom ligt bij mij
  • Hebben (heeft) de kleuter(s) iets bijgeleerd? Is/zijn de kleuter(s) een stapje verder in de ontwikkeling? Heb ik mijn doelstellingen bereikt?
   • Het waarom ligt bij de kleuter(s)/context
   • Het waarom ligt bij mij
  • Wat kan ik aanpassen?
 • Tijdens de actieve stages wordt een stagebezoek gepland vanuit de hogeschool. Dit bezoek wordt altijd vooraf aangekondigd bij de student en de stagementor. Dit bezoek kan wel door overmacht worden gewijzigd.
 • Tijdens het stagebezoek (en vooral bij de bespreking ervan) maakt de student ook aantekeningen, omdat hij ’s avonds een verslag van dit gesprek dient door te mailen naar de stagebezoeker. Bedoeling van dit verslag is dat de student een samenvatting maakt van de adviezen, die hij gehoord heeft tijdens de bespreking (luistervaardigheid): welke adviezen hij onmiddellijk kan inzetten in het vervolg van de stage en/of welke adviezen hij op langere termijn kan aanpakken.
 • De student bezorgt het feedbackverslag van de stagementor na de stage aan de leergroepbegeleid