Ingroeistage vanuit keuzetraject

We beschouwen de ingroeistage als een intense vorm van werkplekleren. We stellen hierbij ‘leren in actie’ centraal, met als doel de student een duidelijk beeld te laten krijgen van de veelzijdige opdracht van een leerkracht. We vragen daarom ook uitdrukkelijk aan de directeur en/of stageschoolcoördinator om de ingroeistage zo gevarieerd mogelijk in te vullen. We denken hierbij aan:

 • vervangingen
 • mee helpen begeleiden van openluchtklassen* (met de eigen ankerschool of in onderling overleg met een andere school uit de scholengemeenschap)
 • zelfstandige stage**
 • verdiepen in en inoefenen van EHBO-vaardigheden***
 • bijwonen van een MDO
 • het participeren aan een pedagogische studiedag
 • bijwonen van een oudercontact
 • teamteachen met een zorgleerkracht
 • deelnemen aan een schoolfeest
 • deelnemen aan uitstappen (SVS, musea,…)
 • deelnemen aan een personeelsvergadering en bv. onderzoeksresultaten voorstellen
 • bijwonen van infoavond
 • bijdrage leveren binnen speelplaatswerking, middagtoezicht
 • mee helpen opstellen van rapporten

*  De deelname aan een openluchtklassen kan een rijke activiteit zijn binnen de ingroeistage gedurende het tweede semester. De student wordt bv. ingeschakeld bij de begeleiding van bos-, zee-, sport-, plattelands- en andere vormen van openluchtklassen. Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke extra-murosactiviteiten zeer zinvol zijn als stage-ervaring voor leerkrachten-in-opleiding, maar we willen deze tijdsinvestering ook bewaken door studenten alleen een begeleidende rol te geven. Begeleiden van openluchtklassen kan gewaarborgd worden in periodes dat de schoolassistenten stage hebben gedurende het tweede semester. De student doet maximaal één openluchtklassen.

** We pleiten binnen de ingroeistage voor een aantal langdurige momenten van zelfstandige stage. Binnen de zelfstandige stage neemt de student alle taken over die de klasleerkracht normaliter uitvoert: begeleiden van leerlingen naar de klas, klasadministratie, toezichten … De schoolassistent staat dus zonder begeleiding voor de klas. Dagelijks is er een reflectiemoment tussen mentor en student. Hierbij wordt gereflecteerd over de gegeven lessen, de te geven lessen, de aanpak van de leerlingen, … De schoolassistent maakt van dit gesprek notities in zijn/haar stage-agenda. De leerervaringen die studenten via de zelfstandige stage opdoen, vormen voor hen een rijke bodem om over te reflecteren en dragen bij tot de invulling van het portfolio.

*** Tijdens Stage 3.2 zet de student de verworven basiskennis van EHBO om in praktijk. In samenspraak met de directie of stagecoördinator neemt de student gedurende minimum 1 stageweek de rol op als (mede)EHBO-verantwoordelijke op school. Elke interventie wordt bijgehouden in een logboek. Vooraf aan deze periode breidt de student zijn basiskennis uit of door het volgen van een EHBO-module of adhv een digitaal zelfstudiepakket.

 

De student kan ook zelf initiatief nemen vanuit het werken aan zijn/haar basiscompetenties. De leerervaringen die de student via de ingroeistage (én uiteraard ook de innovatiestage) opdoet, vormen voor hem/haar een rijke bron om over te reflecteren en dragen bij tot levenslang leren.

De ingroeistage duurt ongeveer 5-6 weken en ligt in het tweede semester verspreid. Een student bespreekt samen met de directeur en/of stageschoolcoördinator de specifieke planningskalender van het keuzetraject om tot een zinvolle concretisering van de ingroeistage te komen. De student beschikt hiervoor over een leeg planningsdocument om zo de gemaakte afspraken juist en overzichtelijk te roosteren. Hij brengt dit planningsdocument tijdens het kennismakingsmoment mee en het is bedoeld als groeidocument.

Binnen de stageweken worden de momenten van de ingroeistage dus liefst zo rijk mogelijk ingevuld en best zo goed mogelijk gespreid over heel de stageperiode. Tracht tijd voor de student vrij te maken om leerkansen t.a.v. de verschillende deelcompetenties te zoeken, overleg te plegen en deze acties effectief te kunnen uitvoeren.

Verwachtingen t.a.v. de directie / stageschoolcoördinator

Bespreek vooraf samen met de student de concrete planning en de invulling van de ingroeistage.

Geef tussentijds feedback.