5L/6L – Begeleiding en evaluatie

1. Begeleiding door de mentor

De mentor formuleert feedback t.a.v. de stage-agenda. De mentor schrijft tijdens de lessen feedback (positieve punten en leerpunten) in het stageschriftje van de student o.b.v. de kijkwijzer (zie Handleiding bij de begeleiding en evaluatie stage 2). Hij bespreekt ook dagelijks de lessen na met de student. Na de didactische stage in het vijfde of zesde leerjaar vindt een begeleid triadisch gesprek plaats tussen de student, de mentor van het vijfde of zesde leerjaar en één stagecoach. De stagecoach leidt het gesprek en de student toont op basis van zijn leeractiviteiten aan in welke mate hij zijn leerdoelen heeft bereikt. De stagecoach formuleert in overleg met de mentor en de student een eindbesluit van het triadisch gesprek.

 

 

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Geef tussentijds feedback t.a.v. de agenda en de lesrealisaties.

Bereid het triadisch gesprek voor.

Neem samen met de student en de stagecoach deel aan het triadisch gesprek.

Overschouw de stage vanuit de graduele opbouw: van geleidelijke naar toenemende zelfstandigheid. 

2. Begeleiding vanuit de hogeschool

De stagebegeleider van de hogeschool is de stagecoach, die de student begeleidt en opvolgt gedurende het hele stageproces. Van iedere stagebijwoning maakt de stagecoach een lesverslag.  

Bij problemen kan de hulp van de stagecoördinator worden ingeroepen (zie procedure in het stagevademecum). 

Het verslag van het triadisch gesprek wordt bewaard in het digitaal stageportfolio van de student en wordt meegenomen in de evaluatie van de stage. 

Tijdens deze stage komt één stagecoach in de regel één keer op bezoek. De stagecoach geeft vooraf aan de student door wanneer hij/zij op stagebezoek komt. Het is aan de student om tijdens het teamteachen, in samenspraak met zijn/haar mentor, lessen te plannen waarbij de bezoekende docent zinvolle feedback kan geven over de gevorderde competenties en attitudes van de student. 

Verwachtingen t.a.v. de student

Licht de stagewebsite toe aan je mentor. 

Overleg met de mentor om tijdens het teamteachen lessen te plannen waarbij de bezoekende docent zinvolle feedback kan geven over je gevorderde competenties en attitudes. 

Bereid je grondig voor op het triadisch gesprek door in je coachingsverslag nauwgezet te reflecteren over de stage.

Staaf afwezigheden tijdens een stageperiode met een doktersbewijs of met een ander attest. 

 

3. Stagedocumenten m.b.t. begeleiding en evaluatie

Onder de rubriek stagedocumenten vind je onder meer volgende documenten terug:

  • Feedbackverslag van de mentor 5L/6L
  • Coachingsverslag van de student 5L/6L
  • Algemeen besluit na triadisch gesprek tussen de student, de mentor en de stagecoach
  • Proces-verbaal stage 5L/6L
  • Stappenplan stage 2