Beginsituatie studenten

Studenten uit de tweede opleidingsfase werken verder vanuit hun verworven competenties in de eerste opleidingsfase en concretiseren deze in persoonlijke leerdoelen voor de tweede opleidingsfase. Het zou kunnen dat de student in functie van zijn verdere opleiding en stage doorverwezen wordt naar extra ondersteuning zoals bijvoorbeeld logopedie, stuvo+, extra coaching, …

Vermits in de tweede opleidingsfase de superdiverse, (groot)-stedelijke  en meertalige context extra in the picture staat, maken de studenten ook kennis met allerlei projecten hieromtrent:

De studenten ontdekken tijdens de onthaaldagen via een interactief spel de mooiste en interessantste plekjes van de hoofdstad en voeren allerlei opdrachten uit. Doel? De plekjes die ze tegenkomen later in hun lessen gebruiken, of Brussel op eigen houtje bezoeken uit interesse.

De Boekenbende aan Huis is een voorlees-aan-huis-initiatief dat het boeken- en verhalenplezier tot in de gezinnen, thuis dus, brengt. Studenten gaan thuis voorlezen bij kinderen die thuis niet vaak met boeken, boekmaterialen en verhalen in contact komen. We willen via dit voorleesproject de deelnemende voorleeskinderen thuis het plezier van (prenten)boeken en verhalen laten ervaren; de leesomgeving van de gezinnen verrijken; de ouderbetrokkenheid in het proces van de ontluikende geletterdheid vergroten en de deelnemende gezinnen het brede aanbod van de bibliotheek laten ontdekken en ervaren.

Thuis bij kansarme ouders gaan voorlezen is een van de manieren om onze studenten voor te bereiden op een heel diverse klasgroep. Iedereen wint: de student verbreedt zijn kijk en het kind en zijn gezin gaan vooruit.

De Boekenbende aan Huis, een CSL-project, is een initiatief van de Brusselse Nederlandstalige bibliotheken in samenwerking met de lokale basisscholen en Odisee, ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Leraar zijn, ben je niet in een vacuüm. Je staat met je klas in de wereld, en bent ook degene die de wereld mee in de klas brengt. Dat vraagt om voeling met de wereld van de kinderen en jongeren in je klas, maar ook met de ruimere wereld daarbuiten. Vanuit onze lerarenopleidingen is het een bewuste keuze om niet alleen op alle noodzakelijke basiscompetenties van leraren te focussen, maar deze te versterken en extra in te kleuren door in te zetten op het maatschappelijk engagement van onze toekomstige leraren.

We willen de student als leraar in leeromgevingen buiten de schoolmuren brengen, waarin hij zijn expertise als leraar verder kan ontplooien en ontwikkelen, maar zich tegelijk ook uitgedaagd weet door de niet-schoolse context:  dergelijke leerervaringen maken de student tot een sterkere leraar in de klas.

Bij CSL-projecten gaat de student op basis van een theoretisch kader (learning) een concreet maatschappelijk (community) engagement (service) aan, en hij reflecteert hierover (learning). De student komt op deze manier werkelijk in contact met bepaalde maatschappelijke noden en problemen, hij levert een bijdrage aan het oplossen ervan en krijgt een bredere en ​meer realistische kijk op de maatschappij. CSL is dus een onderwijsvorm die de kans biedt wat de student leert in de praktijk om te zetten, en hier dan weer over te reflecteren binnen een academische setting.

In de Art Basics for Children studio’s worden de studenten geïnspireerd om didactisch aan de slag te gaan met diversiteitsaspecten. Met boeken als kunstzinnige bron verbreden studenten op muzische wijze hun perspectief rond thema’s zoals wonen, taal, voeding, schrift, identiteit, … Net zoals leraren  hebben de studenten verder toegang tot de boekencollectie en mogen ze het ABC huis als werk-en voorbereidingsplek benutten in functie van hun klaspraktijk. 

Onze visie op meertaligheid is duidelijk. Onze studenten erkennen en respecteren de thuistaal als deel van de identiteit van de kinderen in hun stageklas. Meer nog, onze studenten leren ‘talensensibiliserend’ aan het werk te gaan, dat betekent dat zij de kleuters via speelse en motiverende activiteiten met verschillende talen in contact laten komen. In elke kleuterklas is de taaldiversiteit een rijkdom waar we onze studenten heel graag leren op inspelen. Om hen hierin onder te dompelen, brengen we onder andere een bezoek aan Foyer – het Molenbeeks integratiecentrum, met jarenlange expertise in meertaligheid. Ons uiteindelijke doel is dat onze studenten de klas, de hoeken, de activiteiten meer talig en meertalig inrichten, en dat ze bovendien de talen van de kinderen in de klas binnenbrengen.

Daarnaast verdiept de student zich verder in vakdidactiek, muzische grondhouding en daarbij horende inhouden.

De student breidt zijn kennis van het motorisch gedrag van de kleuters uit via ervarings- en leerkansen in een nieuw medium, nl. water. Vanuit de methodiek ‘Wijs Waterwennen’ én oefenkansen in een zwembad (o.a. 10 sessies waterwennen begeleiden in bv. een zwemclub,… ) verdiept de student zich in de bouwstenen en vaardigheden.

In de tweede opleidingsfase gaan studenten zich verdiepen in twee muzische domeinen naar keuze. Ze maken kennis met de kunstwereld van deze twee domeinen en ze leren deze talen beter begrijpen. Hierdoor leert de student zich op een persoonlijke manier muzisch uitdrukken. Deze artistieke ervaringen worden gebruikt om de transfer te maken naar het werken met kleuters.