5L/6L – LEERTAKEN

Studenten testen tijdens de voorziene stageperiodes sommige leertaken uit. Leertaken zijn concrete en authentieke beroepstaken die gerelateerd zijn aan de focuspunten van stage en die worden opgegeven vanuit de opleiding. Door een leertaak aan te bieden die een echte beroepstaak is en geënt is op de focuspunten van stage, moet de student vanaf het begin zijn kennis, vaardigheden en attitudes tegelijk aanwenden om de taak goed te kunnen uitvoeren.

Het is de student zijn verantwoordelijkheid om de mentor op de hoogte te brengen welke leertaak/leertaken hij moet uittesten tijdens de stage; dit is afhankelijk van het persoonlijk studietraject van de student.

De concrete omschrijving  van de leertaken en de verwachtingen tijdens stage zijn beschreven in afzonderlijke takenbladen die hieronder terug te vinden zijn.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Bepaal in overleg met de student wanneer welke leertaak binnen de lesplanning kan worden ingepland.

Verwachtingen t.a.v. de student

Geef bij de start van de stage aan welke leertaken je dient op te nemen en welke de verwachtingen hieromtrent zijn. Verwijs hierbij naar het overzicht op de stagewebsite.

Voer de leertaken uit tijdens teamteaching of tijdens de didactische stage.

Onderwijsontwikkelingen

Leertaak CAM

Onderwijsontwikkelingen

Leertaak HAO

Muzo - Breed muzisch werken

Leertaak CAM

Muzo - Breed muzisch werken

Leertaak HAO

Godsdienst

Leertaak CAM

Godsdienst

Leertaak HAO