Overzicht keuzetrajecten

1. WAT IS EEN KEUZETRAJECT?

Een student kiest om een heel jaar verdiepend te werken rond een keuzetraject (e-learning, inclusie of ervaringsgericht leren).

Het keuzetraject is een clustering van volgende opleidingsonderdelen: Keuze, Innovatiestage binnen Stage 3-2 en Bachelorproef.

De  schoolassistent start in het eerste semester met het opleidingsonderdeel Keuze, dat plaatsvindt buiten de eigen ankerschool. Het is de bedoeling dat de student vanuit dit innovatiebad de transfer legt naar de innovatiestage in de eigen ankerschool in het tweede semester. In het eerste semester start de student ook zijn Bachelorproef op. Voor afstandsstudenten  en studenten internationalisering wijken we hier deels of volledig van af (zie stagevademecum).

2. E-LEARNING

Visie

Met de keuze e-learning streven we ernaar om studenten een innovatief beeld te geven van hoe e-learning vandaag en in de toekomst kan bijdragen tot het verrijken van leerprocessen van kinderen in lager onderwijs. Ons doel is om onze studenten op het gebied van onderwijstechnologie een explorerende en open houding bij te brengen en hen aan te zetten tot levenslang leren en delen.  

Keuze

De studenten worden ondergedompeld in een bad vol innovatieve e-learningthema's (o.a. programmeren, virtual reality, gamification). Vervolgens exploreren ze in teams een nieuw innovatief thema om het tenslotte ook voor te stellen aan de medestudenten.

Bachelorproef

Het schoolteam kiest een e-learningthema waarin ze willen groeien. De student gaat er vervolgens onderzoeksmatig mee aan de slag. Aan het einde van het traject zorgt de student voor professionalisering van (een deel van) het schoolteam zodat leerkrachten zelf aan de slag kunnen.

Innovatiestage

Tijdens de innovatiestage werkt de student in team een innovatief e-learningproject uit, dat ze vervolgens ook  realiseren in hun stagescholen.
Daarnaast krijgt de student ruimte om zijn/haar bachelorproef in de praktijk te brengen.

Alle studenten van de lerarenopleiding lager onderwijs van Odisee Sint-Niklaas worden in de eerste 2 opleidingsjaren ondergedompeld in de vakken e-vaardigheden en e-learning, in het 3de jaar gaat het dus over een uitdieping. Hij/zij volgde in het eerste semester van dit academiejaar de verdiepende keuzemodule e-learning onder begeleiding van de docenten Daan Van Hooste en Stijn Van Lokeren.

Met de keuze e-learning streven we ernaar om studenten een innovatief beeld te geven van hoe e-learning vandaag en in de toekomst kan bijdragen tot het verrijken van leerprocessen van kinderen in lager onderwijs. Ons doel is om onze studenten op het gebied van onderwijstechnologie een explorerende en open houding bij te brengen en hen aan te zetten tot levenslang leren en delen.

3. ERVARINGSGERICHT LEREN 

Visie

 

We willen de student laten stilstaan bij de vanzelfsprekendheden binnen het reguliere onderwijssysteem; kritisch laten kijken naar and

ere onderwijssystemen; zin geven om het leren anders aan te pakken; het leren laten aansluiten bij wat écht leeft bij het kind om tot authentiek leren te komen. Van de student verwachten we een open geest en nieuwsgierige houding. De student kijkt over

het muurtje van andere onderwijssystemen en vormen van (informeel) leren . Hij laat zich inspireren en verwonderen door actief en van kortbij de klas/schoolwerking te ervaren. De student toont een gedrevenheid om vanuit deze ervaringen innovatief aan de slag te gaan in de eigen ankerschool.

De student doorloopt dit traject als schakel in een keuzetrajectgroep. Hij brengt persoonlijke ervaringen en inzichten mee naar deze groep. Leren van en met elkaar staat centraal tijdens de terugkommomenten. De student komt tot nieuwe inzichten, probeert opnieuw uit in de eigen ankerschool en koppelt terug naar de keuzetrajectgroep.

Keuze

De student kiest uit een waaier van mogelijke stageplaatsen waarin hij zijn persoonlijke leerdoelen kan onderzoeken. Mogelijke contexten zijn: methodescholen, kleuterscholen, natuureducatieve organisaties, kunsteducatieve organisaties,…  De student onderzoekt zijn leerdoelen aan de hand van teamteaching.

Bachelorproef

De student kiest samen met de betrokkenen in de ankerschool een focus binnen het ruime kader van ervaringsgericht leren waarin hij wil groeien. De student gaat er vervolgens onderzoeksmatig mee aan de slag.

Innovatiestage

Vanuit opgedane ervaringen binnen Keuze en het reflecteren hierop binnen de projectgroep, formuleert de student een aantal persoonlijke leerdoelen binnen het ruime kader van ervaringsgericht leren. Hij/zij stemt deze leerdoelen af op de beginsituatie van hun eigen ankerschool en de verwachtingen die het schoolteam heeft. Via teamteaching werkt de student deze vernieuwende ideeën uit binnen de eigen ankerschool.  Daarnaast krijgt de student ruimte om zijn/haar bachelorproef in de praktijk te brengen. We bieden een aantal intervisiemomenten aan binnen dit keuzetraject. In deze momenten reflecteren studenten in groep op vooropgestelde leerdoelen en coachen ze elkaar in het onderzoeken van deze leerdoelen.

De studenten die kiezen voor dit traject, voelen zich uitgedaagd door leervragen als hoe kinderen meer hun eigen leerproces in handen kunnen nemen, op welke manier we breed evalueren kunnen introduceren/bestendigen in de school,…

Binnen dit traject wordt er zowel een opleidingsonderdeel Keuze 3-1 ervaringsgericht leren als een innovatiestage en bachelorproef georganiseerd. In het OPO Keuze 3-1 ervaringsgericht leren willen we de studenten laten stilstaan bij de vanzelfsprekendheden binnen het reguliere onderwijssysteem, kritisch laten kijken naar andere onderwijssystemen, zin geven om het leren anders aan te pakken en het leren te laten aansluiten bij wat écht leeft bij het kind om tot authentiek leren te komen. Het is de bedoeling dat de student dan ongeveer 1 week meedraait in deze context (bv. methodeonderwijs, kleuteronderwijs, Studio Globo, milieu- en/of kunsteducactieve diensten etc.). Als voornaamste doel van deze praktijkdagen stellen we de blik verruimen en inspiratie opdoen voorop. We willen inzetten op gedeelde verantwoordelijkheid via team-teaching. Deze praktijkdagen situeren zich in het eerste semester.

Nadien is het de bedoeling dat de student wat hij binnen dit OPO geleerd heeft, inzet tijdens de bachelorproef, maar ook binnen de  innovatiestage.

4. INCLUSIE 

Visie

In het keuzetraject inclusie gaan we uit van een brede visie over inclusief onderwijs. Dat betekent dat het woord ‘inclusie’ voor ons niet alleen de vraag oproept of een kind, met specifieke beperking(en) (fysiek, socio-emotioneel, etc..) kan deelnemen aan het regulier onderwijs / aan het onderwijs in een reguliere school. Ruimer staat de vraag centraal hoe inclusief de leerkracht en het schoolteam zijn en op welke manier ze inclusiever kunnen worden. De tweede vraag omhelst in feite de eerste. Voor deze visie steunen wij o.a. op de Index voor inclusie. Werken aan leren en participeren op school (Booth & Ainscow, 2015). Deze index bevat een lijst met indicatoren en vragen die een hulpmiddel zijn voor de inclusieve schoolontwikkeling. Leerkrachten en leerkrachtenteams kunnen hun eigen schoolcultuur, -beleid en -praktijk aan de hand hiervan analyseren en verder ontwikkelen.

Keuze

Voor Keuze gaat de student een week participeren in een authentieke stagecontext. Eerst start hij met gerichte observatie, geleidelijk aan groeit hij in het opnemen van verantwoordelijkheden en participatie, bv. in de vorm van participerend lesgeven. De student krijgt een opstartsessie op de campus, reflecteert tussentijds over zijn leerproces en ook na afloop van de week stage, tijdens een presentatiemoment op de campus.

Bachelorproef

Voor de bachelorproef pakt de student een praktijkprobleem in de context van de stageschool onderzoeksmatig aan. De student voert met een grote autonomie het onderzoek uit en wordt inhoudelijk en procesmatig begeleid door een promotor. Bij de coaches van het keuzetraject kan de student te rade gaan om het thema te kaderen binnen de bredere visie van inclusie.

Innovatiestage

In de innovatiestage zet de student de attitudes en competenties in die hij/zij tijdens eerdere stages heeft ontwikkeld. Inhoudelijk zijn er drie elementen waarover hij/zij verdiepende input krijgt op de campus, nl. co-teaching, onderzoekend leren en growth mindset. De inzichten die de student hierover opdoet, neemt hij/zij mee naar de innovatiestage. De coaches van de keuzetrajecten coachen de studenten in kleine groepen tijdens supervisiesessies op de campus, met als doel het leerproces van de student op deze (en eventueel andere) vlakken te stimuleren. Daarnaast krijgt de student ruimte om zijn/haar bachelorproef in de praktijk te brengen.

De studenten die kiezen voor Inclusie, voelen zich uitgedaagd door leervragen als hoe omgaan met leerlingen met een specifieke zorgvraag/nood, hoe de betrokkenheid van alle leerlingen verhogen, hoe de executieve functies van de leerlingen ondersteunen om een sterke basis voor leren leren te ontwikkelen  etc.

In het opleidingsonderdeel Keuze 3-1 inclusie willen we de studenten graag de mogelijkheid bieden om hun huidige onderwijscontext even achterwege te laten en ze onder te dompelen in een zelf gekozen context die aanleunt bij hun leervragen. Het is de bedoeling dat de student dan ongeveer 1 week meedraait in deze context (bv. CLB, Buitengewoon Onderwijs, Exentra, STOP, etc.). We zien dit vooral als een leerstage waarin de student kan groeien, in de vorm van job shadowing. De student zal dan gericht observeren en waar mogelijk mee ingezet worden in de dagelijkse werking.  Nadien is het de bedoeling dat de student wat hij binnen dit OPO geleerd heeft, inzet tijdens de bachelorproef, maar ook binnen de  innovatiestage, via co-teaching en onderzoekend leren, in een klas met bijzondere ondersteuningsnood.