Op de hogeschool

Om studenten goed te kunnen begeleiden naar stages toe organiseren we op de hogeschool in de eerste opleidingsfase:

Het opleidingsprogramma van de eerste opleidingsfase ziet er als volgt uit:

Algemene lerarencompetenties

 SP’n

Psychopedagogiek 1

3

Communicatie en agogische vaardigheden 1

3

Praktijkonderzoek 1

3

Identiteit in diversiteit 1

3

Specifieke lerarencompetenties

 

Onderwijskunde 1.1.

4

Onderwijskunde 1.2.

4

Wereldoriëntatie – Wiskunde 1.1.

4

Wereldoriëntatie – Wiskunde 1.2.

3

Godsdienst

3

Nederlands 1.1.

3

Nederlands 1.2.

3

Bewegingsopvoeding 1.1.

3

Bewegingsopvoeding 1.2.

3

Muzische opvoeding 1.1.

4

Muzische opvoeding 1.2.

5

Praktijkcomponent

 

Werkplekleren

3

Didactische stage 1

6

Doorheen het jaar worden de studenten verdeeld in leergroepen. Onder leiding van een leergroepbegeleider komen studenten in kleine groep samen, 7 keer in het eerste semester en 8 keer in het tweede semester. Tijdens de leergroepsessies komt het volgende aan bod:

 • studenten wisselen hun stage-ervaringen uit
 • studenten helpen elkaar bij het voorbereiden van een volgende stage(dag)
 • studenten koppelen de praktijk aan theoretische inzichten
 • studenten reflecteren en ontwikkelen een brede visie op goed kleuteronderwijs
 • studenten oefenen een bepaalde competentie in of werken aan persoonlijke leerdoelen
 • studenten krijgen verduidelijking bij leerdoelen/verwachte stagecompetenties

De leergroepbegeleider is aanspreekpunt voor de studenten die hij in zijn leergroep begeleidt. Als studenten problemen hebben of inhoudelijke vragen, … dan kunnen ze bij de leergroepbegeleider terecht.

Een leergroepbegeleider leidt en verwerkt telkens een leergroepsessie. De data van de leergroepsessies staan aangegeven in de academische kalender. De leergroepbegeleider gebruikt de handleiding bij de leergroepsessies. Deze handleidingen worden ter beschikking gesteld op Toledo.

De leergroepbegeleider controleert de stagemappen van de studenten uit zijn leergroep:

 • stagemap werkplekleren op vrijdag 15 januari 2021
 • stagemap actieve stage 1 op dinsdag 23 maart 2021
 • stagemap actieve stage 2 op dinsdag 11 mei 2021

In het kader van stage-evaluatie is de leergroepbegeleider ook verantwoordelijk om een tussentijds of eindrapport samen te stellen op basis van:

Tijdens de geplande stage-evaluatievergaderingen stelt de leergroepbegeleider op basis van de (tussentijdse) rapporten zijn studenten voor. De evaluatievergaderingen zijn gepland op volgende data:

 • 28 januari 2021 (eindevaluatie werkplekleren)
 • 22 april 2021 (tussentijdse evaluatie actieve stage)
 • 3 juni 2021 (eindevaluatie actieve stage)

Studenten kunnen elke donderdagvoormiddag intekenen bij docenten voor coaching, aanvullend op contacturen en begeleid zelfstandig leren. Op basis van concrete vragen kunnen ze:

 • coaching krijgen bij het groeien naar eigenaarschap: begeleiding in zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid, zelfkennis en zelfsturing
 • coaching in executieve functies van studenten: werkgeheugen, planning en organisatie, taakinitiatie, emotieregulatie, flexibiliteit, inhibitie en metacognitie
 • de leerdoelen aangereikt tijdens contacturen verder uitdiepen
 • leerstof of inhouden extra bevragen
 • ondersteuning vragen bij het groeien naar persoonlijke leerdoelen
 • coaching krijgen bij vaardigheden eigen aan begeleid zelfstandig leren
 • coaching bij persoonlijk portfolio

Aanwezigheid op de coachingsvoormiddag (9u tot 13u) is verplicht.

Reflecteren is een basisvaardigheid die de student van gestuurd tot volledig zelfgestuurd aanleert en bewijst in het digitaal opleidingsportfolio. De student heeft tijdens zijn opleiding de uitdaging om een persoonlijk (digitaal – in TEAMS) portfolio samen te stellen waarin hij stilstaat bij zichzelf en zijn groei als leraar in kaart brengt. We beschouwen het als erg belangrijk dat een student leert observeren en reflecteren op het eigen professioneel handelen, het handelen in de stageklas dus (wat betreft de leerdoelen van de stageopleidingsonderdelen – opleidingsonderdeel ‘Werkplekleren’ en ‘Didactische stage 1), en de eigen ontwikkeling bij te sturen.

Vermits we in de opleiding verwachten dat studenten steeds meer tot zelfgestuurd leren komen, werken we met een studentvolgsysteem in de eerste opleidingsfase. Het studentvolgsysteem is vooral gericht op het registreren van talenten, eigenaarschap en onderwijsbehoeften. Dit wordt ook besproken binnen het onderwijsteam op 26 november 2020 en 11 februari 2021.