Beginsituatie

De student die u begeleidt, fungeert als schoolassistent. Studenten hebben reeds stage-ervaringen opgedaan in de voorbije opleidingsfase(n).

Dit academiejaar doet de schoolassistent in het eerste semester stage in het 1ste leerjaar en in een leerjaar naar keuze. In het tweede semester bestaat stage uit een lange periode van ingroeistage en innovatiestage. Voor afstandsstudenten , studenten internationalisering  en sommige andere trajecten wijken we hier deels of volledig van af (zie stagevademecum). De schoolassistent komt in contact met het brede schoolgebeuren. We beschouwen de student als een actief lerend teamlid. Hij is op alle geplande stagemomenten in de ankerschool aanwezig. De student neemt ook een actieve rol op als onderzoeker/innovator.

Iedere student van fase 3 maakt voor de start van het academiejaar een keuze uit 3 verschillende keuzetrajecten. Ieder keuzetraject is een clustering van volgende opleidingsonderdelen: Opleidingsonderdeel keuze 3-1, Innovatiestage en Bachelorproef. Voor afstandsstudenten, studenten internationalisering en sommige andere trajecten wijken we hier deels of volledig van af (zie stagevademecum HAO, Traject internationalisering of Overige trajecten).

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO