GDPR

“De hogeschool erkent uitdrukkelijk de verplichting inzake beroepsgeheim, waarbij zowel de student als de stagebegeleider/stageplaatscoördinator gehouden zijn het beroepsgeheim, eigen aan de sector waarin de stage wordt volbracht, te eerbiedigen en zich te onthouden van enigerlei handeling die de goede naam of de bedrijvigheid van de stageplaats zou kunnen schaden; deze verplichting duurt voort na de periode van de stage.

 Via deze stageovereenkomst maakt de hogeschool de student en de stagebegeleider/ stageplaatscoördinator vooraf attent op het feit dat zij verplicht zijn volledige geheimhouding in acht te nemen wat betreft personeels- en kind-gegevens,… waarvan zij naar aanleiding van de uitvoering van de stage kennis nemen en die deel uitmaken van de intellectuele eigendom van de stageplaats.

 De student stemt erin toe dat de hogeschool en de stageplaats informatie uitwisselen voor de begeleiding en de evaluatie van de student. De stageplaats verbindt zich tot een discretieplicht omtrent alle informatie die hij aldus over de student verneemt. Deze verplichting van de stageplaats blijft bestaan na afloop van deze overeenkomst.”

In de opleiding gebruiken we beeldmateriaal van studenten terwijl ze aan het werk zijn met hun leerlingen. We gebruiken dit beeldmateriaal enkel in de lessen om gericht te kunnen reflecteren over het les- en klasgebeuren. Dit beeldmateriaal wordt enkel gebruikt voor opleidingsdoeleinden en wordt verder niet gebruikt. Voor meer informatie: els.mertens@odisee.be02/608 49 62. Studenten bezorgen hiervoor een brief aan de directie en een brief aan de ouders.