Innovatiestage vanuit keuzetraject

De innovatiestage omvat 15 dagen stage, waarin het de bedoeling is dat de student innoverend en verdiepend werkt rond het gekozen keuzetraject. De innovatiestage bestaat uit 3 delen die gespreid over de stage elk ongeveer 5 dagen in beslag nemen.

De student krijgt hiervoor begeleiding van een duo van coaches van het keuzetraject. In overleg wordt gekeken of de concretisering op klas- of schoolniveau gebeurt. Er worden ook terugkommomenten voorzien op de hogeschool.

De doelstellingen van de innovatiestage worden in overleg met de coaches van het keuzetraject bepaald. We verwachten van de student dat hij hierover op een heldere manier communiceert met de begeleiders op de ankerschool.

Keuzetraject e-learning

1. Uittesten en bijsturen van de bachelorproef
2. Innovatief project

De student realiseert een project dat met een medestudent van het keuzetraject wordt uitgewerkt en gerealiseerd op beide stagescholen. Via hun innovatieve project brengen ze relevante innovaties binnen in jullie school. Deze innovaties kunnen op klas- of schoolniveau gebeuren.

Innovatieve projecten komen volgens onderstaand stappenplan tot stand.

  • Het studentenduo kiest welke nieuwe technologieën ze willen binnenbrengen in hun scholen
  • In overleg met de scholen en de coach denken ze een relevante integratie uit
  • In overleg met de scholen plannen ze het project in en delen dit met de coaches
  • Het project wordt uitgewerkt door de studenten
  • Het project wordt gerealiseerd in school 1
  • De studenten evalueren samen met de mentor van school 1 het project
  • (De studenten optimaliseren het project)
  • Het project wordt gerealiseerd in school 2
  • De studenten evalueren samen met de mentor van school 2 het project

Tijdens het uitwerken en voorbereiden van het innovatief project en tijdens het realiseren van het project in de school van de medestudent is de student niet aanwezig op de stageschool. Een coach woont één van de realisaties bij.

3. E-learning coach voor leerkrachten

De student begeleidt minstens 5 leerkrachten om een vernieuwende vorm van e-learning (vb. antwoordsysteem, kennisclip, online samenwerken, interactief lesmateriaal, online oefenplatform) te integreren in de eigen klaspraktijk met als doel om het leerproces van kinderen te verrijken. De student integreert waar mogelijk zoveel mogelijk verschillende e-learningvormen bij de verschillende leerkrachten die ze begeleiden.

Keuzetraject inclusie

De directie/stageschoolcoördinator kent een klas toe aan de student voor de innovatiestage. Meestal gaat dat om een klas met één of meerdere leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes.

In de innovatiestage zet de student de attitudes en competenties in die hij/zij tijdens eerdere stages heeft ontwikkeld. Inhoudelijk zijn er vier elementen waarover hij/zij verdiepende input krijgt op de campus, nl. co-teaching, onderzoekend leren, executieve functies begeleiden en growth mindset. De inzichten die de student hierover opdoet, neemt hij/zij mee naar de toegekende klas. De student gaat in de innovatiestage dus met de leerkracht van deze klas via co-teaching, via onderzoekend leren en de visie van growth mindset antwoorden zoeken op leervragen die zich aandienen in deze klas van de stageschool met een bijzondere ondersteuningsnood.

De coaches van de keuzetrajecten coachen de studenten in kleine groepen tijdens supervisiesessies op de campus, met als doel het leerproces van de student op deze (en eventueel andere) vlakken te stimuleren. Daarnaast krijgt de student ruimte om zijn/haar bachelorproef in de praktijk te brengen. De bachelorproef hoeft niet noodzakelijk te worden uitgewerkt voor de klas met bijzondere ondersteuningsnood.

Een student neemt ook oefenkansen op als organisator en uiteraard blijven ook de attitudes en de andere basiscompetenties van belang.

Keuzetraject ervaringsgericht leren

Vanuit opgedane ervaringen binnen keuze 3-1 en het reflecteren hierop binnen de projectgroep, (her)formuleert de student een aantal persoonlijke leerdoelen binnen het ruime kader van ervaringsgericht leren. Hij stemt deze leerdoelen af op de beginsituatie van de ankerschool en de verwachtingen die het schoolteam heeft. Via teamteaching werkt de student deze vernieuwende ideeën uit binnen de eigen ankerschool.

De directie/stagecoördinator kent de student een mentor en een context toe voor deze innovatiestage. Dat kan gaan om één of meerdere klassen; dit is afhankelijk van de specifieke persoonlijke leerdoelen van de student.

De coaches van de keuzetrajecten coachen de studenten tijdens intervisiesessies op de campus, waarbij de persoonlijke en generieke leerdoelen de basis voor reflectie vormen.  Tijdens het laatste intervisiemoment ontvangt de student feedback van medestudenten en coördinatoren op het aflegde proces binnen de generieke leerdoelen.

Verwachtingen t.a.v. de directie / stageschoolcoördinator / mentor

Geef tussentijdse feedback t.a.v. het innovatieve proces. Dit gebeurt voornamelijk op vraag van de student en de student noteert deze feedback voor zichzelf.

Bespreek vooraf samen met de student de concrete planning en de invulling van de innovatiestage, met inachtneming van de verplichte terugkommomenten.

Zet de leerkracht aan om gecoacht te worden om een nieuwe e-learning vorm te integreren (alleen voor het keuzetraject e-learning).