Organisatie en planning

Binnen BaKO zetten we sterk in op het eigenaarschap van de student (zie visietekst).

Dit wordt ook doorgetrokken naar het stagetraject in de 3de opleidingsfase.

Voor didactische stage 3 heeft een student inspraak in de opmaak van zijn/haar persoonlijk stagetraject vanuit de eigen sterke en minder sterke (deel)competenties en vanuit de eigen talenten. De opmaak van het stagetraject gebeurt onder begeleiding van de leergroepbegeleider en wordt goedgekeurd door het team op de eindevaluatie van didactische stage 2 (juni).

Naast de actieve stages doen de studenten ook aan werkplekleren.

Werkplekleren houdt concreet in dat studenten op regelmatige basis een halve dag in een stageschool waar ze ook minstens 3 weken actieve stage lopen observeren, participeren en actieve opdrachten uitvoeren. Dit wordt op de hogeschool voorbereid vanuit:

 • leerdoelen gekoppeld aan opleidingsonderdelen
 • persoonlijke leerdoelen die de student zelf selecteert en formuleert vanuit zijn talenten en vanuit zijn competenties
 • de verwachte stagecompetenties/leerdoelen voor de tweede opleidingsfase
 • vanuit de opmaak van de bachelorproef

Actieve stage houdt in dat studenten een planning voor de stage uitwerken, de klas van de mentor overnemen en werken aan de verwachte stagecompetenties/leerdoelen van de derde opleidingsfase.Van derdejaarsstudenten verwachten we dat ze tijdens de actieve stage zoveel mogelijk de verschillende taken van een kleuterleid(st)er voorbereiden en uitoefenen. Daarom is het ook wenselijk om hen te betrekken bij personeelsvergaderingen, pedagogische studiedagen, oudercontacten, schoolfeesten en toezichten, …

Studenten lopen 1 week actieve stage in het 1ste leerjaar en stellen een eigen stagetraject op voor 11 actieve stageweken.

1 week actieve stage 1ste leerjaar

  • Dit is de enige stage-opdracht in het lager onderwijs voor de studentengroep.
   Het is de bedoeling om, in aansluiting bij het opleidingsonderdeel ‘1ste leerjaar’, een zicht te krijgen op de volgende ontwikkelstappen (na de kleuterleeftijd) en op de didactische aanpak aansluitend bij de leeftijd en de onderwijsbehoeften van de kinderen. Idealiter vindt een kruisbestuiving plaats tussen de werking binnen kleuter en lager onderwijs.
  • De student voert zowel observerende, participerende (4 halve dagen) als actieve opdrachten (5 halve dagen) uit.
  • Tijdens de actieve stage 1ste leerjaar moeten de studenten actief aan de slag gaan met het muzisch werken,  aanvankelijk rekenen, aanvankelijk schrijven en aanvankelijk lezen bij de 6-jarigen.
  • Periode stage 1ste leerjaar: 11 tot 15 oktober 2021 met observatiedagen 24 september 2021 en 29 september 2021.
  • Deze stage kan in de context van “buiten het regulier kleuteronderwijs” met 1 week verlengd worden. Deze verlenging is dan volledig actief.

11 actieve stageweken – zelf in te vullen

Binnen de stageperiodes die voorzien zijn gedurende het academiejaar kan de student zelf zijn stagetraject samenstellen.

De stageperiodes in de academische kalender zijn voorzien

  • van 06 december tot 24 december 2021
  • van 14 februari tot 18 maart 2022
  • van 19 april tot 3 juni 2022

Binnen deze weken kiest de student zelf wanneer hij actieve stage plant en wanneer hij komt observeren. De planning hiervan dient opgemaakt te worden in samenspraak met de stageschool.

Bij de opmaak van het stagetraject houdt de student rekening met een aantal spelregelsverplichte stagecontexten, duur van de stage, verplichte inhouden die aan bod moeten komen tijdens de actieve stage.

Spelregels
  • Indien er stage gelopen wordt buiten het onderwijs is 20 actieve uren het equivalent van 1 week stage (bv. educatieve dienst)
  • Studenten maken zelf keuzes in de combinaties tussen contexten, duurtijd en mogelijke inhouden die binnen een stageperiode aan bod kunnen komen
  • Binnen een bepaalde stageperiode leggen studenten een focus vanuit één of enkele van de verwachte stagecompetenties:
   • Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
   • Leraar als opvoeder
   • Leraar als inhoudelijk expert
   • Leraar als organisator
   • Leraar als innovator
   • Leraar als partner van ouders/verzorgers
   • Leraar als lid van een schoolteam
   • Leraar als partner van externen
   • Leraar als lid van de onderwijsgemeenschap
   • Leraar als cultuurparticipant
   • Muzische grondhouding
   • Taalvaardigheid (taalgebruiker/taalpedagoog)
   • Beroepshoudingen
  • Elke competentie moet minstens 1 keer aan bod komen gedurende het stagetraject
  • De aandacht voor ZORG (brede basiszorg en verhoogde zorg,…) zit in elke stageperiode geïntegreerd in de mate van het mogelijke – link opdracht zorg
  • de student kiest doorheen zijn volledige opleiding telkens verschillende stagescholen/contexten
  • in de stageschool werken er geen familieleden van de student
Contexten
Verplicht:

Peuters

De student kiest, indien mogelijk, voor een onthaalklas. Een graadsklas (onthaalklas/1ste kleuterklas) kan eventueel ook, maar dan zijn er overwegend meer 2,5-jarigen aanwezig in de stageklas. Het is namelijk de bedoeling dat de student ervaart wat het betekent om met instappers te werken.

De student dient rekening te houden dat, bij de aanvang van de actieve stage, er minimum 8 peuters ingeschreven zijn in de stageklas.

Oudste kleuters

De student kiest voor een 2de of 3de kleuterklas, of een graadsklas.

De student dient ermee rekening te houden dat er minimum 15 kleuters in de klas zitten.

Buiten het regulier kleuteronderwijs

Een stage buiten het regulier kleuteronderwijs is bedoeld om kennis te maken en ervaringen op te doen met jonge kinderen in andere opvoedingssituaties dan in de gewone kleuterklaspraktijk.

Mogelijkheden:

  • Buitengewoon onderwijs
  • Educatieve dienst van een museum
  • Zomerschool
  • Methodeschool
  • Djapo

Indien een student een stage kiest buiten een onderwijscontext staat 1 week gelijk aan 20 actieve uren.

Brussel

De student loopt minstens 3 weken stage in het Brussels hoofdstedelijk gewest

Keuze:

Een student kan kiezen om een andere stagecontext voor te dragen of bv. nog extra stage te lopen in het 1ste leerjaar (max. 1 week).

Duur van de stage:
  • Actieve stage in een school is minstens 1 week aaneensluitend
  • De student kiest in zijn traject 1 periode van minimum 5 weken aaneensluitend
  • Het totaal van het stagetraject is 11 weken actieve stage

Indien een student kiest voor de periode van 5 weken in een school is de laatste week een zelfstandige stage. De zelfstandige stage houdt in dat de student volledig zelfstandig zijn week plant en uitvoert. De stagementor is dan in principe niet meer aanwezig tijdens de klasuren. Uiteraard kunnen na een dag(-deel) de mentor en de student samen terugblikken.

Inhoud die verplicht moet uitgevoerd worden tijdens het stagetraject

Studenten bepalen zelf wanneer ze volgende inhouden aan bod laten komen in hun stagetraject. Naast de mogelijkheid om 1 of meerdere van deze inhouden tijdens een stage aan bod te laten komen heeft de student aandacht voor zorg binnen elke stageperiode.

  • Co-teaching met medestudent (minstens één week)
  • Werken zonder thema (minstens één week)
  • In een stageperiode van minstens 3 weken wordt een focusdoel op lange termijn uitgezet.
  • Eigen leerdoelen en eigen uitdagingen
  • Toverbos (kan tijdens werkplekleren of tijdens actieve stage van 5 weken)

De inhoudelijke opdrachten worden in de opleidingsonderdelen toegelicht en zijn ook terug te vinden op deze website onder Fase 3 – opdrachten 

De studenten krijgen mondelinge toelichting over de organisatie, criteria stageplaats, administratieve documenten en planning in mei, voorafgaand aan het volgend academiejaar.

Stage eerste leerjaar

Observatiedagen

 • 24 september 2021
 • 29 september 2021
 

Actieve stage

 • 11 oktober 2021 t.e.m. 15 oktober 2021

Stageweken

 • 06 december 2021 t.e.m. 24 december 2021
 • 14 februari 2022 t.e.m.  18 maart 2022
 • 19 april 2022 t.e.m. 03 juni 2022
Observatiedagen worden door de student bepaald vanuit eigen noodzaak en in onderling overleg met de stagementor.

Werkplekleren

 •  6 oktober 2021
 • 20 oktober 2021
 • 27 oktober 2021
 • 17 november 2021
 • 24 november 2021
 • 01 december 2021
 • 12 januari 2022
 • 23 maart 2022
 • 30 maart 2022