1L – Lessen

1. Teamteaching i.f.v. module eerste leerjaar

Voor aanvang van de stage eerste leerjaar heeft de student een module eerste leerjaar gevolgd waarin aandacht wordt besteed aan de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar, aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen, ervarend en ontdekkend leren in wereldoriëntatie, muziek en godsdienst voor leerlingen van het eerste leerjaar en de specifieke klasorganisatie.

Het teamteachen heeft een duidelijke meerwaarde bij het verzamelen van informatie betreffende de specifieke beginsituatie van het eerste leerjaar. Voor de concrete data verwijzen we naar de planning.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Toon en expliciteer de student zoveel mogelijk de werking van een eerste leerjaar en laat de student maximaal participeren.

Stem met de student af om minimaal drie modellen van teamteaching in te zetten, waarvan minstens één keer het hoekenwerkmodel.

Neem bij bepaalde modellen een ondersteunende rol op, waardoor de student  tijdens deze lessen of lesactiviteiten een sturende rol opneemt.

Verwachtingen t.a.v. de studenten

Stel op basis van de voorafgaande gesprekken met de mentor zelf een stage-agenda op.

Neem een actieve rol op tijdens het teamteachen en stel per les in de agenda aan de mentor een voorstel voor van model(len) van teamteaching. Geef in grote lijnen weer wie welke verantwoordelijkheid opneemt binnen de verschillende lesactiviteiten. Stem dit af met de mentor en kies daarbij bewust om diverse modellen binnen de teamteaching in te zetten. We verwachten om minimaal drie modellen in te zetten, waarvan minstens één keer het hoekenwerkmodel.

Neem tijdens het teamteachen bij bepaalde modellen een sturende rol aan.

2. Voorbereiding

Lesopdrachten worden door de student in eerste instantie aangevraagd, vervolgens afgehaald en besproken met de mentor. Voor de didactische stage van het eerste leerjaar wordt gewerkt rond een centraal thema, dat in overleg met de mentor wordt bepaald en deels wordt voorbereid op de hogeschool tijdens de module eerste leerjaar. Aan de voorbereiding van de lessen hechten wij veel belang. De schoolassistent hanteert een stage-agenda. De student kan zelf beslissen om voor bepaalde onderwerpen nog een uitgebreide lesvoorbereiding uit te werken.

De stage-agenda wordt bij voorkeur vooraf en ten laatste 3 werkdagen voor de stage ingediend bij de mentor voor nazicht. Zo is er nog ruimte om feedback te formuleren. Indien de agenda onvoldoende is uitgewerkt, kan de mentor vragen deze te herwerken. De herwerkte delen zijn op de voorbereiding of in de agenda gemarkeerd. Aanvullingen mogen ook met pen genoteerd worden. Gegeven lessen worden bewaard in een stagemap en zijn bij de mentor ter beschikking. Voor iedere les heeft de student aldus een nagekeken voorbereiding of agenda bij. Lesgeven zonder voorbereiding wordt niet getolereerd; de student mag de les niet geven en deze les dient ingehaald te worden. Dit resulteert in een onvoldoende voor verantwoordelijkheidszin bij de attitudes. In dat geval vragen we dat de mentor contact opneemt met de stagecoördinator of één van de stagebegeleiders.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Informeer de student over de lesonderwerpen van de didactische stage en licht die allemaal kort toe.

Spreek met de student een halve dag af voor het nazicht van de agenda. Zorg daarbij voor eenvoudige lesonderwerpen. De student mag zich hiervoor beroepen op jouw agenda; de student hoeft hiervoor geen aparte voorbereiding te maken.

Kijk de agenda na o.b.v. de leeswijzer: zie ‘Handleiding bij de begeleiding en evaluatie stage 3-1 en stage 3-2’.

Verwachtingen t.a.v. de student

Noteer je lesonderwerpen in het stageroostersjabloon en laad dit vervolgens op in je digitaal portfolio op Toledo. Druk dit rooster af en bewaar dit in je stagemap.

Schrijf de lessen uit volgens de stage-agenda, tenzij anders wordt afgesproken om voor één of meerdere lessen een lesvoorbereiding uit te schrijven.

Spreek met de mentor een moment af voor het nazicht van de agenda.

Vervang de mentor tijdens het nazicht van deze lessen op basis van de agenda van de mentor.

Overleg met de mentor hoe jullie de teamteaching vormgeven.

3. Richtlijnen

Gelieve rekening te houden met volgende richtlijnen rond bewegingsopvoeding en muzische opvoeding:

    • Voor bewegingsopvoeding stemmen we de taak van de studenten binnen stage af op hun opdracht later in het werkveld. Om die reden bouwen we de verantwoordelijkheid over bewegingslessen doorheen de opleiding af. Schoolassistenten zijn vrijgesteld van  alle bewegingslessen. Indien de leermeester LO afwezig is, verwachten we echter wel dat ze zelf de voorziene bewegingsuren invullen. Daarnaast vragen we ook aandacht voor bewegingsintegratie in de klas en gaan de studenten mee naar het zwembad (indien van toepassing) om een niveaugroep te begeleiden. Bestaande zwemfiches mogen gebruikt worden. Hiervoor dienen ze zelf geen lesvoorbereiding te maken. Ook tijdens een sportdag mogen schoolassistenten actief ingeschakeld worden.
    • Voor muzische opvoeding: de studenten geven minstens 3 lessen, elk binnen een ander muzisch deeldomein. Ze werken deze muzo-lessen uit aansluitend bij het centrale thema van de stageperiode. Ook vragen we speciale aandacht voor het integreren van muzo in andere leergebieden en het werken met evaluatietechnieken. Het voorzien van een klaslied en er de dag mee starten, raden we ten zeerste aan.

4. Realisatie

Teamteaching i.f.v. module eerste leerjaar

Voor aanvang van de stage eerste leerjaar heeft de student op de hogeschool een module eerste leerjaar gevolgd waarin aandacht wordt besteed aan de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar, aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen, ervarend en ontdekkend leren in wereldoriëntatie, muziek en godsdienst voor leerlingen van het eerste leerjaar en de specifieke klasorganisatie. Via teamteaching wordt synergie gecreëerd tussen de module en de eerste lessen in het eerste leerjaar. De student ondersteunt de mentor bij het geven van de lessen.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Toon en expliciteer zoveel mogelijk de werking van een eerste leerjaar en laat de student maximaal participeren. Door de student actief te betrekken tijdens de teamteaching kan de stagiair geleidelijk ingroeien in de specificiteit van het eerste leerjaar.

Didactische stage d.m.v. teamteaching

We verwachten dat de student geleidelijk toegroeit naar het gevorderd niveau. Hij doet aan teamteaching vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid doorheen de stage: de student en de mentor geven samen les.  De student leidt voornamelijk de les en de mentor neemt hierbij vooral een ondersteunende rol op. De schoolassistent geeft 15 tot 18 halve dagen aaneensluitend les in de klas van het eerste leerjaar.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Formuleer tijdens de lessen minimaal één keer per dag feedback (positieve punten en leerpunten) in het stageschriftje van de student o.b.v. de kijkwijzer: zie ‘Handleiding bij de begeleiding en evaluatie stage 3-1 en stage 3-2’.

Bespreek dagelijks de lessen na met de student.

Verwachtingen t.a.v. de student

Neem de verantwoordelijkheid om te groeien in het lesgeven naar het gevorderd niveau o.b.v. de kijkwijzer: zie ‘Handleiding bij de begeleiding en evaluatie stage 3-1 en stage 3-2’.

Vraag actief om verduidelijking bij geschreven feedback van de mentor.